Ett köpekontrakt avseende en fastighet innehöll en bestämmelse att äganderätten skulle övergå till köparen först på tillträdesdagen. Innan köpet fullbordades träffade de tre köparna en inbördes överenskommelse om fördelning av köpeskillingen och uppdelning av fastigheten. Överenskommelsen har ansetts innefatta ett giltigt förfogande över den rätt till fastigheten som köparna erhållit genom köpekontraktet.


Lagrum:
4 kap. 1 § jordabalken (1970:994); 4 kap. 4 § jordabalken (1970:994); 4 kap. 5 § jordabalken (1970:994); 4 kap. 28 § jordabalken (1970:994); NJA 1948 s. 444
NJA 1948 s. 444; NJA 1955 s. 449; NJA 1984 s. 482
NJA 1995 s 178 (nr 29)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1995-03-31

Målnummer:
Ö5118-93