Författningen har upphävts / ska upphävas 2011-08-09 genom SFS 2011:927

1 § Denna förordning är meddelad med stöd av 15 kap. 28 § miljöbalken i fråga om 5 § och i övrigt med stöd av 8 kap. 13 § regeringsformen. (Förordning 2010:318).

Definitioner

2 § Med EU-förordningen avses i denna förordning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 av den 14 juni 2006 om transport av avfall.
   I övrigt har termer och uttryck i denna förordning samma betydelse som i EU-förordningen. (Förordning 2010:318).

Tillämpningsområde

3 § Denna förordning kompletterar EU-förordningen.
   Ytterligare bestämmelser om transport av avfall finns i avfallsförordningen (2001:1063). (Förordning 2010:318).

Behörig myndighet

4 § Naturvårdsverket är
1. den behöriga myndighet som avses i artikel 53 och det kontaktorgan som avses i artikel 54 i EU-förordningen, och
2. den behöriga myndighet som avses i artikel 5 i Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall. (Förordning 2010:318).

Avfallstransporter till Sverige

5 § Avfall som avses i någon av bilagorna IV och IV A till EU- förordningen får importeras eller på annat sätt föras in till Sverige endast om det kan visas att avfallet ska tas om hand i en anläggning som i fråga om avfallshanteringen omfattas av

1. tillstånd enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken, eller
2. en anmälan som har gjorts enligt föreskrifter om anmälningsplikt som meddelats med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken. (Förordning 2010:318).

Underrättelser om avfallstransporter

6 § Om Naturvårdsverket i sin egenskap av behörig myndighet enligt 4 § får kännedom om eller handlägger ett ärende om en avfallstransport som omfattas av EU-förordningen, ska verket underrätta den eller de berörda länsstyrelserna och den eller de berörda kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. (Förordning 2010:318).

Överenskommelser för gränsområden

7 § Naturvårdsverket får med Finland och Danmark ingå sådana bilaterala överenskommelser som avses i artikel 30 i EU- förordningen. (Förordning 2010:318).

8 § Naturvårdsverket får meddela de föreskrifter som behövs för att tillämpa en överenskommelse som avses i 7 §.(Förordning 2010:318).

Tillsyn

9 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken och i miljötillsynsförordningen (2011:13). Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman med denna förordning finns i 26 kap. 3 § tredje stycket miljöbalken samt 2 kap. 4, 24 och 28 §§ miljötillsynsförordningen. Förordning (2011:48).

10 § De ansvariga tillsynsmyndigheterna ska samråda med Tullverket i frågor som rör tillsynen över att EU-förordningen följs.(Förordning 2010:318).

Ansvar och förverkande

11 § Bestämmelser om ansvar och förverkande på grund av transporter i strid med EU-förordningen finns i 29 kap. miljöbalken och i lagen (2000:1225) om straff för smuggling.(Förordning 2010:318).

Överklagande

12 § Naturvårdsverkets beslut enligt EU-förordningen får överklagas hos regeringen.(Förordning 2010:318).

SFS 2007:383

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2007-05-31

Upphävandedatum:
2011-08-09

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2011:48