Förvärv av fast egendom eller tomträtt skall vid tillämpning av lagen (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall, när köpebrev har föregåtts av köpekontrakt med sedvanligt innehåll, anses ha skett genom upprättandet av köpekontraktet.


Lagrum:
Lag (1996:837) om tillfällig nedsättning av stämpelskatt i vissa fall; 4 kap. 1 § jordabalken (1970:994); 4 kap. 2 § jordabalken (1970:994); 4 kap. 3 § jordabalken (1970:994); 4 kap. 4 § jordabalken (1970:994); 4 kap. 5 § jordabalken (1970:994); 4 kap. 6 § jordabalken (1970:994)
NJA 1996 s 807 (nr 136)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-12-27

Målnummer:
Ö4850-96