Bestämmelserna om 7 kap. 13 § första stycket bostadsrättslagen (1991:614) om rätt för företrädare för föreningen att få tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för kan tillämpas även när det gäller tillsyn eller arbete som inte sker inne i lägenheten.


Lagrum:
7 kap. 13 § bostadsrättslagen (1991:614); 12 kap. 26 § jordabalken (1970:994); 29 § bostadsrättslagen (1971:479); 44 § lagen (1930:15) om bostadsrättsföreningar
Prop. 1990/91:92 s. 201; prop. 1971:12 s. 125 f.; NJA II 1930 s. 507 ff.; Siljeström/Svennegård, Bostadsrättsföreningslagen, 5 uppl. 1965, s. 118 f.
Litteratur:
Prop. 1990/91:92 s. 201; prop. 1971:12 s. 125 f.; NJA II 1930 s. 507 ff.; Siljeström/Svennegård, Bostadsrättsföreningslagen, 5 uppl. 1965, s. 118 f.
RH 2010:76

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-01-25

Målnummer:
T5109-09