En kommun överlät genom ett köpekontrakt ett område av en fastighet med förbehåll för kommunfullmäktiges godkännande. Fastän de kommunala representanter som undertecknade köpekontraktet inte var behöriga att binda kommunen vid köpet och kommunen hade obegränsad frihet att tillträda eller förkasta avtalet, har ett villkorligt köp enligt 4 kap 4 § JB ansetts föreligga när köpekontraktet undertecknats. Fristen för ansökan om fastighetsbildning enligt 4 kap 7 § JB har börjat löpa från samma tidpunkt.


Lagrum:
4 kap. 1 § jordabalken (1970:994); 4 kap. 4 § jordabalken (1970:994); 7 § jordabalken (1970:994); NJA 1955 s. 449
NJA 1955 s. 449; NJA 1976 s. 268; NJA 1987 s. 211
NJA 1998 s 610 (nr 95)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1998-10-20

Målnummer:
T4119-96