Köpekontrakt och köpebrev avseende fast egendom innehöll ett förbud för köparen att sälja egendomen. Överlåtelseförbudet, som tillkommit i säljarens intresse, ansågs likväl sakna verkan mot köparens borgenärer. Egendomen ingick därför i köparens konkursbo. 4 kap 3 § och 20 kap 14 § JB, 5 kap 5 § UB och 3 kap 3 § KL.


Lagrum:
4 kap. 3 § jordabalken (1970:994); 20 kap. 14 § jordabalken (1970:994); 5 kap. 5 § utsökningsbalken (1981:774); 3 kap. 3 § konkurslagen (1987:672); NJA 1881 s. 510
NJA 1881 s. 510; NJA 1893 s. 537; NJA 1974 s. 376; NJA 1981 s. 897; NJA 1984 s. 673; NJA 1987 s. 726; NJA 1990 s. 18
NJA 1993 s 468 (nr 85)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1993-09-15

Målnummer:
Ö4586-92