Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen

1 § En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av
1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap. 13 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör Säkerhetspolisens eller Polismyndighetens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,
2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller
3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1.
   I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras hos Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ska en begäran om utlämnande av handlingen till en enskild prövas av statsministern. I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller detta endast under förutsättning att handlingen inte har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.
   En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till regeringens prövning. Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

2 § Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndighet        Handlingar som innehåller
sekretessreglerade uppgifter och som
inte behöver registreras
Arbetsförmedlingen – handlingar i ärenden rörande enskilda
arbetssökande
Arbetsgivarverket – förslag till kollektivavtal
arbetslöshetskassor – handlingar i ärenden om
arbetslöshetsersättning, och
– handlingar i ärenden om medlemsavgift
för arbetslös medlem
Arbetsmiljöverket – handlingar som ska ingå i
informationssystemet om arbetsskador,
och
– statistiskt primärmaterial

Brottsförebyggande – statistiskt primärmaterial rådet

Energimarknads- inspektionen – handlingar som ingår i informationssystemet om transaktioner på grossistmarknaderna för energi

Försäkringskassan    – handlingar i försäkringsärenden,
– handlingar i ärenden om statligt
tandvårdsstöd,
– samlingsräkningar med bilagor för
läkarvård eller annan sjukvård, och
– statistiskt primärmaterial
Försvarsmakten – patientjournaler som rör
totalförsvarspliktiga och anställd
personal
Havs- och
vattenmyndigheten – handlingar som utgör underlag för
tillsyn av fiskerinäringen, och
– statistiskt primärmaterial
Kommerskollegium – ansökningar och andra handlingar i
licensärenden avseende import och
export av varor
kommunala myndigheter – handlingar i ärenden om färdtjänst
och trafikhuvudmän och riksfärdtjänst
Kriminalvården – handlingar som utgör underlag till
det centrala kriminalvårdsregistret,
– handlingar som hör till journaler
som upprättats för enskilda i
kriminalvårdsverksamhet, och
– transportbeställningar
Kustbevakningen – anmälningar från sjöfarten om fartygs
ankomst till svenska orter
landstingskommunala – bevis om högkostnadsskydd för
myndigheter och patientavgifter i öppen hälso- och
kommunala myndigheter sjukvård
i kommuner som inte
ingår i ett landsting
Läkemedelsverket – statistiskt primärmaterial
Migrationsverket – av verket rekvirerade personbevis,
utdrag ur belastningsregistret och
misstankeregistret samt kontrollbesked
från Säkerhetspolisen
Myndigheten för – statistiskt primärmaterial
tillväxtpolitiska
utvärderingar och
analyser
Naturvårdsverket – provresultat som utgör underlag till
jägarexamensregistret, och
– handlingar som avser inbetalningar
för jaktkort
nämnder som svarar – handlingar som hör till enskildas
för verksamhet personakter
enligt lagen
(1993:387) om stöd
och service till
vissa
funktionshindrade
Pensionsmyndigheten – handlingar i försäkringsärenden, och
– statistiskt primärmaterial
Polismyndigheten – anteckningar om det löpande
polisarbetet,
– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§
polislagen (1984:387) eller enligt
lagen (1976:511) om omhändertagande av
berusade personer m.m. som avser
avvisningar, avlägsnanden,
omhändertaganden, gripanden eller
fängselanvändning och som inte
registreras i särskilda ärenden,
– underrättelser från Kriminalvården
om permissioner,
– handlingar som utgör underlag för
belastningsregistret,
misstankeregistret, register enligt
4 kap. polisdatalagen (2010:361) eller
för på motsvarande sätt strukturerade
uppgiftssamlingar som avser brottslig
verksamhet och som förs med stöd av
polisdatalagen,
– framställningar om
fingeravtrycksundersökning, och
– statistiskt primärmaterial
Riksbanken – statistiskt primärmaterial
sjukhus och andra – patientjournaler,
inrättningar för
vård av patienter – läkarvårdskvitton, och
– samlingsräkningar eller motsvarande
handlingar som upprättas i samband med
patientbesök
Skatteverket – deklarationer, kontrolluppgifter och
andra handlingar som avser taxering
eller fastställande av skatt eller
avgift eller som rör anstånd med eller
krav på att lämna handlingar för dessa
ändamål,
– handlingar som avser beräkning,
jämkning eller återbetalning av skatt,
och
– handlingar som ingår i
informationssystemet om transporter
av sprit och cigaretter
socialnämnder – handlingar som hör till enskildas
personakter
Socialstyrelsen – statistiskt primärmaterial, och
– anmälningar till donationsregistret
Statens – handlingar som hör till enskildas
institutionsstyrelse personakter
Statens jordbruksverk – statistiskt primärmaterial
Statistiska – statistiskt primärmaterial
centralbyrån
Säkerhetspolisen – anteckningar om det löpande
polisarbetet,
– underrättelser från Kriminalvården
om permissioner,
– handlingar som utgör underlag för
strukturerade uppgiftssamlingar som
avser brottslig verksamhet och som
förs med stöd av polisdatalagen,
Totalförsvarets – patientjournaler som rör
rekryteringsmyndighet totalförsvarspliktiga
Tullverket – handlingar som rör klarering av varor
och transportmedel,
– handlingar som innehåller
bokningsuppgifter inhämtade från
transportföretag, och
– handlingar som ingår i
informationssystemet om transporter av
sprit och cigaretter
åklagarmyndigheter – utdrag ur folkbokföringsdatabasen,
– utdrag ur belastningsregistret,
misstankeregistret och register
enligt polisdatalagen (2010:361),
– utdrag ur vägtrafikregistret, och
– rekvisitioner av sådana utdrag
Förordning (2016:864).

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen

3 § Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Myndigheter           Register
allmänna domstolar diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelser på
befordringsanstalt och om
hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning
allmänna förvaltningsdomstolar diarier över mål enligt
smittskyddslagen (2004:168) och
enligt lagen (1972:119) om
fastställande av
könstillhörighet i vissa fall
beskickningar och konsulat samtliga diarier
samt delegationer hos
mellanfolkliga
organisationer, dock inte
Sveriges ständiga
representation vid
Europeiska unionen (EU)
Försvarsmakten, Försvarets diarier över inriktningar
materielverk, Försvarets enligt lagen (2000:130) om
radioanstalt och försvarsunderrättelseverksamhet
Totalförsvarets och över underrättelser inom
forskningsinstitut försvarets underrättelse- och
säkerhetstjänst
Försvarsunderrättelsedomstolen diarier över mål om tillstånd
enligt lagen (2008:717) om
signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet
Polismyndigheten diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om
hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning
Regeringskansliet diarium över krypterade
meddelanden, diarium över
handlingar som rör myndigheters
krigsorganisation och
beredskapsförberedelser,
diarier över inriktningar och
underrättelser enligt lagen
(2000:130) om
försvarsunderrättelseverksamhet,
diarier över handlingar som rör
förberedelser enligt 11 f §
förordningen (1996:1515) med
instruktion för
Regeringskansliet samt diarier
hos Utrikesdepartementet över
handlingar som kommit in eller
upprättats i andra än
administrativa och konsulära
ärenden och handelsärenden
Skatteverket diarium över ärenden om
könsbyte
Socialstyrelsen diarium över ärenden som
handläggs av Socialstyrelsens
råd för vissa rättsliga,
sociala och medicinska frågor
Statens inspektion för diarier över ärenden om
försvarsunderrättelse- verkställighet av beslut om
verksamheten tillstånd enligt lagen
(2008:717) om signalspaning i
försvarsunderrättelseverksamhet
Sveriges ständiga samtliga diarier, utom diarium
representation vid över EU-institutionernas
Europeiska unionen (EU) officiella dokument och diarier
över handlingar som kommit in
eller upprättats i
administrativa ärenden och
handelsärenden
Säkerhetspolisen diarier över underrättelser inom
den särskilda polisverksamheten
för att hindra och uppdaga brott
mot rikets säkerhet m.m. och
diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om hemlig
avlyssning av elektronisk
kommunikation, hemlig övervakning
av elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning
Tullverket diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om
hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning
åklagarmyndigheter diarier över ärenden om
kvarhållande av försändelse på
befordringsanstalt och om
hemlig avlyssning av
elektronisk kommunikation,
hemlig övervakning av
elektronisk kommunikation,
hemlig kameraövervakning och
hemlig rumsavlyssning samt
diarier över förundersökningar
som rör brott mot rikets
säkerhet
Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen

4 § Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst
1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör
   – geografisk information om militärgeografiska förhållanden,
   – rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,
   – underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
   – planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller
   – militärtekniska forskningsresultat, och
2. nittiofem år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten. Förordning (2016:323).

Föreskrifter med stöd av 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

5 § Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:
   – bankregistret som förs av Bolagsverket,
   – biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
   – diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
   – diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
   – diarium som avses i 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen (2011:594),
   – EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
   – europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
   – europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
   – filialregistret som förs av Bolagsverket,
   – föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
   – företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
   – försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
   – försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
   – mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
   – näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
   – patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
   – registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,
   – registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bolagsverket,
   – stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och
   – varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket. Förordning (2011:673).

Föreskrifter med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

6 § Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för
1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs, och
2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.
   För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
   Verksamheten avser
centrala hundregistret
fastighetsregistret
kommunala fastighetsregister
passregister och register över nationella identitetskort
röstlängdsregister

Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige

Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal

Statens tjänstepensionsverks pensionsregister

Totalförsvarets rekryteringsmyndighets register över totalförsvarets personal

   Transportstyrelsens vägtrafikregister Förordning (2014:1369).

Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen

7 § Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.

Myndighet        Undersökning 	  Särskilda begränsningar
i sekretessen
Boverket undersökning av sekretessen gäller
byggnaders endast uppgifter om
tekniska enskildas personliga
utformning förhållanden

utvärderingar och analyser av undersökning av bostadsmarknadens funktionssätt när det gäller fysisk planering, byggande, boende, bostadsfinansiering och bostadspolitiska styrmedel

Brottsförebyggande   kriminologiska
rådet undersökningar

Finanspolitiska rådet undersökningar av arbetsmarknaden, lönebildningen och bostadsmarknaden

undersökningar av effekter av ändrade skatter och transfereringar och av andra åtgärder inom de finans-, arbetsmarknads- och utbildnings- politiska områdena

Folkhälsomyndigheten  undersökningar om
folkhälsan och
dess
bestämningsfaktorer
undersökningar om
samhällskostnader
till följd av
infektionssjukdomar
och
antibiotikaresistens
och om effekter av
motåtgärder i fråga
om spridning av
infektionssjukdomar
Forum för levande enkätundersökning sekretessen gäller
historia bland lärare dels endast uppgifter om
om Förintelsen, enskildas personliga
dels om förhållanden
hedersrelaterat
våld eller
förtryck
undersökningar om sekretessen gäller
ungdomars endast uppgifter om
attityder till enskildas personliga
utsatta grupper förhållanden
Inspektionen för undersökningar av
socialförsäkringen rättstillämpning,
handläggning och
administration inom
socialförsäkrings-
området och inom
verksamheter med
direkt anknytning
till
socialförsäkringen
undersökningar om
effekter av
förändringar inom
socialförsäkrings-
området och om
utnyttjandet av
socialförsäkringen
Institutet för uppföljning och
arbetsmarknads- och utvärdering av
utbildningspolitisk den arbetsmarknads-
utvärdering politiska
verksamheten,
studier av
arbetsmarknadens
funktionssätt,
utvärdering av
effekter av olika
reformer och
åtgärder inom
utbildningsväsendet,
utvärdering av
effekterna på
arbetsmarknaden av
åtgärder inom
utbildningsväsendet
och utvärdering av
socialförsäkringens
effekter på
arbetsmarknaden
Kommerskollegium ekonomiska sekretessen gäller
undersökningar endast uppgifter om
på det enskildas ekonomiska
handelspolitiska förhållanden
området
Konjunkturinstitutet undersökningar för sekretessen gäller
framställning av endast uppgifter om
prognoser om enskildas ekonomiska
bruttonationalprodukten förhållanden
undersökningar inom sekretessen gäller
det miljöekonomiska endast uppgifter om
området enskildas ekonomiska
förhållanden
undersökningar av
effekter av ändrade
skatter och
transfereringar och
av andra åtgärder
inom de finans-,
arbetsmarknads-,
utbildnings-, miljö-,
energi- och
klimatpolitiska
områdena
undersökningar av
arbetsmarknaden och
lönebildningen
Konsumentverket undersökningar av sekretessen gäller
produktrelaterade endast uppgifter om
olycksfall enskildas personliga
förhållanden
Livsmedelsekonomiska ekonomiska
institutet undersökningar
inom jordbruks-
och
livsmedelsområdet
Livsmedelsverket undersökningar om sekretessen gäller
matvanor, endast uppgifter om
livsmedels- enskildas personliga
hantering förhållanden
samt säker mat
länsstyrelserna undersökningar om sekretessen gäller
attityder hos endast uppgifter om
länets invånare enskildas personliga
till att bo, leva förhållanden
och verka i länet
/Upphör att gälla U:2018-07-01/

Myndigheten för undersökningar om delaktighet attityder, levnadsvillkor, tillgänglighet och delaktighet hos barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning

länsstyrelserna     undersökningar om  sekretessen gäller
attityder hos endast uppgifter om
länets invånare enskildas personliga
till att bo, leva förhållanden
och verka i länet
/Träder i kraft I:2018-07-01/

Myndigheten för undersökningar om arbetsmiljökunskap arbetsmiljö och företagshälsovård

undersökningar om effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ

Myndigheten för undersökningar om delaktighet attityder, levnadsvillkor, tillgänglighet och delaktighet hos barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning

Myndigheten för kulturanalys undersökningar om barns och ungas kulturvanor

undersökningar om hot mot kulturutövare

Myndigheten för     undersökningar om  sekretessen gäller
press, radio och tv tidnings- endast uppgifter om
distributionens enskildas ekonomiska
kostnadsutveckling förhållanden
Myndigheten för undersökningar av
samhällsskydd och olyckshändelser
beredskap och
räddningsinsatser
Myndigheten för undersökningar av
tillväxtpolitiska statliga
utvärderingar och stödinsatser inom
analyser näringspolitik,
regional
tillväxtpolitik
och
innovationspolitik
Myndigheten för undersökningar om
ungdoms- och ungdomars attityder,
civilsamhällesfrågor värderingar och
levnadsvillkor
undersökningar om
det civila
samhällets villkor,
sammansättning och
utveckling
Myndigheten för undersökningar
vård- och om
omsorgsanalys vårdens och
omsorgens
funktionssätt samt
om effektiviteten i
statliga åtaganden
och verksamheter
inom vård och
omsorg
utvärderingar av
information om vård
och omsorg som
lämnas till
enskilda samt av
statliga reformer
och andra statliga
initiativ inom vård
och omsorg
Myndigheten för undersökningar om
yrkeshögskolan utbildningar inom
myndighetens
ansvarsområde och
om sökandefrekvensen
och arbetsmarknadsutfallet
när det gäller sådana
utbildningar
undersökningar om
studerandes bakgrund och
deras vägval efter studierna
Pensionsmyndigheten undersökningar om
pensionspararnas
investerings-
beteende och
utfallet av detta
Polismyndigheten undersökningar om sekretessen gäller
hur brottsoffer endast uppgifter om
upplever sina enskildas personliga
kontakter med förhållanden
Polismyndigheten
Regeringskansliet undersökningar i sekretessen gäller
Justitie- endast uppgifter om
departementet om enskildas personliga
långtidsdömda förhållanden
(Ju 1986:C)
undersökningar i sekretessen gäller
Justitie- endast uppgifter om
departementet enskildas personliga
dels om förhållanden
utvisning på
grund av brott
(Ju 2001:J),
dels om
påföljdsval
och
straffmätning
vid vållande
till annans död,
grovt brott,
och vållande
till kroppsskada
eller sjukdom,
grovt brott
undersökningar om
effekter av
förändringar inom
skatte-, bidrags-
och social-
avgiftsområdet,
om inkomst- och
förmögenhets-
fördelning samt om
fördelnings-
effekter av de
offentliga
välfärdssystemen
undersökningar om
utveckling,
förändring samt
effekter av
åtgärder inom
områdena jakt och
fiske, djur, jord-
och skogsbruk,
livsmedel,
landsbygd, miljö
och naturresurser,
energi,
kommunikationer,
näringsverksamhet,
arbetsmarknad,
undervisning och
utbildning,
socialtjänst,
hälso- och
sjukvård,
tandvård,
planläggning,
byggande samt
bostad
undersökningar om
effekter av
förändringar i
finansiella
instituts
ekonomiska
förhållanden
undersökning om sekretessen gäller
särbehandlande endast uppgifter om
åtgärder mot enskildas personliga
romer under förhållanden
1900-talet
undersökning om sekretessen gäller
tillämpningen av endast uppgifter om
straffbestämmelsen enskildas personliga
om kontakt med förhållanden
barn i sexuellt
syfte
Rådet för forsknings- undersökningar av
och ansökningar om och
utvecklingssamarbete deltagande i EU-
inom EU programmen för
forskning och
teknisk
utveckling
sjukvårdsinrättningar, miljömedicinska, sekretessen gäller
utbildningsanstalter socialmedicinska, endast uppgifter om
och psykiatriska eller enskildas personliga
forskningsinrättningar andra medicinska förhållanden
studier
Skatteverket undersökningar om
effekter av
förändringar inom
skatte- och
socialavgiftsområdet
samt om inkomst- och
förmögenhetsfördelning
Socialstyrelsen undersökningar om
hälso- och sjukvårdens
behov av läkare,
sjuksköterskor,
barnmorskor och
röntgensjuksköterskor
samt tandvårdens
behov av tandläkare
och tandhygienister
på kort och lång sikt
undersökning om
tilllämpningen av
bestämmelserna om
genetisk information i
försäkringssammanhang
i lagen (2006:351) om
genetisk integritet
m.m.
Statens
institutionsstyrelse undersökningar sekretessen gäller
inommissbruks- enskildas personliga
och ungdomsvården förhållanden
under uppföljning
efter avslutad
vård
Statens medieråd undersökningar om sekretessen gäller
barns och ungas endast uppgifter om
medievanor samt enskildas personliga
barns,ungas och förhållanden
föräldrars
attityder till
medier och
mediereglering
Statens undersökningar av sekretessen gäller
skolinspektion resultatet av endast uppgifter om
nationella prov enskildas personliga
förhållanden
undersökningar av sekretessen gäller
hur föräldrar och endast uppgifter om
elever upplever enskildas personliga
kvaliteten på förhållanden
utbildningen vid
en skolenhet
Statens skolverk nationella sekretessen gäller
undersökningar endast uppgifter om
inom skolväsendet enskildas personliga
och sådan förhållanden
pedagogisk
verksamhet som
avses i 25 kap.
skollagen
(2010:800) om
måluppfyllelsen
i sektorn
internationella sekretessen gäller
undersökningar endast uppgifter om
inom skolväsendet enskildas personliga
och sådan förhållanden
pedagogisk
verksamhet som
avses i 25 kap.
skollagen
(2010:800)
Stockholms universitet utvärdering av
arbetsmarknads-
utfallet för
deltagare i
kompletterande
utbildningar för
akademiker med
utländska
utbildningar
Strålsäkerhets- undersökningar sekretessen gäller
myndigheten och studier i endast uppgifter om
beredskaps- och enskildas personliga
miljömålsarbetet förhållanden
Tandvårds- och undersökningar om
läkemedelsförmånsverket effekter av
förändringar av
det statliga
tandvårdsstödet
Trafikverket haveriundersökningar
inom
vägtrafikområdet
universitet och undersökningar av sekretessen gäller
högskolor studenters endast uppgifter om
bakgrund och om enskildas personliga
deras vägval förhållanden
efter studierna

Universitets- och högskolerådet undersökningar om studenters levnadsvillkor inom ramen för projektet Eurostudent

undersökning om effekter och användning av Universitets- och högskolerådets utlåtanden avseende avslutade utländska högskole- utbildningar

utvärdering av försöksverksamhet med lämplighets- bedömning vid antagning av studenter till lärar- och förskollärar- utbildning

utbildningsanstalter  sociologiska,    sekretessen gäller
och psykologiska, endast uppgifter om
forskningsinrättningar pedagogiska eller enskildas personliga
andra beteende- förhållanden
vetenskapliga
eller samhälls-
vetenskapliga
studier
Åklagarmyndigheten undersökningar sekretessen gäller
som genomförs endast uppgifter om
vid Åklagar- enskildas personliga
myndighetens &
180; förhållanden
utvecklings-
centrum för
uppföljning och
utveckling av
åklagarverksamheten
Förordning (2018:541).

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

8 § Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen fått enligt avtal med:
   – Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,
   – The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,
   – Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
   – Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994,
   – Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
   – Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,
   – Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,
   – De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995,
   – Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,
   – Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,
   – The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,
   – Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997, – Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,
   – Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,
   – Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998,
   – Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,
   – Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,
   – Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999,
   – Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,
   – Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,
   – centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,
   – Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
   – Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001, – centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,
   – Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
   – Fj& 225;rm& 225;laeftirliti& 240; (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,
   – Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
   – Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,
   – Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004,
   – New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005,
   – Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,
   – Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006,
   – Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006,
   – Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,
   – Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008,
   – The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information i april 2011, och
   – National Bank of Ukraine i Ukraina, Memorandum of Understanding den 3 oktober 2011. Förordning (2011:1479).

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen

9 § Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt
1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs, och
2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.
   För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.
   Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen

9 a § Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands enligt 14 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Förordning (2009:642).

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

10 § Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men:
   – allmänna domstolar,
   – allmänna förvaltningsdomstolar,
   – Arbetsförmedlingen,
   – Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,
   – Centrala studiestödsnämnden,
   – Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,
   – Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör förvaring och användning av försöksdjur,
   – Försäkringskassan,
   – hyres- och arrendenämnder,
   – Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
   – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
   – Inspektionen för vård och omsorg,
   – Justitiekanslern,
   – Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,
   – Kriminalvården,
   – Kronofogdemyndigheten,
   – Kustbevakningen,
   – Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,
   – länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor,
   – Migrationsverket,
   – myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,
   – nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,
   – patientnämnder,
   – Polismyndigheten,
   – Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskontroll,
   – Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,
   – Skatteverket,
   – socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,
   – Socialstyrelsen,
   – Statens institutionsstyrelse,
   – Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,
   – Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
   – Säkerhetspolisen,
   – Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,
   – Tullverket, och
   – åklagarmyndigheter. Förordning (2017:1078).

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen

10 a § Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434). Förordning (2010:165).

Föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen

11 § Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 14 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

11 a § Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 14 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18). Förordning (2014:6).

Föreskrifter med stöd av 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

12 § Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos hyres- och arrendenämnder. Förordning (2015:695).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2009:641
1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009. Genom förordningen upphävs sekretessförordningen (1980:657).
2. Överklagande av en myndighets beslut som har fattats med stöd av den upphävda förordningen och som inte har prövats före ikraftträdandet av den nya förordningen ska prövas med tillämpning av bestämmelserna i den nya förordningen.
3. Övergångsbestämmelser till den upphävda förordningen och till ändringar i den förordningen ska fortsätta att gälla.
4. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller fortfarande för följande myndigheter i fråga om de undersökningar som anges där.
Myndigheter
Socialberedningen (S 1980:07)
Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
Praxisutredningen (Ku 1993:08)
Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14)
Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer
1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07)
Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget
Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar
1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03)
Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg
Utredningen för översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06)
Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06)
Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (Ju 1998:08)
Kommittén för hemlösa (S 1998:09)
Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03)
Personskadekommittén (Ju 1999:04)
Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m. (Ju 1999:10)
Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring (UD 2000:03)
Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m. (Ju 2000:15)
LVM-utredningen (S 2002:04)
Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06)
Dentalmaterialutredningen (S 2002:09)
Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11)
Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13)
Patientdatautredningen (S 2003:03)
Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6)
Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12)
LSS-kommittén (S 2004:06)
Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20)
2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07)
Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)
Förtroendeutredningen (Ju 2007:08)
Studiesociala kommittén (U 2007:13)
Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15)
Riksskatteverket
2009:935
1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.
2009:1241
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Premiepensionsmyndigheten.
2010:165
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om
– haveriundersökningar, personaladministrativ verksamhet, utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som utförts av Vägverket,
– utredning, planering och uppföljning som utförts av Banverket.
2010:289
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Nämnden för offentlig upphandling.
2010:534
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Statens pensionsverks pensionsregister.
2010:733
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Radio- och TV- verket samt i fråga om tillsyn som utövats av Granskningsnämnden för radio och TV.
2010:1766
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag från skyldigheten att registrera patientjournaler för Totalförsvarets pliktverk.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal.
4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Skatteverket enligt 2 § första stycket tredje meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt.
2011:96
1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.
2011:382
1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.
2011:420
1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och som avser
– hälsoskydd,
– miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall,
– genetiskt modifierade organismer,
– vattenverksamhet,
– växtskyddsmedel och biocidprodukter, och
– producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som har bedrivits enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre föreskrifter.
2011:673
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag för Fiskeriverket från skyldigheten att registrera handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen och statistiskt primärmaterial.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om diarium som förts över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644).
4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om dels nationella undersökningar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som Statens skolverk har utfört om måluppfyllelsen i sektorn, dels internationella undersökningar som verket har utfört inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets område som har utförts av Fiskeriverket.
6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare som har bedrivits enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400).
2012:40
1. Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.
2012:48
1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handlingar som utgör underlag för kriminalunderrättelseregister eller för sådan särskild undersökning som avses i 1416 §§ polisdatalagen (1998:622).
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utdrag ur register enligt polisdatalagen (1998:622).
2012:351
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som handhafts av Arbetsförmedlingen och planering hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.
2012:557
1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd genom garantier som handhafts av Statens bostadskreditnämnd.
2012:812
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i sådana handlingar som har överlämnats från Myndigheten för utländska investeringar i Sverige till Sveriges export- och investeringsråd med stöd av förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.
2013:661
1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft hand om.
2013:662
1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott.
2013:931
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om Försäkringskassans prövning av stöd enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet.
4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur.
2014:69
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Ungdomsstyrelsen.
2014:1369
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om undersökningar som utförts av Rikspolisstyrelsen och i fråga om personaladministrativ verksamhet hos polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium.
2015:134
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.
2015:298
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar och utvärderingar som har utförts av Myndigheten för vårdanalys.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Presstödsnämnden.
2015:637
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
– undersökningar, utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Myndigheten för radio och tv, och
– utredning, planering och stödverksamhet som har utförts av Försvarsexportmyndigheten med avseende på exportfrämjande verksamhet.
2015:695
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om uppgifter om vad som förekommit vid överläggning inom stängda dörrar hos Statens va-nämnd.
2016:99
1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Äldre föreskrifter ska gälla för sådan tillsyn som bedrivits enligt lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.
2016:403
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.
2016:1005
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.
2017:101
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Revisorsnämnden.

Bilaga

Verksamheten består i      Särskilda begränsningar i
sekretessen
1. utredning, planering, tillståndsgivning, prisreglering, tillsyn och stödverksamhet hos regeringen i frågor som rör näringslivet
   2. utredning och planering hos kommitté eller särskild utredare som har tillkallats med stöd av regeringens bemyndigande i frågor som rör näringslivet
   4. utredning och tillsyn med avseende på samkörning mellan kraftverk samt behovet, tillgången eller distributionen av kraft inom riket
   5. prisreglering på jordbrukets och fiskets områden
6. bidrag till         sekretessen gäller inte beslut
utvecklingsarbete som i ärenden
Statens jordbruksverk
tar befattning med
   7. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn hos Kommerskollegium
   8. stöd som handhas av Exportkreditnämnden
9. utredning, planering,    sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning, tillsyn stycket 1 gäller inte vid
och stödverksamhet hos Elsäkerhetsverkets tillsyn
Tillväxtverket, Verket för över produktsäkerheten hos
innovationssystem, varor som är avsedda för
Myndigheten för konsumenter eller kan antas
tillväxtpolitiska komma att användas av
utvärderingar och analyser, konsumenter, om intresset av
Sveriges geologiska allmän kännedom om
undersökning, Rymdstyrelsen, förhållande som rör risk för
Strålsäkerhetsmyndigheten, skada på person har sådan
Programrådet för forskning vikt att uppgiften bör
för ett avfallssnålt lämnas ut
samhälle, Affärsverket
svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket, Statens
energimyndighet,
Energimarknadsinspektionen,
Styrgruppen för Food from
Sweden samt hos
Trafikverket i fråga om
verksamhet som avser
vägtrafikområdet
10. utredning, planering sekretessen enligt 9 § första
och tillsyn med avseende stycket 1 gäller inte för
på ägarfrågor och uppgifter i
ägarspridning samt sådan tillsynsverksamheten, om
verksamhet som bedrivs av intresset av allmän kännedom om
bolag där staten direkt förhållande som rör människors
eller genom förmedling hälsa, miljön eller redligheten
av ett annat bolag äger i handeln eller ett liknande
aktier allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut
   11. utredning och planering med avseende på lokaliseringspolitiska frågor inom ramen för den av riksdagen godkända ordningen för lokaliseringssamråd enligt överenskommelser mellan regeringen och organisationer som företräder näringslivet
12. utredning,         sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning och stycket 1 gäller inte för
tillsyn enligt lagen uppgifter i
(2011:791) om tillsynsverksamheten, om
ackreditering och teknisk intresset av allmän kännedom om
kontroll eller enligt förhållande som rör människors
motsvarande äldre hälsa, miljön eller redligheten
föreskrifter i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut
   13. utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
   14. utredning i frågor om energibesparande åtgärder inom transportsektorn eller om upphandling av olönsam interregional trafik på järnväg
15. utredning, planering och  sekretessen enligt 9 § första
tillsyn hos Konsumentverket stycket 1 gäller inte för
eller Konsumentombudsmannen uppgifter i
tillsynsverksamheten, om
intresset av allmän kännedom om
förhållande som rör människors
hälsa, miljön eller redligheten
i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut
   16. utredning, prisreglering och tillsyn hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket enligt lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m.
17. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn hos i ärenden
Transportstyrelsen
sekretessen enligt 9 § första
stycket 1 gäller inte heller
vid Transportstyrelsens tillsyn
över produktsäkerheten hos
varor som är avsedda för
konsumenter eller kan antas
komma att användas av
konsumenter, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör risk för skada på
person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut
18. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
skogsvårdslagen (1979:429)
och tillsyn enligt lagen sekretessen enligt 9 § första
(2014:1005) om stycket 1 gäller inte om
virkesmätning intresset av allmän kännedom
om något förhållande som rör
människors hälsa, miljön,
redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har
sådan vikt att uppgifterna bör
lämnas ut
   19. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1300) om krigsmateriel, tillståndsgivning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition och utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2000:1064) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd samt utredning som handhas av Försvarets radioanstalt till stöd för tillståndsgivning hos Inspektionen för strategiska produkter enligt samma lag, eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   20. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1939:174) om tillverkning, införsel och försäljning av gasskyddsmateriel
21. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
lotterilagen (1994:1000)
och kasinolagen
(1999:355) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser samt
utredning och planering
som handhas av
Lotteriinspektionen
22. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
förordningen (1956:413)
om klassificering av sekretessen enligt 9 § första
kött, lagen (2006:805) om stycket 1 gäller inte för
foder och animaliska uppgifter i
biprodukter, förordningen tillsynsverksamheten, om
(2006:814) om foder och intresset av allmän kännedom om
animaliska biprodukter, förhållande som rör människors
de föreskrifter som hälsa, miljön eller redligheten
meddelats med stöd av i handeln eller ett liknande
förordningarna och de allmänintresse har sådan vikt
EG-bestämmelser som att de bör lämnas ut
kompletteras av lagen
samt förordningen
(1997:969) om import- och
exportreglering, eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
23. tillståndsgivning för sekretessen gäller endast
nya verksamheter med enligt 9 § första stycket 1
påverkan på miljön enligt
17 kap. miljöbalken
24. utredning, planering, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning, i ärenden, med undantag för
tillsyn och stöd inom beslut i ärenden om
jordbrukets, rennäringens exportbidrag, produktionsbidrag
och fiskets områden hos och stöd till marknadsföring
Statens jordbruksverk,
Havs- och vattenmyndigheten,
Sametinget, Kustbevakningen
och länsstyrelser
25. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1984:3) om kärnteknisk
verksamhet och
förordningen (1984:14) om
kärnteknisk verksamhet
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
   26. utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2012:806) om beredskapslagring av olja eller enligt motsvarande äldre föreskrifter
27. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
strålskyddslagen
(1988:220) eller enligt sekretessen enligt 9 § första
motsvarande äldre stycket 1 gäller inte för
bestämmelser uppgifter i
tillsynsverksamheten, om
intresset av allmän kännedom om
förhållande som rör människors
hälsa, miljön eller redligheten
i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut
/Upphör att gälla U:2018-06-01/
   27. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut tillsyn enligt i ärenden strålskyddslagen (2018:396) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte för uppgifter i tillsynsverksamheten, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att de bör lämnas ut /Träder i kraft I:2018-06-01/
28. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
livsmedelslagen (2006:804),
livsmedelsförordningen sekretessen enligt 9 § första
(2006:813), förordningen stycket 1 gäller inte för
(2006:812) om offentlig uppgifter i tillsynsverksamheten,
kontroll av livsmedel som om intresset av allmän kännedom
importeras från tredje om något förhållande som rör
land, kungörelsen människors hälsa, miljön eller
(1974:271) om kontroll redligheten i handeln eller ett
vid utförsel av livsmedel liknande allmänintresse har sådan
eller enligt motsvarande vikt att de bör lämnas ut
äldre bestämmelser, lagen
(2013:363) om kontroll av
ekologisk produktion
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser,
förordningen (2013:1059)
om kontroll av ekologisk
produktion eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser, de
föreskrifter som
meddelats med stöd av
förordningarna och
kungörelsen och de
EU-bestämmelser som
kompletteras av
livsmedelslagen samt
tillståndsgivning och
kontroll enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG)
nr 470/2009 av den 6 maj
2009 om
gemenskapsförfaranden
för att fastställa
gränsvärden för
farmakologiskt verksamma
ämnen i animaliska
livsmedel samt om
upphävande av rådets
förordning (EEG) nr
2377/90 och ändring av
Europaparlamentets och
rådets direktiv
2001/82/EG och
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG)
nr 726/2004 eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser
29. tillsyn över sekretessen enligt 9 § första
hälsoskyddet enligt stycket 1 gäller inte om
miljöbalken och intresset av allmän kännedom om
miljötillsynsförordningen förhållande som rör människors
(2011:13) hälsa, miljön eller redligheten
i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att uppgifterna bör lämnas ut
   30. utredning, sekretessen gäller inte tillståndsgivning och beslut i ärenden tillsyn enligt lagstiftningen om djurskydd, epizooti, zoonoser, kontroll av husdjur, provtagning på djur, införsel och utförsel av levande djur, verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård och EU-bestämmelser som kompletteras av lagstiftningen samt enligt förordningen (1994:1313) om avgifter vid veterinär yrkesutövning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   31. uppföljnings- och stödverksamhet hos länsstyrelser, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i frågor som rör förberedelser enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   33. utredning, sekretessen enligt 9 § första tillståndsgivning och tillsyn stycket 1 gäller inte vid enligt läkemedelslagen tillsyn över produktsäkerheten (2015:315) eller enligt hos varor som är avsedda för motsvarande äldre konsumenter eller kan antas bestämmelser, utredning, komma att användas av tillståndsgivning och tillsyn konsumenter, om intresset av enligt lagen (1993:584) om allmän kännedom om förhållande medicintekniska produkter som rör risk för skada på person eller enligt motsvarande har sådan vikt att uppgiften bör äldre bestämmelser, lämnas ut tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2006:496) om sekretessen enligt 9 § första blodsäkerhet och lagen stycket 1 gäller inte för (2008:286) om kvalitets- och uppgifter i tillsynsverksamhet säkerhetsnormer vid hantering vad gäller anmälda organ som av mänskliga vävnader och avses i 9 a § första stycket celler, tillståndsgivning och lagen (1993:584) om tillsyn enligt lagen medicintekniska produkter om (2009:366) om handel med intresset av allmän kännedom om läkemedel eller enligt förhållande som rör människors motsvarande äldre hälsa, miljön eller redligheten bestämmelser, tillsyn enligt i handeln eller ett liknande rådets förordning (EG) nr allmänintresse har sådan vikt 953/2003 av den 26 maj 2003 att de bör lämnas ut om förhindrande av att handeln med vissa viktiga sekretessen enligt 9 § första mediciner avleds till stycket 1 gäller inte heller Europeiska unionen, tillsyn för uppgifter som ska enligt Europaparlamentets offentliggöras enligt 4 c § och rådets förordning (EG) förordningen (2007:1205) med nr 726/2004 av den 31 mars instruktion för Läkemedelsverket 2004 om inrättande av gemenskapsförfaranden för godkännande av och tillsyn över humanläkemedel och veterinärmedicinska läkemedel samt om inrättande av en europeisk läkemedelsmyndighet eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 816/2006 av den 17 maj 2006 om tvångslicensiering av patent för tillverkning av läkemedelsprodukter för export till länder med folkhälsoproblem samt tillsyn enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1901/2006 av den 12 december 2006 om läkemedel för pediatrisk användning och om ändring av förordning (EEG) nr 1768/92, direktiv 2001/20/EG, direktiv 2001/83/EG och förordning (EG) nr 726/2004
34. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1992:860) om kontroll av
narkotika,
Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr
273/2004 av den 11
februari 2004 om
narkotikaprekursorer,
rådets förordning (EG) nr
111/2005 av den 22
december 2004 om regler
för övervakning av
handeln med
narkotikaprekursorer
mellan gemenskapen och
tredjeländer, eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser, samt
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor
35. tillståndsgivning för sekretessen gäller inte beslut
marinvetenskaplig i ärenden
forskning enligt 7 kap.
23 § miljöbalken
   36. tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) och fartygs- säkerhetsförordningen (2003:438)
   37. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln
38. tillsyn enligt       sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1977:945) i ärenden
om trädgårdsväxters
sundhet, sortäkthet och
kvalitet
39. utredning som handhas sekretessen gäller inte beslut
av Skogsstyrelsen i fråga i stödärenden
om produktionsförhållande
hos svenska sågverk och
producenter av
skogsodlingsmaterial samt
stöd inom skogsbrukets
område som handhas av
Skogsstyrelsen
40. tillståndsgivning vid sekretessen gäller inte
sådan miljöfarlig beslut i ärenden
verksamhet som avses i
9 kap. 66 b §§ miljöbalken sekretessen enligt 9 § första
och för hantering av stycket 1 gäller inte för
farligt avfall enligt uppgifter i
avfallsförordningen tillsynsverksamheten om
(2011:927) eller intresset av allmän kännedom
motsvarande äldre om förhållande som rör
föreskrifter samt tillsyn människors hälsa, miljön
över miljöfarlig eller redligheten i handeln
verksamhet och hantering eller ett liknande
av farligt avfall enligt allmänintresse har sådan
miljöbalken vikt att uppgifterna bör
och lämnas ut
miljötillsynsförordningen
(2011:13)
   41. tillsyn enligt förordningen (1991:93) om införande av OECD:s principer om god laboratoriesed
   42. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon
   43. tillsyn enligt lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
44. tillsyn över sådan     sekretessen enligt 9 § första
dumpning och förbränning stycket 1 gäller inte, om
av avfall som anges i 15 intresset av allmän kännedom om
kap. 31 § miljöbalken förhållande som rör människors
hälsa, miljön eller redligheten
i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att uppgifterna bör lämnas ut
46. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn i fråga om
kemiska produkter och sekretessen enligt 9 § första
biotekniska organismer stycket 1 gäller inte för
enligt miljöbalken eller uppgifter i
enligt till miljöbalken tillsynsverksamheten, om
anslutande förordningar intresset av allmän kännedom om
eller enligt förhållande som rör människors
EG-förordningar inom hälsa, miljön eller redligheten
samma område i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut
47. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1985:855) i ärenden
om statligt stöd till
vissa tjänsteresor och
förordningen (1985:856)
om statligt stöd till
viss datakommunikation
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
   48. tillståndsgivning och tillsyn enligt tullagen (2016:253) eller motsvarande äldre bestämmelser samt utredning vid inrättande eller indragning av tullkontor och vid fastställande av förrättnings- eller farledsvaruavgift
49. stöd enligt
förordningen (2000:281) sekretessen gäller inte beslut
om regionalt i ärenden
transportbidrag eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser samt stöd
till linjesjöfarten på
Gotland
   50. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   51. tillsyn enligt förordningen (1975:49) om gemensam kontrollstämpel m.m. för arbeten av guld, silver och platina
   52. tillståndsgivning och sekretess för ingivna tillsyn enligt undersökningsresultat minerallagen (1991:45) enligt 14 kap. 3 § och lagen (1978:160) minerallagen gäller om vissa rörledningar i högst fyra år eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
53. stöd enligt         sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1993:555) i ärenden
om statligt stöd till
skogsbruket eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser
54. stöd enligt sekretessen gäller endast
förordningen (1991:978) enligt 9 § första stycket 1
om statsbidrag till
produktion av vissa
läromedel eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser
   55. utredning som handhas av Naturvårdsverket i samband med ansökan om medel ur EG:s LIFE-fond
56. tillståndsgivning och    sekretessen enligt 9 § första
tillsyn enligt lagen stycket 1 gäller inte vid
(2010:1011) om tillsyn över produktsäkerheten
brandfarliga och hos varor som är avsedda för
explosiva varor eller konsumenter eller kan antas
motsvarande äldre komma att användas av
föreskrifter konsumenter, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör risk för skada på
person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut
57. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
bilskrotningsförordningen
(2007:186) och tillsyn i sekretessen enligt 9 § första
fråga om stycket 1 gäller inte för
bilskrotningsverksamhet uppgifter i
enligt tillsynsverksamheten, om
miljötillsynsförordningen intresset av allmän kännedom om
(2011:13) samt utredning förhållande som rör människors
och tillsyn enligt hälsa, miljön eller redligheten
avgasreningslagen i handeln eller ett liknande
(2011:318),
drivmedelslagen (2011:319), allmänintresse har sådan vikt
avgasreningsförordningen att de bör lämnas ut
(2011:345) och
drivmedelsförordningen
(2011:346)
58. utredning och tillsyn sekretessen gäller inte beslut
enligt patientsäkerhetslagen i ärenden
(2010:659) eller motsvarande
äldre föreskrifter sekretessen gäller inte för
uppgifter som avses i 2 kap. 3 §
patientsäkerhetsförordningen
(2010:1369)
59. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn enligt
utsädeslagstiftningen och
växtskyddslagstiftningen
   60. tillsyn enligt lagen (1975:1083) om uppgiftsskyldighet rörande mottagande av olja eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   61. tillsyn enligt sekretessen gäller inte för tobakslagen (1993:581) uppgifter som ska eller enligt motsvarande offentliggöras enligt 5 § äldre bestämmelser och tobaksförordningen (2016:354) enligt lagen (2017:425) och enligt 19 § förordningen om elektroniska (2017:429) om elektroniska cigaretter och cigaretter och påfyllningsbehållare påfyllningsbehållare
   62. tillståndsgivning enligt 3 kap. 11 § andra stycket, 5 kap. 9 § andra stycket eller 7 kap. 17 § årsredovisningslagen (1995:1554) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   63. utredning, planering och tillsyn enligt lagen (1976:295) om skyldighet för näringsidkare att medverka vid lagring för försörjningsberedskap
   64. stöd enligt sekretessen gäller endast presstödsförordningen enligt 9 § första stycket 1 (1990:524) eller enligt motsvarande äldre föreskrifter och stöd enligt förordningen (2016:137) om utvecklingsstöd till tryckta allmänna nyhetstidningar
   65. stöd genom garantier som handhas av Riksgäldskontoret eller Boverket samt genom lån som handhas av Riksgäldskontoret
66. stöd som handhas av     sekretessen gäller endast
Vetenskapsrådet, enligt 9 § första stycket 1
Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och
välfärd samt
Forskningsrådet för
miljö, areella näringar
och samhällsbyggande
67. stöd enligt lagen sekretessen gäller inte beslut
(1990:613) om i ärenden
miljöavgift på utsläpp av
kväveoxider vid
energiproduktion och
därtill anslutande
förordning
68. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut
förordningen (2001:770) i ärenden
om sjöfartsstöd eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
69. utredning enligt sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1985:738) i ärenden
om dumpnings- och
subventionsundersökningar
   70. planering, tillståndsgivning och tillsyn enligt ransoneringslagen (1978:268)
   71. planering och tillsyn enligt förfogandelagen (1978:262)
   72. stöd enligt förordningen (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
   73. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd till biluthyrning enligt lagen (1998:492) om biluthyrning eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
74. stöd enligt         sekretessen gäller endast
förordningen (2010:1058) enligt 9 § första stycket 1
om statsbidrag till
litteratur,
kulturtidskrifter och
läsfrämjande insatser
eller enligt motsvarande
äldre föreskrifter
   75. stöd enligt förordningen (1978:507) om industrigarantilån m.m., förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service, förordningen (2015:210) om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag, förordningen (2015:211) om statligt stöd till regionala investeringar och förordningen (2015:212) om statligt stöd inom Europeiska regionala utvecklingsfonden eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
76. utredning och tillsyn    sekretessen gäller inte beslut
enligt lagen (1992:1514) i ärenden
om måttenheter, mätningar
och mätdon eller enligt sekretessen enligt 9 § första
motsvarande äldre stycket 1 gäller inte för
bestämmelser och enligt uppgifter i
lagen (1999:779) om tillsynsverksamheten, om
handel med intresset av allmän kännedom om
ädelmetallarbeten förhållande som rör människors
hälsa, miljön eller redligheten
i handeln eller ett liknande
allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut
   77. utredning om ekonomiska förhållanden i ärenden om tillstånd att bedriva yrkesmässig trafik enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG2 och yrkestrafiklagen (2012:210) eller taxitrafik enligt taxitrafiklagen (2012:211) eller i ärenden om trafiktillstånd enligt motsvarande äldre föreskrifter
79. stöd i form av       sekretessen gäller inte beslut
arbetsstipendier till i ärenden
läromedelsförfattare
80. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1979:357) om yrkesmässig
försäljning av
dyrkverktyg
81. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
skogsvårdsförordningen
(1993:1096) avseende
införsel av
skogsodlingsmaterial
82. utredning, sekretessen enligt 9 § första
tillståndsgivning och stycket 1 gäller inte om
tillsyn i fråga om intresset av allmän kännedom om
genetiskt modifierade förhållande som rör människors
organismer enligt och djurs hälsa, miljön eller
miljöbalken, förordningen ett liknande allmänintresse har
(2002:1086) om utsättning sådan vikt att uppgifterna bör
av genetiskt modifierade lämnas ut
organismer i miljön och
förordningen (2000:271) sekretessen gäller inte heller
om innesluten användning i övrigt beslut i ärenden eller
av genetiskt modifierade i ärenden om tillstånd och
organismer samt tillsyn i anmälan för en allmän
fråga om genetiskt beskrivning av de genetiskt
modifierade organismer modifierade organismerna, för
enligt uppgift om vem som bedriver
miljötillsynsförordningen den verksamhet som omfattas av
(2011:13) ärendet och dennes adress, för
uppgift om verksamhetens syfte
och var verksamheten bedrivs,
för uppgift om klassificering i
riskkategori, för uppgift om
skyddsåtgärder, för planer för
övervakning av de genetiskt
modifierade organismerna och
för nödsituationer samt för
sådan riskbedömning som avses
i 1 kap. 6 § förordningen
(2002:1086) om utsättning av
genetiskt modifierade organismer
i miljön och 7 § förordningen
(2000:271) om innesluten
användning av genetiskt
modifierade organismer eller
uppgifter som en ansvarig
myndighet har fått i enlighet
med artikel 4, 9 eller 12 i
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1946/2003 av
den 15 juli 2003 om
gränsöverskridande förflyttning
av genetiskt modifierade
organismer och som omfattas av
de begränsningar i sekretessen
som följer av artikel 16 samma
förordning
83. stöd enligt
förordningen (1996:880)
om finansiering genom
stiftelsen Industrifonden
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
84. tillsyn enligt lagen
(1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
85. tillsyn enligt lagen
(1974:191) om
bevakningsföretag
86. beredskapsplanering
för livsmedelsförsörjning
87. utredning, planering
och stödverksamhet enligt
lagen (2006:647) om
finansiella åtgärder för
hanteringen av
restprodukter från
kärnteknisk verksamhet
eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser
88. utredning, planering sekretessen gäller inte beslut
och stödverksamhet hos
länsstyrelser i frågor
som rör näringslivet
89. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn som rör handel i ärenden
med skjutvapen enligt
vapenlagen (1996:67)
90. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1982:1228) i ärenden
om statligt bidrag för
investeringar som rör
distribution av
fjärrvärme och
förordningen (1983:1109)
om statligt stöd för
vissa energiprojekt eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
   91. planering och tillsyn hos Försvarets materielverk vid uppbyggnad och kontroll av företags säkerhetsskydd
92. tillsyn över        sekretessen gäller inte beslut
vattenverksamhet enligt i ärenden
miljöbalken och
miljötillsynsförordningen
(2011:13)
93. stöd enligt sekretessen gäller inte beslut
förordningen (1983:1108) i ärenden
om statligt bidrag till
installationer för
uppvärmning m.m.
94. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1983:1097) med vissa
bestämmelser om
larmanläggningar m.m.
   95. utredning hos Försvarets materielverk för bedömning av företag inför framtida materielleveranser
96. tillståndsgivning och    sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1991:336) om vissa
dryckesförpackningar,
tillsyn över verksamhet
som avser import och
återvinning av
dryckesförpackningar av
aluminium samt över
handhavande av statliga
medel för
företagshälsovård inom
lantbruket
97. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt i ärenden
miljöbalken och annan
lagstiftning i fråga om
åtgärder som rör djur och
växter som tillhör
skyddade arter
98. stöd i form av sekretessen gäller inte beslut
projektbidrag enligt i ärenden
förordningen (1976:528)
om bidrag till konstnärer
eller bidrag till projekt
på filmområdet enligt
förordningen (1989:500)
om vissa särskilda
insatser på kulturområdet
99. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn hos Post- och
telestyrelsen
100. utredning enligt sekretessen gäller inte i
lagen (1990:712) om ärenden som avses i 29 kap.
undersökning av olyckor 12 a och 13 §§ offentlighets-
och förordningen och sekretesslagen (2009:400)
(1990:717) om
undersökning av olyckor
eller enligt motsvarande
äldre föreskrifter,
särskild utredning som
har tillsatts av
regeringen för att utreda
en sådan olycka som avses
i 2 § samma lag samt
tillsyn hos Statens
haverikommission
101. utredning, sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning och i ärenden
tillsyn hos Myndigheten
för press, radio och tv
   102. utredning och tillsyn hos Kammarkollegiet
   103. utredning, sekretessen gäller inte beslut tillståndsgivning och i ärenden tillsyn hos Revisorsinspektionen
104. tillståndsgivning     sekretessen gäller inte beslut
och tillsyn enligt i ärenden
fastighetsmäklarlagen
(2011:666)
   105. utredning och planering hos sjöräddningscentralen i Göteborg enligt föreskrifter om informationsskyldighet för vissa fartyg
   106. utredning och sekretessen gäller inte beslut stödverksamhet enligt i ärenden förordningen (2014:1383) om förvaltning av EU:s strukturfonder eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, förordningen (2015:406) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder och förordningen (2015:407) om lokalt ledd utveckling
107. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1994:1708) om EG:s
förordningar om sekretessen enligt 9 § första
strukturstöd och om stöd stycket 1 gäller inte om
till utveckling av intresset av allmän kännedom om
landsbygden, lagen något förhållande som rör
(1994:1710) om EG:s människors och djurs hälsa,
förordningar om miljön, redligheten i handeln
jordbruksprodukter, eller ett liknande
förordningen (2011:926) allmänintresse har sådan vikt
om EU:s förordningar om att uppgifterna bör lämnas ut
pris- och
marknadsreglering av
jordbruksprodukter eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser, lagen
(2009:1424) om kontroll
av skyddade beteckningar
på jordbruksprodukter
och livsmedel eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser,
förordningen (2009:1425)
om kontroll av skyddade
beteckningar på
jordbruksprodukter och
livsmedel eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser
108. utredning och sekretessen gäller inte beslut
tillsyn enligt lagen i ärenden
(1999:381) om åtgärder
för att förebygga och
begränsa följderna av
allvarliga
kemikalieolyckor
   109. utredning som handhas av Livsmedelsekonomiska institutet
   110. utredning, sekretessen enligt 9 § första tillståndsgivning och stycket 1 gäller inte om tillsyn i fråga om intresset av allmän kännedom om växtskyddsmedel och förhållande som rör människors biocidprodukter enligt och djurs hälsa, miljön eller bestämmelserna om ett liknande allmänintresse bekämpningsmedel och har sådan vikt att uppgifterna tillsyn i miljöbalken, bör lämnas ut miljötillsynsförordningen (2011:13), förordningen sekretessen gäller inte heller (2014:425) om i övrigt beslut i ärenden eller bekämpningsmedel och i ärenden om godkännande eller förordningen (2016:402) registrering av växtskyddsmedel om nematoder, insekter och eller biocidprodukter för en spindeldjur som allmän beskrivning av bekämpningsmedel produkterna och produkternas namn, för uppgift om vem som ansökt om godkännande eller registrering och dennes adress, för uppgift om vem som tillverkat ett verksamt ämne, för uppgift om namnet på och halten av ett verksamt ämne i en produkt, för uppgifter om benämningen på sådana andra ämnen i en produkt som betraktas som farliga och därigenom påverkar bedömningen av produkten, för fysikaliska och kemiska uppgifter om produkter och deras verksamma ämnen, för uppgifter om hur produkter eller deras verksamma ämnen kan göras oskadliga, för sammanfattande uppgifter om resultaten av försök som har krävts för att fastställa ett verksamt ämnes eller en produkts effektivitet och dess effekter på människor, djur och miljö eller effekter i fråga om resistens, för uppgifter om åtgärder som bör vidtas för att minska riskerna i samband med användning och annan hantering av produkter samt för uppgifter om analysmetoder beträffande en produkts verksamma ämnen, eller formuleringsämnen som har toxikologisk eller miljömässig betydelse eller beträffande resthalter som är en följd av godkänd användning och som har toxikologisk eller miljömässig betydelse
111. utredning och       sekretessen gäller endast
planering hos Trafikverket enligt 9 § första stycket 1
i fråga om tilldelning av
infrastrukturkapacitet sekretessen gäller inte
enligt järnvägslagen beslut i ärenden
(2004:519) eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser
112. utredning och sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning enligt i ärenden
21 kap. 8 § första
stycket aktiebolagslagen
(2005:551) eller enligt
motsvarande äldre
bestämmelser
113. utredning och sekretessen gäller inte beslut
tillståndsgivning enligt i ärenden
1 kap. 4 § andra stycket
och 7 kap. 4 § första
stycket bokföringslagen
(1999:1078) samt
utredning i
anmälningsärende enligt
7 kap. 3 a § samma lag
114. tillsyn enligt 11 kap. sekretessen gäller inte beslut
2 och 3 §§ plan- och i ärenden
bygglagen (2010:900) om
tillsynen gäller frågor om
byggprodukters lämplighet
eller utsläppande på
marknaden enligt någon av
bestämmelserna i 8 kap.
1921 §§ samma lag eller
enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av
16 kap. 6 § den lagen
   115. utredning av behovet av narkotikaklassificering enligt narkotikastrafflagen (1968:64) och klassificering av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
   116. utredning, tillståndsgivning och tillsyn i fråga om typgodkännande enligt fordonslagen (2002:574)
   117. utredning, planering och uppföljning hos Trafikverket i fråga om trafik- och transportutveckling samt infrastruktur på järnvägstrafikområdet
118. utredning och       sekretessen gäller inte beslut
planering som handhas av i ärenden
Transportstyrelsen och
som avser den civila
sjöfarten och hamnskyddet
119. tillsyn enligt sekretessen enligt 9 § första
produktsäkerhetslagen stycket 1 gäller inte, om
(2004:451) intresset av allmän kännedom om
förhållande som rör risk för
skada på person har sådan vikt
att uppgiften bör lämnas ut
   120. marknadskontroll sekretessen enligt 9 § första enligt lagen (2016:96) stycket 1 gäller inte, om om fritidsbåtar intresset av allmän kännedom om och vattenskotrar förhållande som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
121. tillsyn enligt lagen    sekretessen enligt 9 § första
(1998:1707) om åtgärder stycket 1 gäller inte vid
mot buller och avgaser tillsyn över produktsäkerheten
från mobila maskiner hos varor som är avsedda för
konsumenter eller kan antas
komma att användas av
konsumenter, om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör risk för skada på
person har sådan vikt att
uppgiften bör lämnas ut
122. utredning, sekretessen gäller inte beslut
planering, i ärenden
tillståndsgivning och
tillsyn enligt lagen
(2004:1199) om handel med
utsläppsrätter eller
enligt motsvarande äldre
bestämmelser
   123. utredning och planering enligt förordningen (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap och förordningen (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
124. utredning enligt      sekretessen enligt 9 § första
förordningen (2008:834) stycket 1 gäller inte om
om producentansvar för intresset av allmän kännedom om
batterier och något förhållande som rör
förordningen (2014:1075) människors hälsa, miljön,
om producentansvar för redligheten i handeln eller ett
elutrustning samt liknande allmänintresse har
tillsyn i fråga om sådan vikt att uppgifterna bör
elektriska och lämnas ut
elektroniska produkter,
elutrustning och
batterier enligt
miljötillsynsförordningen
(2011:13)
   125. tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningar om ekonomiska sanktioner som har beslutats av Europeiska unionen och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner samt utredning till stöd för sådan tillståndsgivning och tillsyn
   126. utredning och tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel.
   127. tillsyn enligt 2 § första stycket andra meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt
128. utredning hos       sekretessen gäller endast
Tandvårds- och enligt 9 § första stycket 1
läkemedelsförmånsverket
enligt lagen (2008:145)
om statligt
tandvårdsstöd
130. utredning, sekretessen gäller inte
tillståndsgivning och beslut i ärenden
tillsyn enligt lagen
(2010:1052) om
auktorisation av
patentombud
131. tillsyn enligt sekretessen gäller inte
lagen (2010:1933) om beslut i ärenden
auktorisation av
delgivningsföretag
   132. utredning, planering och stödverksamhet hos Försvarets materielverk med avseende på exportstödjande verksamhet
133. tillståndsgivning     sekretessen gäller inte
enligt socialtjänstlagen beslut i ärenden
(2001:453) och lagen
(1993:387) om stöd och
service till vissa
funktionshindrade
134. stöd enligt sekretessen gäller endast
förordningen (2010:1921) enligt 9 § första stycket 1
om statsbidrag till
musiklivet
   135. utredning och planering hos Riksgäldskontoret i frågor som rör bank- och kreditväsendet
   136. tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg
   137. utredning med anledning av en ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan enligt 4 kap. 5 § plan- och byggförordningen (2011:338)
   138. utredning hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i ärenden om hälsoekonomiska bedömningar av medicintekniska produkter eller av läkemedel som används inom sluten vård
139. stöd enligt förordningen  sekretessen gäller inte
(2013:80) om bidrag till beslut i ärenden
öppenvårdsapoteksservice
av allmänt ekonomiskt
intresse
140. tillståndsgivning och sekretessen gäller inte
tillsyn hos Försvarsmakten beslut i ärenden
enligt 14 kap.
luftfartsförordningen
(2010:770)
141. tillsyn, utredning sekretessen gäller inte
och planering hos beslut i ärenden
Skogsstyrelsen enligt
Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr
995/2010 av den 20 oktober
2010 om fastställande av
skyldigheter för
verksamhetsutövare som
släpper ut timmer och
trävaror på marknaden
142. stöd enligt sekretessen gäller inte
förordningen (2014:67) om beslut i ärenden
bidrag till arbetsgivare
för köp av arbetsplatsnära
stöd för återgång i arbete
/Upphör att gälla U:2018-07-01/
   142. stöd enligt Sekretessen gäller inte förordningen (2014:67) om beslut i ärenden bidrag till arbetsgivare för köp av arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd för återgång i arbete /Träder i kraft I:2018-07-01/
   143. stöd enligt sekretessen gäller inte förordningen (2017:117) beslut i ärenden om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service eller enligt motsvarande äldre bestämmelser
144. stöd enligt        sekretessen gäller inte
förordningen (2013:145) beslut i ärenden
om stöd för innovativt
byggande av bostäder
för unga
/Upphör att gälla U:2018-07-01/
   145. tillsyn hos länsstyrelser enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
   144. stöd enligt Sekretessen gäller inte förordningen (2013:145) beslut i ärenden om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga och förordningen (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder /Träder i kraft I:2018-07-01/
   145. tillsyn hos länsstyrelser enligt lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller enligt motsvarande äldre föreskrifter
146. stöd enligt
förordningen (2015:517)
om stöd till lokala
klimatinvesteringar sekretessen gäller endast
enligt 9 § första stycket 1
sekretessen gäller inte
beslut i ärenden
   147. stöd enligt förordningen (2016:448) om stöd för strategisk användning av spetsteknik för hållbar stadsutveckling sekretessen gäller endast enligt 9 § första stycket 1
    sekretessen gäller inte beslut i ärenden
   148. marknadskontroll enligt lagen (2016:768) om marin utrustning sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut
   149. stöd enligt sekretessen gäller endast förordningen (2016:989) enligt 9 § första stycket 1 om statsbidrag till film sekretessen gäller inte beslut i ärenden
   150. utredning och tillsyn hos Patent- och registreringsverket enligt lagen (2016:977) om kollektiv förvaltning av upphovsrätt
   151. marknadskontroll hos Arbetsmiljöverket enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/425 av den 9 mars 2016 om personlig skyddsutrustning och om upphävande av rådets direktiv 89/686/EEG, lagen (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning och förordningen (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning. sekretessen gäller inte beslut i ärenden /Träder i kraft I:2018-04-21/
    sekretessen enligt 9 § första stycket 1 gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut Förordning (2018:541).

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

Ackreditering                  12
Affärsverket svenska kraftnät 9
Aktier 10
Allvarliga kemikalieolyckor 108
/Upphör att gälla U:2018-04-21/
Arbetslivsforskning 9, 66
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare 79
/Träder i kraft I:2018-04-21/
Arbetslivsforskning 9, 66
Arbetsmiljöverket 151
Arbetsstipendier till läromedelsförfattare 79
Avfall 40, 44
Avgasrening 57
Batterier 124
Bekämpningsmedel 110
Beredskapslagring 26
Beredskapsplanering 86, 123
Bevakning 136
Bevakningsföretag 85
Bilskrotning 57
Biluthyrning 73
Biocidprodukter 110
Biotekniska organismer 46
Boverket 65, 137, 144
Brandfarliga varor 56
Byggprodukter 114
Datakommunikation 47
Delgivningsföretag 131
Djur 30, 97
Drivmedel 57
Dryckesförpackningar 96
Dumpning 44
Dumpnings- och subventionsundersökningar 69
Dyrkverktyg 80
EG:s LIFE-fond 55
Ekologisk produktion 28
Ekonomiska sanktioner 125
Elektriska och elektroniska produkter 124
Elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare 61
Elsäkerhetsverket 9
Elutrustning 124
Energibesparande åtgärder 14
Energimarknadsinspektionen 9
Energiprojekt 90
Epizootilagstiftning 30
Europeisk läkemedelsmyndighet 33
Explosiva varor 56
Exportkreditfinansiering 72
Exportkreditnämnden 8
Exportreglering 22
Farledsavgift 48
Farligt avfall 40
Farligt gods 50
Fartyg 36, 136
Fastighetsmäklare 104
Film 98, 149
Fjärrvärme 90
Foder 22
Folkhälsomyndigheten 34, 61, 107, 110
Fordonslagen 116
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och
välfärd 66
Forskningsrådet för miljö, areella näringar
och samhällsbyggande 66
Fritidsbåtar och vattenskotrar 120
Fyr- och farledsvaruavgift 48
Förbränning 44
Företagshälsovård inom lantbruket 96
Förfogandelagen 71
Förorening 84
Förrättningsavgift 48
Försvarets materielverk 91, 95, 132
Försvarsmakten 140
Försvarsuppfinningar 43
Försäkringskassan 142, 143
Försörjningsberedskap 63
Garanti 65
Gasskyddsmateriel 20
Genetiskt modifierade organismer 82
Guld 51
Hamnskydd 118
Havs- och vattenmyndigheten 24
Humanläkemedel 33
Husdjur 30
Hälsofarliga varor 34, 115
Hälsoskydd 29
Importreglering 22
Industrifonden 83
Industrigarantilån 75
Inspektionen för vård och omsorg 58, 133
Investeringar 9, 90
Jordbruk 24, 107
Järnvägstrafik 14
Kammarkollegiet 102
Kasino 21
Kemikalier 108
Kemiska produkter 46
Kommersiell service 75
Kommerskollegium 7
Kommitté 2
Konstnärer 98
Konsumentombudsmannen 15
Konsumentverket 15
Kontinentalsockeln 37
Kraftverk 4
Kraftdistribution 4
Krigsmateriel 19
Krisberedskap 31, 123
Kustbevakningen 24
Kärnteknisk verksamhet 25, 87
Kött 22
Laboratoriesed 41
Landsbygdsutvecklingsåtgärder 106
Larmanläggningar 94
Livsmedel 28, 107, 109
Livsmedelsekonomiska institutet 109
Livsmedelsförordningen 28
Lokala klimatinvesteringar 146
Lokaliseringssamråd 11
Lokalt ledd utveckling 106
Lotterier 21
Läkemedel 28, 33, 126, 138
Läkemedelslagen 33
Läkemedelsverket 33, 34, 41, 46, 82, 115, 126
Länsstyrelser 24, 31, 88, 106
Läromedel 54
Marin utrustning 148
Marinvetenskaplig forskning 35
Materielleveranser 95
Medicintekniska produkter 33, 138
Miljöavgift 67
Miljöbalken 23, 29, 35, 40, 44, 46, 82, 92, 97
Miljöfarlig verksamhet 40
Miljön 23
Minerallagen 52
Mobila maskiner 121
Myndigheten för press, radio och tv 64, 101
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 13, 31
Myndigheten för tillväxtpolitiska
utvärderingar och analyser 9
Måttenheter 76
Narkotikaklassificering 115
Narkotikakontrollagen 34
Narkotikaprekursorer 34
Naturvårdsverket 55, 146, 147
Olja 26, 60
Olyckor 100
Patent- och registreringsverket 150
Patentombud 130
Patientsäkerhet 58
Platina 51
Post- och telestyrelsen 99
Prisreglering, hos regeringen 1
Prisreglering och utredning, hos Tandvårds-
och läkemedelsförmånsverket 16
Prisreglering, på jordbrukets och fiskets
område 5
Producentansvar 124
Produkter med dubbla användningsområden 19
Produktsäkerhetslagen 119
Programrådet för forskning för ett
avfallssnålt samhälle 9
Provtagning på djur 30
Ransoneringslagen 70
Receptfria läkemedel 126
Regeringen 1
Regionala företagsstöd 75
Regionalt främjandestöd 75
Regionalt investeringsstöd 75
Rennäringen 24
Revisorsinspektionen 103
Riksgäldskontoret 65, 135
Risk- och sårbarhetsanalys 123
Rymdstyrelsen 9
Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 106
Rörledningar 52
Salmonella 30
Sametinget 24, 106
Silver 51
Sjöfart 36, 49, 68, 118
Sjöräddningscentralen i Göteborg 105
Skatteverket 112, 113, 127
Skjutvapen 89
Skogsbruket 53
Skogsodlingsmaterial 39, 81
Skogsstyrelsen 39, 106, 141
Skogsvård 18, 81
Skyddade beteckningar på jordbruksprodukter
och livsmedel 127
Socialstyrelsen 31, 58, 123
Spetsteknik för hållbar stadsutveckling 147
Statens energimyndighet 9
Statens haverikommission 100
Statens jordbruksverk 6, 24, 106
Statens kulturråd 74
Statens musikverk 134
Statligt tandvårdsstöd 128
Strukturfonder 106
Strålskyddslagen 27
Strålsäkerhetsmyndigheten 9
Styrelsen för ackreditering och 12, 137
teknisk kontroll
Styrgruppen för Food from Sweden 9
Stöd inom Europeiska regionala
utvecklingsfonden 75
Sveriges ekonomiska zon 42
Sågverk 39
Säkerhetsskydd 91
Särskild utredare 2
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 16, 128, 138, 139
Taxitrafiklagen 77
Teknisk kontroll 12
Tekniskt bedömningsorgan 137
Tekniskt bistånd 19
Tillväxtverket 9, 106
Tjänsteresor 47
Tobakslagen 61
Tobaksskatt 127
Trafiktillstånd 77
Trafikverket 9, 111, 117
Transportbidrag 49
Transportstyrelsen 17, 118
Trädgårdsväxter 38
Tullagen 48
Tullkontor 48
Täktverksamhet 35
Upphovsrätt 150
Uppvärmning 93
Utsläpp av koldioxid 122
Utsäde 59
Vapenlagen 89
Vattenverksamhet 92
Verket för innovationssystem 9
Vetenskapsrådet 66
Veterinär 30
Veterinärmedicinska läkemedel 28
Virkesmätning 18
Växter 38, 59, 97
Yrkestrafiklagen 77
Årsredovisningslagen 62
Ädelmetallarbeten 76
Ägarfrågor 10
Öppenvårdsapoteksservice 139
Förordning (2018:130).
SFS 2009:641

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2009-05-28

Först inlagd:
2009-06-10

Senast ändrad:
2018-05-17

Rättelseblad:
Rättelseblad 2011:432 har iakttagits.

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:541