Mäklarprovision. När uppdraget lämnats av en näringsidkare har, till skillnad från när uppdraget lämnats av en privatperson, en mäklare ansetts berättigad till provision, oavsett att överlåtelseavtalet hävts därför att den av mäklaren anvisade köparen inte fullgjort sin betalningsskyldighet. Målet är avgjort av HD i dess helhet och antecknat i HD:s minnesbok (Jfr 1986 s. 146)


Lagrum:
1 § och 2 § fastighetsmäklarlagen (1995:400); 15 § lagen (1984:81) om fastighetsmäklare; 28 § lagen (1914:45) om kommission; 13 § kommissionslagen (2009:865); 12 § lagen (1991:351) om handelsagentur; 4 kap. 5 § jordabalken (1970:994); NJA 1910 s. 322
NJA 1910 s. 322; NJA 1916 s. 378; NJA 1917 s. 511; NJA 1921 s. 70; NJA 1947 s. 120; NJA 1971 s. 474; NJA 1986 s. 146
NJA 2010 s 58 (nr 7)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-02-23

Målnummer:
T2528-08