Nya lagar 1 januari 2015

Många nya och ändrade lagar och förordningar börjar gälla 2015-01-01.
 • Begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande. Rätten att göra avdrag för premier för pensionsförsäkring och inbetalningar på pensionssparkonton begränsas. Detta kallas även pensionssparavdrag. Förr låg det avdragsgilla beloppet på 12 000 kronor per år, men vid årsskiftet sänks det till 1 800 kronor. För dem som pensionssparar i denna form blir det ett bakslag.
  (Prop. 2014/15:1)
  Lag (2014:1468) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

 • Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Från och med 1 januari 2015 införs bristande tillgänglighet som en ny form av diskriminering i diskrimineringslagen. Bristande tillgänglighet innebär att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att man inte har vidtagit skäliga åtgärder för tillgänglighet för att personen i fråga ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.
  Det finns vissa undantag från förbudet. I arbetslivet gäller förbudet inte den som gör en förfrågan om arbete. Att tillhandahålla bostäder är också undantaget från förbudet. När det gäller att erbjuda varor och tjänster gäller förbudet inte för privatpersoner eller för företag som vid det senaste kalenderårsskiftet sysselsatte färre än tio arbetstagare. I fråga om tillhandahållande av varor och tjänster gäller förbudet inte om det krävs åtgärder i fastigheter och byggnadsverk som går utöver de krav på tillgänglighet och användbarhet som har ställts i bygglov eller startbesked för den aktuella fastigheten eller byggnadsverket.
  Ordet funktionshinder ersätts med funktionsnedsättning i diskrimineringslagen, lagen om Diskrimineringsombudsmannen, skollagen och lagen om uthyrning av arbetstagare.
  (Prop. 2013/14:198)
  Lag (2014:958) om ändring i diskrimineringslagen (2008:567)

  Lag (2014:959) om ändring i lagen (2008:568) om Diskrimineringsombudsmannen
  Lag (2014:960) om ändring i skollagen (2010:800)
  Lag (2014:961) om ändring i lagen (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

 • Höjd beloppsgräns för att få använda förenklad faktura. Beloppsgränsen för att få använda en förenklad faktura höjs från 2 000 kronor till 4 000 kronor vilket gör att fler kan använda förenklad faktura där bl.a. löpnummer och köparens namn och adress inte är ett krav.
  (Prop. 2014/15:1)
  Lag (2014:1492) om ändring i Mervärdesskattelagen (1994:200)

 • Trängselskatt för utländska fordon. Trängselskatt ska betalas även för fordon som inte är registrerade i Sverige. Det införs ett användningsförbud för en bilägare som betalar in trängselskatt för sent. Som huvudregel får en bilägare inte använda sin bil om hon eller han har en total skuld på trängselskatt som uppgår till mer än 5 000 kronor. Dessutom ska det ha gått mer än sex månader sedan förfallotiden för beloppet gick ut. Om en bil används trots ett meddelat användningsförbud ska en polisman eller en bilinspektör ta hand om fordonets registreringsskyltar.
  Reglerna ändras också när det gäller till vilken allmän förvaltningsdomstol som beslut om trängselskatt ska överklagas.
  (Prop. 2014/15:1)
  Lag (2014:1501) om ändring i lagen (2004:629) om trängselskatt

 • Tobaken blir dyrare. Skatten på cigaretter, cigariller, cigarrer, röktobak och tuggtobak höjs med cirka 6 procent. Punktskatten på snus höjs med ca 12 procent.
  (Prop. 2014/15:1 och Prop. 2014/15:5)
  Lag (2014:1494 och 2014:1507) om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt

 • Alkoholen blir dyrare. Skatten på öl, vin, andra jästa drycker och mellanklassprodukter ökar med 9 procent efter årsskiftet. Starkspriten höjs med 1 procent.
  (Prop. 2014/15:1 och Prop. 2014/15:5)
  Lag (2014:1495 och 2014:1508) om ändring i lagen (1994:1564) om alkoholskatt

 • Skattereduktion för mikroproducerad förnybar el. Intresset för att investera i småskalig elproduktion för eget bruk från förnyelsebara källor som vind och vatten växer i Sverige. För dessa producenter införs en skattereduktion.
  (Prop. 2014/15:1)
  Lag (2014:1467) om ändring i ellagen (1997:857)

  Lag (2014:1468) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)
  Lag (2014:1471) om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244)
  Förordning (2014:1472) om ändring i skatteförfarandeförordningen (2011:1261)

 • Förändringar av husavdragets fakturamodell. Fakturamodellen för RUT- och ROT-avdragen ändras för att minska risken för fusk. Företaget som utfört arbetet behöver lämna fler uppgifter till Skatteverket när de begär utbetalning för avdragen. Nytt är att utförare av tjänster enbart kommer kunna lämna in en begäran om utbetalning elektroniskt.
  Skatteverket kommer till skillnad från tidigare bara kunna betala ut pengar till den som utfört arbetet, inte till något annat konto eller genom utbetalningsavi. Ändringen gäller för arbeten som betalas efter den 31 mars.
  Om det finns särskilda skäl kan utförare av tjänster få dispens från kravet att lämna uppgifter elektroniskt. Dispens kan lämnas för en period om högst sex månader. Ansökan ska göras senast den 30 april 2015.
  (Prop. 2014/15:10)
  Lag (2014:1457) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

  Lag (2014:1458) om ändring i lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

 • En ny organisation för polisen. Den 1 januari 2015 ombildas Rikspolisstyrelsen, de 21 lokala polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium till en myndighet, Polismyndigheten. Samtidigt blir Säkerhetspolisen en fristående myndighet. Omorganisationen har lett till att ett stort antal lagar och förordningar ändras. Syftet är att anpassa de begrepp som används i dag i författningar till den nya organisationen, till exempel beteckningar för myndigheter eller organ i polisorganisationen. Övergångsbestämmelserna som krävs för ombildningen har samlats i en särskild lag. Av den framgår att när en myndighet som fattat ett beslut eller vidtagit en åtgärd sedan upphör, ska den myndighet som tar över efter omorganisationen – Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen – handlägga denna typ av ärenden. De respektive nya myndigheterna ska på motsvarande sätt ta över alla oavslutade ärenden. I lagen regleras också de nedlagda myndigheternas roll i pågående processer. Polismyndigheten och Säkerhetspolisen har fått nya instruktioner och man har även infört en ny polisförordning.
  (Prop. 2013/14:110)
  Lag (2014:580) med vissa bestämmelser med anledning av en ny organisation för polisen

  Förordning (2014:1102) med instruktion för Polismyndigheten
  Förordning (2014:1103) med instruktion för Säkerhetspolisen
  Polisförordning (2014:1104)

 • Elektronisk ansökan om lantmäteriförättning. Det blir möjligt att ansöka elektroniskt om lantmäteriförrättning för fastighetsreglering, avstyckning och inrättande av gemensamhetsanläggning. Enklare och snabbare för de sökande och förhoppningsvis effektivare och billigare för lantmäterimyndigheten.
  (Prop. 2013/14:236)
  Lag (2014:1342) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)

  Lag (2014:1343) om ändring i lagen (1971:1037) om äganderättsutredning och legalisering

 • Tydligare prisuppgifter vid taxiresor. Krav på tydligare prisinformation vid taxiresor införs. Om jämförelsepriset överstiger 500 kronor måste resenären tydligt upplysas om detta i samband med beställning. Prisuppgiften ska ange det pris som resan som högst kan komma att gå på och ska lämnas till passageraren innan resan påbörjas. Taxiföraren eller den som resan beställs hos ska lämna ett bevis om prisuppgiften till passageraren före färden. Taxiföraren och tillståndshavaren ska även själv bevara beviset.
  (Prop. 2013/14:241)
  Lag (2014:1396) om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

 • Ny patientlag. Genom den nya patientlagen (2014:821) stärks patientens möjlighet till inflytande i hälso-och sjukvården. Lagen innehåller motsvarigheter till tidigare bestämmelser om vårdgaranti, fast vårdkontakt samt val av behandlingsalternativ och hjälpmedel. Möjligheten att få en så kallad second opinion utvidgas. Patienten ges möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Landstingens skyldighet att erbjuda öppen vård utvidgas till att även gälla patienter från andra landsting.
  (Prop. 2013/14:106)
  Patientlag (2014:821)

  Lag (2014:822) om ändring i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763)

 • Prövningen av buller i MB och PBL samordnas. Den 2 januari 2015 sker ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen om samordnad prövning av buller. Ändringarna ska ge ökat bostadsbyggande i bullerutsatta områden.
  Ändringarna innebär bl.a. nya krav i plan- och bygglagen på förebyggande av olägenhet för människors hälsa i fråga om omgivningsbuller vid lokalisering, utformning och placering av bostadsbyggnader. Det ställs dessutom nya krav i plan- och bygglagen på redovisning av bullervärden vid planläggning och bygglovsprövning.
  Vid tillsyn av omgivningsbuller vid en bostadsbyggnad enligt miljöbalken får tillsynsmyndigheten som huvudregel inte besluta om förelägganden eller förbud om det i en planbeskrivning till en detaljplan eller i ett bygglov har angetts beräknade bullervärden och omgivningsbullret inte överskrider dessa värden.
  (Prop. 2013/14:128)
  Lag (2014:901) om ändring i miljöbalken

  Lag (2014:902) om ändring i plan- och bygglagen (2010:900)

 • Förtydligat kommunalt ansvar för ungdomar utanför gymnasieskolan. Ändringarna i skollagen innebär att det blir tydligare att en kommun löpande under året ska hålla sig informerad om hur vissa ungdomar i kommunen är sysselsatta. Det gäller ungdomar som gått ut grundskolan eller motsvarande men inte fyllt 20 år och som varken går eller har fullföljt utbildning på ett nationellt program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning. Det här ansvaret benämns ”kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar”. I ansvaret ingår att kommunerna ska erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga individuella åtgärder. Målet ska i första hand vara att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunerna ska dokumentera sina insatser på lämpligt sätt.
  Kommunerna ska också föra ett register över de ungdomar som omfattas av ansvaret. För att underlätta för hemkommunerna att hålla sig informerade och kunna erbjuda insatser för ungdomar som är berörda, ska huvudmän för gymnasieskolor och gymnasiesärskolor snarast meddela hemkommunen om en elev utan giltigt skäl har en stor frånvaro i skolan. Den här skyldigheten påverkar inte huvudmannens ansvar för att ge stöd eller särskilt stöd till elever.
  (Prop. 2013/14:191)
  Lag (2014:1002) om ändring i skollagen (2010:800)

  Förordning (2014:1382) om ändring i förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke skolpliktiga ungdomar

 • Om du är abonnent på Rättsnätet kan du enkelt se vilka författningar som träder ikraft vid en viss tidpunkt: välj Regelsamling -> Svensk lagstiftning -> Ikraftträdanden.
  Om du är intresserad av visst rättsområde (t.ex. miljö) går du till Ämnesfokus -> Miljö -> Visningsalternativ.
  Andra praktiska funktioner för abonnenter att följa utgivningen av lagar och förordningar är Ändringar i lagboken, Senaste SFS och Upphävda SFS.

  Nyheter