Fråga om rätt för annan än fastighetsägaren att påkalla försäljning enligt lagen om samäganderätt av byggnader som utgör tillbehör till fast egendom.


Lagrum:
6 § lagen (1904:48 s. 1) om samäganderätt; 2 kap. 7 § jordabalken
NJA 2000 s 43 (nr 6)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-01-20

Målnummer:
Ö3992-96