Myndighet: Justitiedepartementet DOM
Rubrik: Lag (1996:242) om domstolsärenden
Ikraftträdande: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Uppslagsord: domstolsärende

Ändring 1996:1653
Text: ändr. 18, 37 §§
Ikraftträdande: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Rubrik: Lag (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Ändring 1997:395
Text: ändr. 37 § i 1996:1653
Förarbeten: Prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Rubrik: Lag (1997:395) om ändring i lagen (1996:1653) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Ändring 2002:383
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 45 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:111, bet.2001/02:JuU23, rskr. 2001/02:225
Rubrik: Lag (2002:383) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Ändring 2005:707
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 19 §; ändr. 21, 24, 25, 38, 39 §§
Ikraftträdande: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Rubrik: Lag (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre bestämmelser gäller i fråga om krav på prövningstillstånd vid överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2007:636
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2005:707
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:707) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden

Ändring 2010:1966
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §; ny 46 a §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1966) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.

Ändring 2018:776
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr 2 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:776) om ändring i lagen (1996:242) om domstolsärenden
SFS 1996:242

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1996-04-11

Först inlagd:
1996-05-06

Senast ändrad:
2018-06-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:776