Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården som är helt eller delvis automatiserad och som regleras av patientdatalagen (2008:355). De uttryck och benämningar som används i lagen har samma betydelse i denna förordning.
   I förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. finns ytterligare föreskrifter som ansluter till patientdatalagen.

Bemyndiganden

2 § Socialstyrelsen får, efter samråd med Datainspektionen, meddela föreskrifter
1. om tilldelning av behörighet för åtkomst till uppgifter som förs helt eller delvis automatiserat enligt 4 kap. 2 § patientdatalagen (2008:355) samt om sådan tilldelning av behörighet vid sammanhållen journalföring,
2. om dokumentation och kontroll av elektronisk åtkomst enligt 4 kap. 3 § patientdatalagen samt om dokumentation och kontroll av direktåtkomst vid sammanhållen journalföring,
3. om de krav på säkerhetsåtgärder som ska gälla vid sådan direktåtkomst som avses i 5 kap. 5 § patientdatalagen,
4. om den information som ska ges till patienten enligt 8 kap. 5 § patientdatalagen.

3 § Socialstyrelsen får, efter samråd med Datainspektionen, meddela föreskrifter som behövs för verkställigheten av patientdatalagen (2008:355) i fråga om säkerhetsåtgärder vid helt eller delvis automatiserad behandling av personuppgifter.

4 § Socialstyrelsen får meddela föreskrifter om att vissa slags journalhandlingar ska bevaras under längre tid än vad som sägs i 3 kap. 17 § första stycket patientdatalagen (2008:355). Förordning (2008:1061).

5 § Datainspektionen får meddela föreskrifter om sådan kryptering som landstingen ska använda för att skydda patienternas identitet vid sambearbetning av uppgifter enligt 4 kap. 6 § tredje stycket patientdatalagen (2008:355). Förordning (2010:414).

Medgivande till behandling

6 § Frågor om medgivande till behandling enligt 7 kap. 8 § tredje stycket patientdatalagen (2008:355) prövas av Datainspektionen efter att ha hört Socialstyrelsen. Förordning (2013:124).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2012:692
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Ansökningar som kommit in till regeringen före den 1 januari 2013 men ännu inte avgjorts ska överlämnas till Datainspektionen för prövning.
2013:124
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.
2. Ansökningar som kommit in till regeringen före den 1 april 2013 men ännu inte avgjorts ska överlämnas till Datainspektionen för prövning.
SFS 2008:360

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2008-05-29

Först inlagd:
2008-06-11

Senast ändrad:
2013-03-28

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2013:124