SFS 2008:360

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2008-05-29

Först inlagd:
2008-06-11

Senast ändrad:
2013-03-28

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2013:124


Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad och som regleras av patientdatalagen (2008:355). De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.
   I förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. finns ytterligare föreskrifter som ansluter till patientdatalagen.

Bemyndiganden

2 § Socialstyrelsen får, efter samråd med Datainspektionen, meddela föreskrifter
1. om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat enligt 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) samt om sådan tilldelning av behörighet vid sammanhållen journalföring,
2. om dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst enligt 4 kap. 3 § patientdatalagen samt om dokumentation och kontroll av direktåtkomst vid sammanhållen journalföring,
3. om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst som avses i 5 kap. 5 § patientdatalagen,
4. om den information som ska ges till patienten enligt 8 kap. 5 § patientdatalagen.

3 § Socialstyrelsen får, efter samråd med Datainspektionen, meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av patientdatalagen (2008:355) i fråga om säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter.

4 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska bevaras under längre tid än vad som sägs i 3 kap. 17 § första stycket patientdatalagen (2008:355). Förordning (2008:1061).

5 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om sådan kryptering som landstingen ska använda för att skydda patienternas identitet vid sambearbetning av uppgifter enligt 4 kap. 6 § tredje stycket patientdatalagen (2008:355). Förordning (2010:414).

Medgivande till behandling

6 § Frågor om medgivande till behandling enligt 7 kap. 8 § tredje stycket patientdatalagen (2008:355) prövas av Datainspektionen efter att ha hört Socialstyrelsen. Förordning (2013:124).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2012:692
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Ansökningar som kommit in till regeringen före den 1 januari 2013 men ännu inte avgjorts ska överlämnas till Datainspektionen för prövning.
2013:124
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.
2. Ansökningar som kommit in till regeringen före den 1 april 2013 men ännu inte avgjorts ska överlämnas till Datainspektionen för prövning.
Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen