På en fastighet, som inte förvärvats för sambors gemensamma boende, har under samboförhållandes bestånd till en befintlig byggnad uppförts en tillbyggnad, avsedd för sådant ändamål. Fråga om tillbyggnaden, hela byggnaden eller fastigheten skall ingå i bodelning efter samboförhållandets upphörande.


Lagrum:
2 kap. 1 § jordabalken (1970:994); 2 § och 5 § lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem; 7 kap. 4 § äktenskapsbalken (1987:230)
NJA 2004 s 542 (nr 59)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-10-06

Målnummer:
Ö4510-03