Fråga huruvida en köpt fastighet har varit behäftad med rådighetsfel som avses i 4 kap 18 § JB. - Dessutom fråga om ersättning till biträde enligt rättshjälpslagen för juridiskt sakkunnigutlåtande.


Lagrum:
4 kap. 18 § jordabalken (1970:994); 10 kap. 25 § plan- och bygglagen (1987:10); 22 § rättshjälpslagen (1972:429); NJA 1982 s. 36
NJA 1982 s. 36; NJA 1984 s. 12; NJA 1994 s. 85; NJA 1983 C 28
NJA 1997 s 629 (nr 106)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-09-25

Målnummer:
T4500-95