Författningen har upphävts / ska upphävas 1991-07-01 genom SFS 1991:614
Myndighet: Justitiedepartementet L1
Rubrik: Bostadsrättslag (1971:479)
Förarbeten: Prop. 1971:12, LU 9, rskr 125

Ändring 1971:548
Text: ändr. 77 §
Förarbeten: Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204

Ändring 1971:605
Text: övergångsbest. 14-16 p betecknas 15-17 p; ändr. 67, 68 §§, övergångsbest. 3 p; ny rubr. närmast före 68 §, övergångsbest. 14 p
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222

Ändring 1973:195
Text: ändr. 74, 76, 78 §§
Förarbeten: Prop. 1973:23, LU 1973:13, rskr 1973:153

Ändring 1974:170
Text: ändr. 45, 67 §§
Förarbeten: Prop. 1974:4, LU 1974:6, rskr 1974:56

Ändring 1974:1087
Text: upph. 75 §; ändr. 4, 62, 68, 76-78 §§
Förarbeten: Prop. 1974:151, LU 1974:36, rskr 1974:375

Ändring 1978:309
Text: ändr. 16 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:175, CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Rubrik: Lag (1978:309) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1980:96
Text: ändr. 1, 2, 6, 11, 30, 33 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:72, CU 1979/80:12, rskr 1979/80:180
Rubrik: Lag (1980:96) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1980:891
Text: ändr. 33, 34, 36 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:179, JuU 1980/81:12, rskr 1980/81:43
Rubrik: Lag (1980:891) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1980:1107
Text: ändr. 58 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:144, LU 1980/81:4, rskr 1980/81:39
Rubrik: Lag (1980:1107) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1981:603
Text: ändr. 2, 8 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:148, LU 1980/81:29, rskr 1980/81:414
Rubrik: Lag (1981:603) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1981:850
Text: ändr. 29, 36, 77 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Rubrik: Lag (1981:850) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1981:1338
Text: ändr. 36 §
Förarbeten: LU 1981/82:15, rskr 1981/82:87
Rubrik: Lag (1981:1338) om ändring i lagen (1981:850) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1982:353
Text: ändr. 3-5, 37, 45, 49, 52, 67 §§; nya 9 a, 11 a, 12 a, 51 a, 60 a §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:169, CU 1981/82:41, rskr 1981/82:364
Rubrik: Lag (1982:353) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1983:440
Text: ändr. 60 a §
Ikraftträdande: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:153, CU 1982/83:31, rskr 1982/83:352
Rubrik: Lag (1983:440) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1984:402
Text: ändr. 33 §
Ikraftträdande: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:105, JuU 1983/84:25, rskr 1983/84:332
Rubrik: Lag (1984:402) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och tillämpas även på avtal som har slutits före lagens ikraftträdande. Till grund för förverkande enligt första stycket 8 i dess nya lydelse får läggas endast förfarande efter lagens ikraftträdande.


Ändring 1984:698
Text: ändr. 15, 36 §§
Ikraftträdande: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:137, BoU 1983/84:29, rskr 1983/84:378
Rubrik: Lag (1984:698) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985. Om uppsägning har skett före ikraftträdandet tillämpas 36 § i sin äldre lydelse.


Ändring 1985:182
Text: ändr. 11 a, 14, 62 §§
Ikraftträdande: 1985-05-01
Förarbeten: BoU 1984/85:12, rskr 1984/85:194
Rubrik: Lag (1985:182) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1986:1160
Text: ändr. 76 §
Ikraftträdande: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Rubrik: Lag (1986:1160) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.


Ändring 1986:1241
Text: ändr. 79 §
Ikraftträdande: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:37, BoU 1986/87:6 rskr 1986/87:78
Rubrik: Lag (1986:1241) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Bestämmelsen i 79 § tredje stycket gäller till utgången av år 1991.


Ändring 1987:243
Text: ändr. 10, 12, 15, 37, 77 §§; nya 80-83 §§, rubr. närmast före 80 §
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:37, BoU 1986/87:13, rskr 1986/87:249
Rubrik: Lag (1987:243) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1987:669
Text: upph. 42, 61, 64, 72 §§, rubr. närmast före 61, 62, 64, 68 §§; ändr. 41, 45-48, 55, 56, 58, 59, 65-71, 73 §§, rubr. närmast före 43, 56, 58, 67, 69, 70 §§
Ikraftträdande: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:7, LU 1986/87:20 rskr 1986/87:172
Rubrik: Lag (1987:669) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. Registrering och verkställande av ett beslut av föreningsstämman som har fattats före utgången av december 1987 samt talan mot ett sådant beslut skall ske enligt äldre bestämmelser.
3. En likvidation skall genomföras enligt äldre bestämmelser, om likvidator har utsetts före utgången av december 1987.
4. Om en bostadsrättsförenings stadgar efter utgången av december 1987 strider mot denna lag, skall styrelsen utan dröjsmål lägga fram förslag till föreningsstämman om ändring av stadgarna så att de överensstämmer med de nya bestämmelserna.


Ändring 1987:805
Text: ändr. 11 §
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Rubrik: Lag (1987:805) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1987:1252
Text: ändr. 44 §
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:10, AU 1987/88:10, rskr 1987/88:103
Rubrik: Lag (1987:1252) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)

Ändring 1987:1277
Text: ändr. 1, 2, 6 §§
Ikraftträdande: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:35, BoU 1987/88:4, rskr 1987/88:93
Rubrik: Lag (1987:1277) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari l988. 2 § andra stycket och 6 § i deras äldre lydelse gäller alltjämt i fråga om upplåtelser som har skett enligt bostadsanvisningslagen.


Ändring 1990:1132
Text: ändr. 77 §
Ikraftträdande: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:32, 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Rubrik: Lag (1990:1132) om ändring i bostadsrättslagen (1971:479)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i mål1. där talan väckts vid fastighetsdomstol före ikraftträdandet,
2. som efter återvinning överlämnats till fastighetsdomstol före ikraftträdandet, eller
3. som enligt lagsökningslagen (1946:808) hänskjutits till rättegång vid fastighetsdomstol före ikraftträdandet.

Ändring 1991:614
Text: upph.