Hyresnämndsmål. En hyresgäst och dennes bekanta har tagit olovlig befattning med narkotika i hyresgästens bostad. Hyresvärdens ansökan om att hyresavtalet avseende hans bostadslägenhet på grund härav skall upphöra enligt 12 kap. 46 § 1 st. 2 jordabalken har ogillats, när det inte visats att den olovliga befattningen stört andra hyresgäster eller hyresgästen misskött prövningslägenheten.


Lagrum:
12 kap. 46 § 1 st. 2 och 10 samt 12 kap. 42 § 1 st. 9 jordabalken (1970:994)

Litteratur:
Prop. 1979/80:179 s. 23 f.
RH 2003:35

Rättsfall från hovrätterna
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2003-06-13

Målnummer:
ÖH1204-03