Författningen har upphävts / ska upphävas 2014-01-28 genom SFS 2014:5
   Vid tillämpning av lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller följande tröskelvärden i euro och svenska kronor enligt
1. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid upphandling på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011 av den 30 november 2011 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden,
2. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011,
3. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/81/EG av den 13 juli 2009 om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa kontrakt för byggentreprenader, varor och tjänster av upphandlande myndigheter och enheter på försvars- och säkerhetsområdet och om ändring av direktiven 2004/17/EG och 2004/18/EG, senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 1251/2011, och
4. kommissionens meddelande (2011/C 353/01) om motvärden till tröskelvärdena i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/17/EG, 2004/18/EG och 2009/81/EG.

Upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

   Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
   3 kap. 1 § första stycket 1 a och 1 b och 14 kap. 2 § första stycket 1:
   130 000 euro 1 233 401 kronor
   3 kap. 1 § första stycket 2 och andra stycket, 3 kap. 2 § första stycket 2 och 14 kap. 2 § första stycket 2 a och 2 b:
   200 000 euro 1 897 540 kronor
   3 kap. 1 § första stycket 3, 3 kap. 2 § första stycket 1, 13 kap. 1 § första stycket och 13 kap. 5 § första stycket:
   5 000 000 euro 47 438 500 kronor

Upphandling enligt lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster

   Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
   3 kap. 1 § första stycket 1 och 13 kap. 2 § första stycket:
   400 000 euro 3 795 080 kronor
   3 kap. 1 § första stycket 2:
   5 000 000 euro 47 438 500 kronor

Upphandling enligt lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet

   Följande tröskelvärden gäller vid tillämpning av
   3 kap. 1 § första stycket 1:
   400 000 euro 3 795 080 kronor
   3 kap. 1 § första stycket 2:
   5 000 000 euro 47 438 500 kronor
SFS 2011:1575

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2011-12-08

Upphävandedatum:
2014-01-28

Uppdaterad: