1 § I denna förordning finns bestämmelser om vissa byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

2 § Om det i en byggnad finns utrymme för resande i sådan kollektivtrafik som avses i lagen (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik, ska bestämmelserna i 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och 3 kap. plan- och byggförordningen (2011:338) om krav på byggnaders tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga tilllämpas även i fråga om en byggnad som har uppförts före den 1 juli 1977 eller för vilken byggnadslov har beviljats före nämnda dag. Ett sådant utrymme ska anordnas så att det uppfyller skäliga anspråk på handikappanpassning.

3 § Boverket får meddela de föreskrifter som behövs för tillämpningen av denna förordning.

SFS 2011:339

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2011-03-31

Först inlagd:
2011-04-12

Senast ändrad:
2015-07-20

Uppdaterad: