Författningen har upphävts / ska upphävas 2013-07-01 genom SFS 2013:308

Förordningens tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns vissa bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG. Kontaktpunkt

2 § Boverket ska vara kontaktpunkt för byggprodukter enligt artikel 10 i förordning (EU) nr 305/2011. Tekniska bedömningsorgan

3 § Regeringen prövar frågor om att utse tekniska bedömningsorgan enligt artikel 29.1 i förordning (EU) nr 305/2011.
   En ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan ska ges in till Boverket. Det ska anges i ansökan vilket eller vilka produktområden ansökan avser.
   Boverket ska, efter att ha hört Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, bedöma om sökanden uppfyller de krav som anges i tabell 2 i bilaga IV till förordning (EU) nr 305/2011 och därefter med ett eget yttrande överlämna handlingarna i ärendet till regeringen.

4 § Tekniska bedömningsorgan som utses enligt 3 § ska ingå i den organisation för teknisk bedömning som beskrivs i artikel 31 i förordning (EU) nr 305/2011.

Ytterligare föreskrifter

5 § I 1 § andra stycket 1 lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll finns bestämmelser om att den lagen ska tillämpas på organ som anmäls till Europeiska kommissionen enligt artikel 39 i förordning (EU) nr 305/2011.

SFS 2012:976

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2012-12-20

Upphävandedatum:
2013-07-01

Uppdaterad: