SFS 2007:860

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2007-11-08

Först inlagd:
2007-11-27

Senast ändrad:
2015-03-16

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:1381


Uppgifter

1 § Statens haverikommission genomför undersökningar enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor och samverkar med berörda myndigheter i deras olycksförebyggande verksamhet. Haverikommissionen samverkar även med myndigheter och organisationer i andra länder i frågor som ligger inom myndighetens verksamhetsområde.
   Haverikommissionen är behörig myndighet för säkerhetsutredningar enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 996/2010 av den 20 oktober 2010 om utredning och förebyggande av olyckor och tillbud inom civil luftfart och om upphävande av direktiv 94/56/EG. Förordning (2014:1381).

Ledning

2 § Statens haverikommission leds av en myndighetschef.

Organisation

3 § Vid haverikommissionen ska det finnas haveriutredare.

4 § Minst en av haveriutredarna vid myndigheten ska vara jurist och ha domarerfarenhet.
   I övrigt ska det finnas haveriutredare med flygoperativ, flygteknisk, sjöoperativ, sjöteknisk, järnvägsoperativ, järnvägsteknisk och allmän teknisk sakkunskap, sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddningstjänst samt beteendevetenskaplig sakkunskap.

5 § För uppdrag att biträda med sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i 1 § får haverikommissionen anlita experter och sakkunniga. Förordning (2012:616).

Handläggningen av haverikommissionens undersökningar

6 § Sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i 1 § leds av myndighetschefen eller av en haveriutredare som är jurist och har domarerfarenhet. Förordning (2012:616).

7 § När haverikommissionen ska genomföra en sådan undersökning eller säkerhetsutredning som avses i 1 § får den som leder undersökningen eller säkerhetsutredningen tillkalla de experter och sakkunniga som behövs. Förordning (2012:616).

8 § Har upphävts genom förordning (2012:616).

9 § Vid sådana undersökningar och säkerhetsutredningar som avses i 1 § är haverikommissionen beslutför när den som leder undersökningen eller säkerhetsutredningen och minst en haveriutredare är närvarande.
   Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en sådan undersökning eller säkerhetsutredning tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål. Förordning (2012:616).

Anställningar och uppdrag

10 § Generaldirektören är myndighetschef. Generaldirektören ska vara jurist och ha domarerfarenhet.
   En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2007:860
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission ska upphöra att gälla.
2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2008.
Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen