Sedan en fastighet bortgivits utan förbehåll har givaren och gåvotagarna träffat skriftlig överenskommelse om förköpsrätt för en av delägarna till de andras andelar. Överenskommelsen har ej ansetts bindande och därmed inte ansetts hindra en av gåvotagarna från att utverka försäljning enligt samäganderättslagen (1904:48 s 1).


Lagrum:
6 § samäganderättslagen (1904: 48 s. 1); 4 kap. 3 § 3 jordabalken (1970:994); 4 kap. 29 § jordabalken (1970:994)
NJA 1974 s. 314; NJA 1981 s. 897; NJA 1984 s. 673; NJA 1987 s. 726
NJA 1994 s 69 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
22 febr 1994

Målnummer:
SÖ 43