Sedan en villafastighet försålts exekutivt har köparna hos kronofogden ansökt om handräckning för att återfå viss egendom, bl a diskmaskin och motorenhet till centraldammsugare, vilka bortforslats av tidigare ägare. Invändning att diskmaskinen och motorenheten ej utgjorde byggnadstillbehör har ogillats.


Lagrum:
2 kap. 2 § jordabalken (1970:994); 8 kap. 18 § utsökningsbalken (1981:774)
NJA 1996 s 139 (nr 19)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1996-03-01

Målnummer:
Ö567-95