När köp av fast egendom skett genom att parterna undertecknat köpehandlingen vid skilda tillfällen, har köpet inte ansetts fullbordat redan genom den andra underskriften. Köpet har dock blivit bindande genom att köpehandlingen utgivits till den anlitade mäklaren (I) men inte genom att den överlämnats till den sist undertecknande partens ombud (II).


Lagrum:
4 kap. 1 § jordabalken (1970:994) i dess lydelse enligt SFS 1971:1209; 1 - 7 § och 35 § avtalslagen (1915:218); NT 1871 s. 544
NT 1871 s. 544; NJA 1893 s. 38
NJA 2000 s 747 (nr 107)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-12-29

Målnummer:
T483-98