Spörsmål huruvida siloanläggning utgjorde fastighetstillbehör. 2 kap 1 och 4 §§ JB. I besvärsmål rörande exekutiv försäljning av fastighet har avgörandet ansetts inte kunna grundas på omständighet som ej av part åberopats till grund för hans talan.


Lagrum:
2 kap. 1 § jordabalken (1970:994); 2 kap. 4 § jordabalken (1970:994)
NJA 1985 s 365 (nr 57)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1985-05-08

Målnummer:
Ö972-83