Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Fiskelag (1993:787)
Ikraftträdande: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:232, bet. 1992/93:JoU23, rskr. 1992/93:428
Uppslagsord: fiskelag

Ändring 1994:327
Text: ändr. 20, 21 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:158, bet. 1993/94:JoU24, rskr. 1993/94:274
Rubrik: Lag (1994:327) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 1995:101
Text: ändr. 51 §
Ikraftträdande: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:101) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 1995:1388
Text: upph. 43 §; ändr. 19, 22, 23, 24, 34, 35, 40, 47 §§, bil.
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:8, bet. 1995/96:JoU5, rskr. 1995/96:85
Rubrik: Lag (1995:1388) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 1996:532
Text: ändr. 41 §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:140, bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
Rubrik: Lag (1996:532) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 1996:1076
Text: ändr. 24, 25 §§
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:223, bet. 1996/97:JoU3, rskr. 1996/97:23
Rubrik: Lag (1996:1076) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 1998:343
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13, 22, 30, 33 §§
Ikraftträdande: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:139, bet. 1997/98:JoU24, rskr. 1997/98:242
Rubrik: Lag (1998:343) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 1998:848
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 20, 37 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Rubrik: Lag (1998:848) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Föreskrifter som har meddelats med stöd av naturvårdslagen (1964:822) skall vid tillämpningen av den nya lydelsen av 3 § anses som föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 eller 8 kap. miljöbalken.


Ändring 2001:445
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Rubrik: Lag (2001:445) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 2003:251
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 31 §; ändr. 19, 22, 30, 34, 37, 40, 41 §§; nya 40 a, 50 a, 50 b §§, rubr. närmast före 50 a §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:41, bet. 2002/03:MJU16, rskr. 2002/03:173
Rubrik: Lag (2003:251) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 2005:305
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 45 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Rubrik: Lag (2005:305) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 2008:438
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 50 a, 50 b §§ betecknas 50 h, 50 i §§, rubr. närmast före 50 a § sätts närmast före 50 h §; ändr. 44 §, den nya 50 h §; nya 40 b, 50 a, 50 b, 50 c, 50 d, 50 e, 50 f, 50 g §§, rubr. närmast före 50 a §
Ikraftträdande: 2008-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:107, bet. 2007/08:MJU16, rskr. 2007/08:205
Rubrik: Lag (2008:438) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. I fråga om överträdelser som skett före ikraftträdandet ska äldre bestämmelser tillämpas.


Ändring 2008:1440
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 47 §
Ikraftträdande: 2009-02-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:58, bet. 2008/09:MJU7, rskr. 2008/09:105
Rubrik: Lag (2008:1440) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 2010:901
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 7, 17, 18, 19, 34, 37 §§; ny 18 a §
Ikraftträdande: 2010-10-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:212, bet. 2009/10:MJU23, rskr. 2009/10:347
Rubrik: Lag (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 2010:1096
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2010:901
Rubrik: Förordning (2010:1096) om ikraftträdande av lagen (2010:901) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 2011:615
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 34, 35, 47, 50 c, 50 h, 50 i, 51 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:86, bet. 2010/11:MJU25, rskr. 2010/11:257
Rubrik: Lag (2011:615) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 2012:524
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 50 h §; nuvarande 50 h, 50 i, 51 §§ betecknas 56, 59, 60 §§; ändr. 21, 30 §§, de nya 56, 60 §§; rubr. närmast före nuvarande 51 § sätts närmast före nya 60 §; nya 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58 §§, rubr. närmast efter 50 §, rubr. närmast före de nya 51, 56, 58, 59 §§
Ikraftträdande: 2012-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:137, bet. 2011/12:MJU20, rskr. 2011/12:279, EUTL343/2009 s1, EUTL112/2011 s1, EUTL286/2008 s1
Rubrik: Lag (2012:524) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Celexnr: 309R1224, 311R0404, 308R1005
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller för sådana brott och överträdelser som har skett före ikraftträdandet.


Ändring 2014:700
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr 47 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:700) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 2014:1026
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 §, rubr. närmast före 30 §; ändr. 13, 21, 30, 32, 50 a, 50 b, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58 §§, rubr. närmast före 4, 58 §; nya 9 a, 13 a, 19 a, 29 a, 29 b, 31, 37 a, 39 a, 57 a §§, rubr. närmast före 29 a, 57 a §§
Ikraftträdande: 2014-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:184, bet. 2013/14:MJU29, rskr. 2013/14:364, EUTL354/2013 s22, EUTL343/2009 s1
Rubrik: Lag (2014:1026) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Celexnr: 313R1380, 309R1224
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2014.
2. Ett fartygstillstånd och ett särskilt fartygstillstånd som har meddelats med stöd av 21 § i dess tidigare lydelse gäller som en fiskelicens med de begränsningar till en viss giltighetstid, ett visst fiske eller andra villkor som följer av fartygstillståndet eller det särskilda fartygstillståndet.
3. För den som bedriver fiske med fiskefartyg i havet med stöd av en yrkesfiskelicens som har meddelats med stöd av 30 § i dess tidigare lydelse upphör licensen att gälla vid ikraftträdandet av denna lag.
4. För den som bedriver fiske i insjöarna eller utan fiskefartyg i havet med stöd av en yrkesfiskelicens som har meddelats med stöd av 30 § i dess tidigare lydelse gäller licensen som en personlig fiskelicens med de begränsningar till en viss giltighetstid, ett visst fiske eller andra villkor som följer av yrkesfiskelicensen.
5. Den ändrade högsta nivån för sanktionsavgifter ska gälla för överträdelser som har begåtts efter ikraftträdandet. Den utökade möjligheten till befrielse från sanktionsavgift ska gälla även för överträdelser som har begåtts före ikraftträdandet.
6. Paragrafen om indragning eller återkallelse av antalet tillåtna fiskedagar ska gälla endast för brott och överträdelser som har begåtts efter ikraftträdandet.


Ändring 2016:824
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22, 58 §§
Ikraftträdande: 2016-08-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:118, bet. 2015/16:MJU17, rskr. 2015/16:297
Rubrik: Lag (2016:824) om ändring i fiskelagen (1993:787)

Ändring 2017:945
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22, 39 a, 50 a, 52, 53 §§; nya 23 a, 38 a §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:183, bet. 2017/18:MJU3, rskr.2017/18:14
Rubrik: Lag (2017:945) om ändring i fiskelagen (1993:787)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Bestämmelserna i 52 och 53 §§ i den nya lydelsen tillämpas inte på överträdelser av landningsskyldigheten som har skett före ikraftträdandet.
SFS 1993:787

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1993-06-10

Först inlagd:
1993-06-28

Senast ändrad:
2017-11-08

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:945