Fråga om ett överlåtelseförbud vid förvärv av en fastighet utgjorde hinder mot utmätning enligt 5 kap. 5 § UB. Vid bedömningen av om förvärvet skulle betraktas som en gåva eller ett köp, har en sidoöverenskommelse om att ett i fångeshandlingen avtalat vederlag inte skulle utges, lämnats utan beaktande.


Lagrum:
5 kap. 5 § utsökningsbalken (1981:774); 4 kap. 1 §, 3 § och 29 § jordabalken (1970:994); NJA 1991 s. 376
NJA 1991 s. 376; NJA 1993 s. 468; NJA 1994 s. 69; NJA 1997 s. 336; NJA 1998 s. 135; NJA 2008 s. 457
NJA 2010 s 390 (nr 14)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-06-29

Målnummer:
Ö3108-08