Beslut om fastställelse av tomtindelning av ett kvarter med därav enligt 38 § byggnadslagen följande nybyggnadsförbud har ansetts hänförligt under 4 kap 18 § JB, när särskilda skäl inte talar däremot.


Lagrum:
38 § byggnadslagen (1947:385); 4 kap. 18 § jordabalken (1970:994)
NJA 1984 s 12 (nr 2)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1984-01-10

Målnummer:
T124-82