Avtal mellan delägare till jordbruksfastighet om förbud för enskild delägare att hos domstol begära försäljning av fastigheten har ansetts ha förfallit genom ikraftträdandet av lagen (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter. Denna lag har däremot inte ansetts hindra att den som genom gåva överlåter fastighet kan uppställa villkor om förbud mot försäljning på enskild delägares begäran. Trots att villkoret intagits i annan handling än gåvobrevet har det med hänsyn till omständigheterna ansetts rättsligt förpliktande.


Lagrum:
1 § 2 st. lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter; 13 § lag (1989:31) om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter; 6 § lag (1904:48 s. 1) om samäganderätt; 18 kap. 7 § ärvdabalken (1958:637); 24 kap. 1 § ärvdabalken (1958:637); 4 kap. 3 § jordabalken (1970:994); 4 kap. 29 § jordabalken (1970:994); NJA 1981 s. 897
NJA 1981 s. 897; NJA 1994 s. 69
NJA 1997 s 72 (nr 16)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-02-24

Målnummer:
Ö1456-95