1 kap. Allmänna bestämmelser

Förordningens tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon samt om utförande och organisation av järnvägstrafik. Förordningen gäller inte för tunnelbana och spårväg.

1 a § Bestämmelserna i 3 kap. 11 § och i 5 kap. gäller inte för verksamhet vid lokala och regionala järnvägsnät som är fristående och enbart avsedda för persontrafik eller museitrafik eller för verksamhet vid järnvägsnät som inte förvaltas av staten och som endast används av infrastrukturförvaltaren för transporter av eget gods. Förordning (2007:453).

Tillsynsmyndighet

2 § Transportstyrelsen är tillsynsmyndighet enligt järnvägslagen (2004:519).
   Transportstyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av järnvägslagen samt 1-3 och 5 kap. denna förordning. Förordning (2008:1287).

Definitioner

3 § De beteckningar som används i denna förordning har samma betydelse som i järnvägslagen (2004:519). Därutöver betyder
anmält organ: organ som anmälts enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll för att bedöma överensstämmelse och lämplighet hos komponenter som är nödvändiga för driftskompatibilitet och delsystem,
europeisk specifikation: sådan gemensam teknisk specifikation, sådant europeiskt tekniskt godkännande eller sådan nationell standard som genomför europeisk standard som anges i artikel 1.8–12 i rådets direktiv 93/38/EEG av den 14 juni 1993 om samordning av upphandlingsförfarandet för enheter som har verksamhet inom vatten-, energi-, transport- och telekommunikationssektorerna,
transeuropeiska järnvägssystemet: de transeuropeiska järnvägssystemen för konventionell trafik och för höghastighetstrafik,
transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetstrafik: det järnvägssystem som beskrivs i bilaga I punkt 2 till Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG av den 17 juni 2008 om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen (omarbetning) och som omfattar den järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.2 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG av den 23 juni 1996 om gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet,
transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik: det järnvägssystem som beskrivs i bilaga I punkt 1 till direktiv 2008/57/EG och som omfattar den järnvägsinfrastruktur som avses i artikel 10.3 i Europaparlamentets och rådets beslut nr 1692/96/EG,
väsentliga krav: de krav som beskrivs i bilaga III till direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen, ändrat genom kommissionens direktiv 2013/9/EU. Förordning (2013:318).

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka fordon som är arbetsfordon, vilka fordon som är museijärnvägsfordon och om att vissa spåranläggningar inte anses som järnvägsinfrastruktur. Förordning (2008:1287).

2 kap. Krav på järnvägssystem m.m.

Säkerhet

1 § Transportstyrelsen ska övervaka järnvägssystemens säkerhet. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om säkerhet när det gäller
1. materiels beskaffenhet,
2. verksamheters organisation,
3. kunskapskrav för anställda med arbetsuppgifter av betydelse för trafiksäkerheten,
4. säkerhetsstyrningssystem och verksamhetsutövares övriga säkerhetsbestämmelser som behövs för att trygga en säker verksamhet enligt 2 kap. 5 § andra stycket järnvägslagen (2004:519),
5. säkerhetsrapporter,
6. trafiksäkerhet,
7. rapportering av olyckor, olyckstillbud och andra händelser med betydelse för säkerheten utöver vad som anges i 2 kap. 6 § järnvägslagen, samt
8. beredskapsplaner.
   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om säkerhet i 2 kap. 1-5 a §§ järnvägslagen för verksamhet vid sådana fristående järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § första stycket den lagen. Transportstyrelsen får även meddela föreskrifter om undantag från bestämmelserna om säkerhetsrapporter i 2 kap. 5 a § järnvägslagen för verksamheter vid sådana järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § andra stycket den lagen.
   Ytterligare föreskrifter om verksamhetsutövares skyldighet att rapportera olyckor och olyckstillbud finns i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor. Förordning (2011:1117).

1 a § Transportstyrelsen ska enligt 15 b § förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor årligen rapportera tillbaka till Statens haverikommission vilka åtgärder som vidtagits med anledning av säkerhetsrekommendationer som riktats till styrelsen under det gångna året.
   Om en säkerhetsrekommendation utfärdats av en myndighet eller ett organ i ett annat land inom EES eller i Schweiz och riktats till Sverige enligt artikel 25.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG av den 29 april 2004 om säkerhet på gemenskapens järnvägar och om ändring av rådets direktiv 95/18/EG om tillstånd för järnvägsföretag och direktiv 2001/14/EG om tilldelning av infrastrukturkapacitet, uttag av avgifter för utnyttjande av järnvägsinfrastruktur och utfärdande av säkerhetsintyg (järnvägssäkerhetsdirektivet), ska Transportstyrelsen för svenskt vidkommande handha ärendet, vidta lämpliga åtgärder och rapportera tillbaka till den myndighet eller det organ som har utfärdat säkerhetsrekommendationen. Förordning (2008:1287).

2 § Transportstyrelsen beslutar om namn på trafikplats för järnväg. Transportstyrelsen får också meddela föreskrifter om namn på sådan trafikplats.
   Innan ett namn fastställs eller ändras ska Transportstyrelsen höra Lantmäteriet, berörda länsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter, infrastrukturförvaltare och järnvägsföretag. Förordning (2013:318).

3 § Transportstyrelsen får efter samråd med Socialstyrelsen meddela ytterligare föreskrifter om hälsokraven enligt 2 kap. 3 § andra stycket järnvägslagen (2004:519) samt om hälsoundersökning enligt 2 kap. 4 § samma lag. Förordning (2008:1287).

3 a § Transportstyrelsen ska samla in information om gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med artikel 5 i och bilaga I till direktiv 2004/49/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/88/EU. Förordning (2015:12).

3 b § Transportstyrelsen ska årligen upprätta och offentliggöra en rapport om sitt säkerhetsarbete inom järnvägsområdet. Rapporten ska överlämnas till regeringen och Europeiska järnvägsbyrån senast den 30 september. Rapporten ska innehålla uppgifter om
1. Transportstyrelsens bedömning av järnvägssäkerhetens utveckling, med en sammanställning av gemensamma säkerhetsindikatorer i enlighet med bilaga I till direktiv 2004/49/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/88/EU,
2. mer betydelsefulla ändringar i lag, förordning eller myndighetsföreskrifter om järnvägssäkerhet,
3. utvecklingen avseende meddelade säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519) och säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen, och
4. resultat och erfarenheter från myndighetens tillsynsarbete. Förordning (2015:12).

3 c § Transportstyrelsen ska till Europeiska gemenskapernas kommission anmäla beslutade ändringar av gällande myndighetsföreskrifter om säkerhet inom järnvägsområdet, såvida bestämmelserna inte enbart avser genomförande av EG-direktiv eller tillämpningen av sådana tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som avses i 2 kap. 5 §. Förordning (2008:1287).

Krav på delsystem och komponenter

Inledande bestämmelse

4 § Bestämmelserna i 5-14 §§ och 15 § första stycket gäller endast delsystem och komponenter som projekterats, byggts, byggts om eller moderniserats efter utgången av juni 2004. Bestämmelserna gäller dock i tilllämpliga delar även delsystem och komponenter som har tagits i bruk dessförinnan men efter den 1 januari 2001, om de ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet för höghastighetstrafik.
   Bestämmelserna i 5-14, 14 b och 14 c §§ samt 15 § första stycket gäller inte för museijärnvägsfordon eller för järnvägsfordon och järnvägsinfrastruktur vid sådana fristående järnvägsnät som avses i 1 kap. 1 a § första stycket järnvägslagen (2004:519). Förordning (2011:1117).

Väsentliga krav och tekniska specifikationer

5 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om specifikationer som svarar mot kraven i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som offentliggjorts av Europeiska kommissionen i Europeiska unionens officiella tidning. Sådana föreskrifter får innehålla krav på att en bedömning enligt 2 kap. 10 § järnvägslagen (2004:519) ska utföras av ett organ som anmälts för detta ändamål enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.
   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om tekniska standarder och specifikationer som ska tillämpas i avvaktan på att tekniska specifikationer för driftskompatibilitet offentliggjorts enligt första stycket.
   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om övriga villkor för projektering, byggnation, ombyggnation, modernisering, drift, underhåll och brukande av järnvägsinfrastruktur och järnvägsfordon. Förordning (2011:1117).

6 § Varje delsystem och varje däri ingående komponent som är nödvändig för driftskompatibilitet ska uppfylla de väsentliga krav som anges i bilaga III till direktiv 2008/57/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/38/EU. Förordning (2015:12).

7 § Varje delsystem skall överensstämma med de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och med de andra krav i fråga om projektering, byggnation, ombyggnation, modernisering, drift och underhåll eller brukande som Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2008:1287).

8 § Kontroll samt bedömning av överensstämmelse och lämplighet enligt 2 kap. 9 och 10 §§ järnvägslagen (2004:519) skall göras i enlighet med förfaranden som föreskrivs i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som anges i 5 § och med relevanta europeiska specifikationer.
   Innan det finns en tillämplig och offentliggjord teknisk specifikation för driftskompatibilitet eller för det fall ett visst delsystem helt eller delvis undantagits från tillämpning i antagna tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, skall Transportstyrelsen upprätta en förteckning över de tekniska föreskrifter, standarder och specifikationer som skall användas för att uppfylla de väsentliga kraven. I förteckningen skall specifikationerna anges uppdelade per delsystem. Transportstyrelsen skall överlämna förteckningen till övriga medlemsstater inom EES, till Schweiz och till Europeiska gemenskapernas kommission. Förordning (2008:1287).

8 a § Sådana föreskrifter om tekniska standarder och specifikationer som avses i 5 § andra stycket och som är avsedda för järnvägsfordon, ska omfatta de parametrar som anges i bilaga VII till direktiv 2008/57/EG, senast ändrad genom direktiv 2009/131/EG.
   Transportstyrelsen ska dela in de föreskrifter som avses i första stycket i
a) internationella normer och nationella föreskrifter som i fråga om järnvägssäkerhet anses likvärdiga med andra medlemsstaters nationella föreskrifter,
b) föreskrifter som inte omfattas av a eller c, och
c) föreskrifter som gäller de tekniska egenskaperna hos infrastrukturen och som är nödvändiga för att garantera en säker och driftskompatibel användning av det berörda järnvägsnätet. Förordning (2011:1117).

9 § Delsystem och komponenter som uppfyller kraven enligt järnvägslagen (2004:519), denna förordning och föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning får inte förbjudas, begränsas eller hindras från att släppas ut på marknaden eller från att tas i bruk.

10 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om bedömningsförfaranden och kontroll i samband med EG-försäkran och EG-kontrollförklaring samt om innehållet i dessa. Förordning (20008:1287).

Undantag från tekniska specifikationer

11 § Transportstyrelsen får, när det gäller delsystem som ingår i det transeuropeiska järnvägssystemet, besluta att inte tillämpa en sådan teknisk specifikation som avses i 5 § första stycket endast för projekt som gäller
1. ett nytt delsystem eller en modernisering eller ombyggnad av ett befintligt delsystem om projektet vid tidpunkten för publicering av den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet i Europeiska unionens officiella tidning är långt framskridet eller omfattas av ett avtal som håller på att genomföras,
2. en modernisering eller ombyggnad av ett befintligt delsystem om lastprofilen, spårvidden eller spåravståndet eller den elektriska spänningen enligt tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet är inkompatibla med vad som gäller för det befintliga delsystemet,
3. en modernisering, utvidgning eller ombyggnad av ett befintligt delsystem om tillämpningen av den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet skulle hota projektets lönsamhet eller driftskompatibiliteten hos det svenska järnvägssystemet,
4. att snabbt återupprätta järnvägsförbindelserna efter en olyckshändelse eller en naturkatastrof och det inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt att göra detta om tekniska specifikationer för driftskompatibilitet helt eller delvis ska tillämpas,
5. för fordon till eller från tredjeland där spårvidden avviker från den spårvidd som används för gemenskapens huvudjärnvägsnät. Förordning (2013:318).

12 § Transportstyrelsen ska till Europeiska kommissionen överlämna en förteckning över alla för styrelsen kända långt framskridna projekt som genomförs på svenskt territorium och för vilka ett undantag från en teknisk specifikation för driftskompatibilitet enligt 11 § 1 skulle kunna aktualiseras. Förteckningen ska överlämnas till kommissionen senast ett år efter det att den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet trädde i kraft. Förordning (2013:318).

13 § Innan Transportstyrelsen fattar beslut enligt 11 § 2, 3 eller 5 ska styrelsen överlämna en begäran om undantag till Europeiska kommissionen. Begäran ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga IX till direktiv 2008/57/EG. Förordning (2013:318).

13 a § Innan Transportstyrelsen fattar beslut enligt 11 § 1 eller 4 ska styrelsen överlämna ett underlag till Europeiska kommissionen. Underlaget ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga IX till direktiv 2008/57/EG. Förordning (2013:318).

14 § Om Europeiska kommissionen beslutar att inte tillåta ett undantag får beslut enligt 11 § 2, 3 eller 5 inte meddelas. Om Europeiska kommissionen inte fattat ett beslut i ärendet inom sex månader från det att en begäran med fullständigt underlag lämnats in, ska det anses att begäran godtagits.
   Om Europeiska kommissionen, när det gäller undantag enligt 11 § 1 eller 4, utfärdar en rekommendation om vilka specifikationer som ska tillämpas, ska Transportstyrelsen beakta denna rekommendation. Förordning (2013:318).

Godkännande av delsystem

14 a § Inför en prövning enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519) ska sökanden ge in handlingar som styrker teknisk kompatibilitet och säker integrering i järnvägssystemet. Förordning (2011:1117).

14 b § Ett delsystem som inte alls eller endast till viss del omfattas av krav på tekniska specifikationer för driftskompatibilitet och som har godkänts för att tas i bruk i en annan stat inom EES eller i Schweiz ska godkännas enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519), om sökanden visar upp dokumentation som styrker att delsystemet
1. uppfyller de väsentliga krav som anges i bilaga III till direktiv 2008/57/EG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2014/38/EU,
2. är tekniskt kompatibelt med det järnvägssystem det ska integreras i, och
3. kan användas på ett för järnvägssäkerheten betryggande sätt i järnvägssystemet.
   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska ges in samt om det krävs tester för att styrelsen ska kunna pröva ansökan. Förordning (2015:12).

Nytt godkännande av moderniserade eller ombyggda delsystem

14 c § Om det enligt 2 kap. 13 a § järnvägslagen (2004:519) krävs ett nytt godkännande av ett delsystem som moderniseras eller byggs om, ska Transportstyrelsen besluta i vilken utsträckning sådana specifikationer för driftskompatibilitet som avses i 5 § första stycket ska tillämpas.
   Om Transportstyrelsen beslutar att sådana specifikationer som avses i 5 § första stycket inte ska tillämpas, ska styrelsen anmäla detta till Europeiska kommissionen. Anmälan ska innehålla ett underlag med uppgifter om
1. skälet för att specifikationerna inte tillämpas fullt ut,
2. vilka tekniska krav styrelsen i stället ställer på delsystemet, och
3. det organ som ansvarar för EG-kontrollen av delsystemet. Förordning (2011:1117).

14 d § Transportstyrelsen ska meddela beslut om nytt godkännande att ta ett delsystem i bruk enligt 2 kap. 13 a § järnvägslagen (2004:519) så snart som möjligt, dock senast fyra månader efter det att en fullständig ansökan getts in till styrelsen. Förordning (2011:1117).

Undantag från kravet på godkännande av delsystem

15 § Sådana delsystem, som enligt bilaga II punkt 1 b till direktiv 2008/57/EG om driftskompatibiliteten hos järnvägssystemet inom gemenskapen motsvarar funktionellt definierade områden, behöver inte godkännas enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519).
   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om andra undantag från kravet på godkännande. Förordning (2011:394).

Transportstyrelsens tillsyn över godkända delsystem

15 a § Efter det att ett delsystem godkänts för att tas i bruk enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519), ska Transportstyrelsens tillsyn över delsystemet ske i enlighet med tillämpliga krav för beviljande av säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen, i fråga om delsystem hänförliga till fordon, samt i enlighet med tillämpliga krav för beviljande av säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 8 § järnvägslagen, i fråga om delsystem hänförliga till infrastruktur.
   Transportstyrelsen ska vid denna tillsyn tillämpa de bedömnings- och kontrollförfaranden som anges i tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet. Förordning (2013:869).

Kompletterande godkännande av järnvägsfordon

När det krävs ett kompletterande godkännande

16 § För järnvägsfordon som har godkänts för att tas i bruk av behörig instans i en annan stat inom EES eller i Schweiz krävs ett kompletterande godkännande enligt 17 eller 19 § innan fordonet får tas i bruk på svenska järnvägsnät.
   Ett kompletterande godkännande behövs dock inte för järnvägsfordon som godkänts för att tas i bruk i en annan stat inom EES eller i Schweiz och som
1. helt överensstämmer med tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet enligt 2 kap. 8 § andra stycket järnvägslagen (2004:519), och
2. ska användas enbart på järnvägsinfrastruktur som helt överensstämmer med tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet enligt samma paragraf.
   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om ytterligare undantag från kravet på kompletterande godkännande enligt första stycket. Förordning (2011:1117).

Kompletterande godkännande av fordon som överensstämmer med tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

17 § Ett järnvägsfordon som överensstämmer med tillämpliga tekniska specifikationer för driftskompatibilitet, dock utan att uppfylla förutsättningarna för undantag från kravet på kompletterande godkännande enligt 16 § andra stycket eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 § tredje stycket, ska godkännas för att tas i bruk på svenska järnvägsnät enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519), om sökanden visar att fordonet
1. har godkänts för att tas i bruk av behörig instans i en annan stat inom EES eller i Schweiz, och
2. fungerar tekniskt och funktionellt med den järnvägsinfrastruktur fordonet ska användas på när det gäller klimatförhållanden, kraftförsörjning, signalering, trafikledning, spårvidd, infrastrukturprofil, högsta tillåtna axellast och andra begränsningar i infrastrukturen.
   För att fordonet ska godkännas enligt första stycket krävs också att sökanden visar upp det tekniska underlaget för EG- kontrollförklaringen och, för fordon som är utrustade med dataregistreringsutrustning, det tekniska underlaget för förfarandet för insamling av uppgifter, samt registerutdrag om underhållshistorik och om eventuella tekniska ändringar som gjorts efter godkännandet enligt första stycket 1.
   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska ges in samt i vilka fall det krävs provkörning av fordonet för att styrelsen ska kunna pröva ansökan enligt första stycket. Förordning (2011:1117).

Tidsfrister för Transportstyrelsens prövning av ett kompletterande godkännande enligt 17 §

18 § Beslut om kompletterande godkännande att ta järnvägsfordon i bruk enligt 17 § ska fattas av Transportstyrelsen så snart som möjligt, dock senast
1. två månader efter det att den tekniska dokumentationen enligt 17 § har lämnats in, eller
2. en månad efter det att kompletterande upplysningar eller resultat av prover som styrelsen har begärt har lämnats in.
   Om Transportstyrelsen inte har fattat ett beslut inom de tidsfrister som anges i första stycket, ska fordonet enligt 2 kap. 19 § andra stycket järnvägslagen (2004:519) anses godkänt för att tas i bruk. Förordning (2011:1117).

Kompletterande godkännande av fordon som inte överensstämmer med tekniska specifikationer för driftskompatibilitet

19 § Ett järnvägsfordon som inte, eller endast till viss del, överensstämmer med krav på tekniska specifikationer för driftskompatibilitet ska godkännas enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519) om sökanden visar att fordonet
1. har godkänts för att tas i bruk i en annan stat inom EES eller Schweiz och uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser, och
2. fungerar tekniskt och funktionellt med den järnvägsinfrastruktur fordonet ska användas på när det gäller klimatförhållanden, kraftförsörjning, signalering, trafikledning, spårvidd, infrastrukturprofil, högsta tillåtna axellast och andra begränsningar i infrastrukturen.
   För att fordonet ska godkännas enligt första stycket krävs också att sökanden visar upp
1. tekniska data, underhållsprogram och särskilda driftsegenskaper som, för fordon utrustade med dataregistreringsutrustning, ska innefatta information om förfaranden för insamling av sådana uppgifter som avses i artikel 20.2 c i direktiv 2004/49/EG (järnvägssäkerhetsdirektivet), och
2. registerutdrag som utvisar fordonets driftshistoria, underhållshistorik och tekniska ändringar som gjorts efter godkännandet enligt första stycket 1.
   Transportstyrelsen ska godta de handlingar som avses i första stycket 1 och andra stycket 1, om det inte finns en betydande säkerhetsrisk.
   När det gäller första stycket 2 och andra stycket 2 får Transportstyrelsen begära
1. ytterligare information,
2. tester som visar att fordonet är kompatibelt med järnvägsinfrastrukturen, och
3. att riskhantering genomförs enligt kommissionens förordning (EG) nr 352/2009 för att säkerställa att krav i nationella tekniska specifikationer är uppfyllda.
   Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter och handlingar som ska ges in samt i vilka fall det krävs provkörning av fordonet för att styrelsen ska kunna pröva ansökan enligt första stycket. Förordning (2013:869).

Tidsfrister för Transportstyrelsens prövning av ett kompletterande godkännande enligt 19 §

20 § Beslut om kompletterande godkännande att ta järnvägsfordon i bruk enligt 19 § ska fattas av Transportstyrelsen så snart som möjligt, dock senast
1. fyra månader efter det att den tekniska dokumentationen enligt 19 § har lämnats in, eller
2. två månader efter det att upplysningar eller resultat av prover som styrelsen har begärt har lämnats in.
   Om Transportstyrelsen inte har fattat ett beslut inom de tidsfrister som anges i första stycket, ska fordonet enligt 2 kap. 19 § andra stycket järnvägslagen (2004:519) anses godkänt för att tas i bruk. Förordning (2011:1117).

Klassificering av nationella bestämmelser

21 § I syfte att underlätta prövningsförfarandet vid kompletterande godkännanden av järnvägsfordon som inte överensstämmer med tekniska specifikationer för driftskompatibilitet ska Transportstyrelsen klassificera de nationella bestämmelserna i enlighet med bilaga VII till direktiv 2008/57/EG. Förordning (2011:1117).

Provkörning av fordon

22 § Om provkörning krävs för att ett fordon ska kunna godkännas för att tas i bruk, ska Trafikverket se till att sådan provkörning kan utföras inom tre månader efter det att förfrågan kom in till Trafikverket. Förordning (2011:1117).

Godkännande av fordonstyper

23 § Transportstyrelsen ska underrätta Europeiska järnvägsbyrån när ett godkännande av en fordonstyp enligt 2 kap. 20 § första stycket järnvägslagen (2004:519) beviljas, ändras, tillfälligt dras tillbaka eller återkallas. Förordning (2011:1117).

23 a § Transportstyrelsens prövning för förnyat typgodkännande enligt 2 kap. 20 § tredje stycket järnvägslagen (2004:519) får endast avse förhållanden som påverkas av de ändrade föreskrifterna. Förordning (2013:869).

24 § Om en ansökan om typgodkännande görs i flera länder samtidigt, ska Transportstyrelsen samarbeta med motsvarande myndigheter i övriga berörda länder i syfte att underlätta förfarandet. Förordning (2011:1117).

24 a § En försäkran om överensstämmelse ska
1. för fordon som överensstämmer med en teknisk specifikation för driftskompatibilitet fastställas enligt de kontrollförfaranden som anges i specifikationen, och
2. för fordon som inte överensstämmer med en teknisk specifikation för driftskompatibilitet fastställas i enlighet med de kontrollförfaranden som anges i modulerna D eller E i rådets beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av EG-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv. Förordning (2013:318).

Märkning av järnvägsfordon

25 § För fordon som är godkända för att tas i bruk utan att ha tilldelats ett europeiskt fordonsnummer, en innehavarbeteckning och en beteckning om driftskompatibilitet i enlighet med 2 kap. 22 § järnvägslagen (2004:519), ska fordonsinnehavaren ansöka om att fordonet ska tilldelas sådana nummer och beteckningar hos Transportstyrelsen. Förordning (2011:1117).

Övriga bemyndiganden

26 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om

1. godkännande av att ta delsystem i bruk enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen (2004:519),
2. krav på nytt godkännande av delsystem enligt 2 kap. 13 a § järnvägslagen,
3. godkännande av järnvägsfordon och fordonstyper enligt 15-17, 20 och 21 §§ järnvägslagen och om undantag från krav på godkännande samt om godkännande av en serie identiskt lika fordon,
4. europeiska fordonsnummer, innehavarbeteckningar och beteckningar om driftskompatibilitet enligt 2 kap. 22 § järnvägslagen och om undantag från kravet på märkning enligt 2 kap. 22 § den lagen,
5. när fordon som vid denna förordnings ikraftträdande redan är godkända att tas i bruk enligt 2 kap. 13 § järnvägslagen senast ska vara märkta med sådana nummer och beteckningar som avses i 4, och
6. underhållsansvariga enheter enligt 2 kap. 23 och 24 §§ järnvägslagen och om undantag från krav på sådan enhet. Förordning (2011:1117).

27 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka uppgifter den som bedriver verksamhet som omfattas av järnvägslagen (2004:519) skall lämna i syfte att förse Europeiska gemenskapernas kommission och Europeiska järnvägsbyrån med underlag i deras regelutvecklingsarbete enligt 8 kap 3 a § järnvägslagen (2004:519). Förordning (2011:1117).

3 kap. Tillstånd för järnvägsverksamhet

Licens och auktorisation

1 § Transportstyrelsen skall meddela ett beslut om licens enligt 3 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519) så snart som möjligt, dock senast tre månader efter det att en fullständig ansökan getts in. Förordning (2008:1287).

2 § När Transportstyrelsen utfärdar eller återkallar en licens skall styrelsen omedelbart underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om detta. Förordning (2008:1287).

3 § Om det kan konstateras att ett järnvägsföretag som beviljats licens i ett annat land inom EES eller i Schweiz inte uppfyller uppställda krav, skall Transportstyrelsen genast underrätta tillståndsmyndigheten i det land som beviljat licensen. Förordning (2008:1287).

4 § Kravet på yrkeskunnande i 3 kap. 2 § 3 järnvägslagen (2004:519) skall anses uppfyllt av den

1. som förfogar över en driftsorganisation och har nödvändiga kunskaper och relevant erfarenhet för att kunna säkerställa en säker och effektiv ledning och övervakning,
2. vars säkerhetsansvariga personal är vederbörligen kvalificerad för sina uppgifter, och
3. vars personal, järnvägsfordon och organisation kan garantera en hög säkerhetsnivå för de tjänster som kommer att utföras.

5 § Kravet på ekonomisk förmåga i 3 kap. 2 § 3 och 6 § 2 järnvägslagen (2004:519) skall anses uppfyllt av den som kan visa att denne enligt realistiska antaganden kan uppfylla sina ekonomiska skyldigheter under de närmaste 12 månaderna.

6 § Kravet på gott anseende i 3 kap. 2 § 3 och 6 § 2 järnvägslagen (2004:519) skall inte anses uppfyllt av den som varit föremål för konkursförfarande. Det skall inte heller anses uppfyllt om personer som ingår i företagets ledning har dömts för

1. allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott,
2. allvarliga överträdelser av lagstiftning gällande transporter, eller
3. allvarlig eller upprepad underlåtenhet att uppfylla skyldigheter enligt social-, arbetsrätts- eller tullagstiftning.

Säkerhetsintyg och säkerhetstillstånd

7 § Transportstyrelsen skall meddela ett beslut om säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519) eller säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen så snart som möjligt, dock senast fyra månader efter det att en fullständig ansökan getts in. Förordning (2008:1287).

8 § När Transportstyrelsen har utfärdat, förnyat, ändrat eller återkallat A-delen av ett säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), skall styrelsen senast inom en månad underrätta Europeiska järnvägsbyrån. Underrättelsen skall innehålla det berörda järnvägsföretagets namn och adress, dag för utfärdande av intyget, omfattning och giltighet av intyget samt, vid återkallelse av intyget, en motivering av beslutet. Förordning (2008:1287).

9 § Om Transportstyrelsen har återkallat B-delen av ett säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), skall styrelsen genast underrätta den säkerhetsmyndighet inom EES eller i Schweiz som har utfärdat A-delen av intyget. Förordning (2008:1287).

10 § Ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen (2004:519) skall vara uppdelat i en A- och en B-del.
   A-delen skall innehålla ett godkännande av infrastrukturförvaltarens säkerhetsstyrningssystem enligt 2 kap. 5 § första stycket järnvägslagen (2004:519) och B-delen skall innehålla ett godkännande av att de övriga krav som ställs för att få säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 8 § järnvägslagen uppfylls. Förordning (2007:453).

11 § När Transportstyrelsen har utfärdat, förnyat, ändrat eller återkallat ett säkerhetstillstånd för infrastrukturförvaltare, skall styrelsen inom en månad underrätta Europeiska järnvägsbyrån.
   Underrättelsen skall innehålla infrastrukturförvaltarens namn och adress, dag för utfärdandet av tillståndet, omfattningen och giltigheten av tillståndet samt, vid återkallelse av tillståndet, en motivering av beslutet. Förordning (2008:1287).

11 a § Transportstyrelsen ska följa marknaden för järnvägsutbildningar och snarast möjligt underrätta ansvarigt departement i Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om det finns risk för att det kommer att saknas
1. utbildning som är nödvändig för att järnvägsföretag ska kunna få säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519), eller
2. utbildning för infrastrukturförvaltare och personal hos infrastrukturförvaltare som utför uppgifter med betydelse för säkerheten enligt artikel 13.1 i direktiv 2004/49/EG. Förordning (2008:1287).

Bemyndigande

12 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om prövningen av säkerhetsintyg enligt 3 kap. 3 § järnvägslagen (2004:519) och säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen samt om omprövning av tillstånd eller villkor enligt 3 kap. 9 § järnvägslagen. Förordning (2008:1287).

4 kap. Rätt att utföra och organisera persontrafik på järnvägsnät som förvaltas av staten

1 § Har upphävts genom förordning (2011:104).

1 a § Har upphävts genom förordning (2011:104).

1 b § Endast det järnvägsföretag som Arlandabanan Infrastructure AB godkänt har rätt att ta upp och lämna av passagerare som reser till eller från Arlanda flygplats på linjen mellan Stockholms centralstation och Arlanda flygplats. Godkännandet får ske efter regeringens medgivande.
   Godkännande enligt första stycket behövs inte för internationell persontrafik. Godkännande behövs inte heller för den som utför annan trafik om det företag som enligt första stycket har trafikeringsrätten ger sitt samtycke till denna. Förordning (2011:104).

2 § Har upphävts genom förordning (2010:1834).

3 § Har upphävts genom förordning (2011:1117).

4 § Har upphävts genom förordning (2011:104).

5 § Har upphävts genom förordning (2011:104).

6 § Har upphävts genom förordning (2011:104).

5 kap. Tillträde till järnvägsnät

Beskrivning av järnvägsnät

1 § En beskrivning av järnvägsnät enligt 6 kap. 5 § järnvägslagen (2004:519) ska bland annat innehålla
1. uppgift om beskaffenheten hos infrastrukturen,
2. uppgift om vilka krav som ställs på järnvägsfordon för att få nyttjas på infrastrukturen,
3. principer för avgifter och taxor,
4. principer för verksamhetsstyrning med kvalitetsavgifter enligt 6 kap. 22 a § järnvägslagen och för registrering av avvikelser enligt 6 kap. 4 a § samma lag,
5. principer för kapacitetstilldelningen,
6. uppgift om inom vilken tid och på vilket sätt ansökan om kapacitet ska göras,
7. principer för samordning,
8. uppgift om i vilken utsträckning tåglägen ska utnyttjas och hur tidigare utnyttjandegrad av tåglägen beaktas vid tilldelningen,
9. planerade banarbeten, och
10. uppgift om att infrastruktur reserverats för viss järnvägstrafik.
   Prioriteringskriterier i beskrivningen ska vara utformade så att de medger ett effektivt utnyttjande av infrastrukturen, varvid betydelsen av snabba godstransporter särskilt ska beaktas. Förordning (2010:1917).

1 a § Transportstyrelsen får för infrastrukturförvaltare som omfattas av 6 kap. 24 § järnvägslagen (2004:519) meddela föreskrifter om undantag från de krav som uppställs på en järnvägsnätsbeskrivning enligt 1 §. Förordning (2008:1287).

2 § Beskrivningen av järnvägsnät skall offentliggöras senast fyra månader innan tidsfristen för ansökan om infrastrukturkapacitet löper ut.

Tidsplan för tilldelningsförfarandet

3 § En infrastrukturförvaltare skall upprätta en tågplan en gång per kalenderår.

4 § Tågplanen skall börja gälla klockan 24.00 den andra lördagen i december. Om en ändring eller justering av tågplan genomförs därefter skall denna ändring genomföras klockan 24.00 den andra lördagen i juni och vid sådana andra tidpunkter mellan dessa datum som behövs. Infrastrukturförvaltarna får komma överens om datum och skall informera Transportstyrelsen om överenskommelsen. Styrelsen skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om överenskommelsen, om ändringen kan påverka internationell trafik. Förordning (2008:1287).

5 § Sista ansökningsdagen för ansökan om infrastrukturkapacitet får inte infalla tidigare än tolv månader innan tågplanen börjar gälla.

6 § En infrastrukturförvaltare skall i samarbete med övriga infrastrukturförvaltare ha organiserat preliminära tåglägen för internationell trafik enligt 6 kap. 4 § järnvägslagen (2004:519) senast elva månader innan tågplanen börjar gälla.

7 § En infrastrukturförvaltare skall utarbeta ett förslag till tågplan senast fyra månader efter det att tidsfristen för ansökan löpt ut.

Kapacitetsanalys och kapacitetsförstärkningsplan

8 § En kapacitetsanalys enligt 6 kap. 6 § järnvägslagen (2004:519) skall innehålla en identifiering av de brister som orsakar överbelastning på infrastrukturen samt förslag på metoder för att åtgärda dessa brister.
   Analysen skall vara avslutad inom sex månader efter det att infrastrukturen har förklarats som överbelastad enligt 6 kap. 13 § järnvägslagen. Analysen skall genast ges in till Transportstyrelsen. Förordning (2008:1287).

9 § Infrastrukturförvaltaren skall senast sex månader efter det att kapacitetsanalysen avslutats presentera en kapacitetsförstärkningsplan och genast ge in den till Transportstyrelsen. Planen skall upprättas efter samråd med dem som använder den överbelastade infrastrukturen och skall ange
1. orsakerna till överbelastning,
2. den sannolika framtida trafikutvecklingen,
3. hinder för infrastrukturutveckling, samt
4. alternativ och kostnader för kapacitetsförstärkning, inklusive sannolika ändringar av tillträdesavgifter.
   Kapacitetsförstärkningsplanen skall också innehålla en kostnads- och nyttoanalys för möjliga åtgärder samt uppgift om vilka åtgärder infrastrukturförvaltaren utifrån denna analys avser att vidta samt en tidsplan för detta arbete.
   Om det finns en upprättad kapacitetsförstärkningsplan och denna plan håller på att genomföras behöver någon ny kapacitetsanalys och kapacitetsförstärkningsplan inte göras. Förordning (2008:1287).

Bemyndigande

10 § Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
1. beskrivningen av järnvägsnät,
2. tidsplanen för tilldelningen,
3. tågplanen,
4. kapacitetsanalysen,
5. kapacitetsförstärkningsplanen,
6. förfarandet vid ansökningar om kapacitet och om kapacitetstilldelningen i övrigt,
7. förfarandet för tillhandahållande av tjänster, samt
8. kraven för att infrastrukturförvaltare ska kunna medges lättnader enligt 6 kap. 24 § andra stycket järnvägslagen (2004:519). Förordning (2009:692).

6 kap. Övrigt

Redovisning av järnvägsverksamhet

1 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om bokföring och redovisning av järnvägsverksamhet enligt 4 kap. 1 § järnvägslagen (2004:519). Förordning (2008:1287).

1 a § Har upphävts genom förordning (2011:1117).

Avgifter

2 § Trafikverket får ta ut avgifter enligt 7 kap. järnvägslagen (2004:519). Förordning (2010:149).

2 a § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för tillsyn, registrering och ärendehandläggning enligt järnvägslagen (2004:519) och enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen samt enligt kommissionens förordning (EG) nr 352/2009 av den 24 april 2009 om antagande av en gemensam säkerhetsmetod för riskvärdering och riskbedömning som avses i artikel 6.3 a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/49/EG.
   För kulturhistorisk verksamhet på järnväg som bedrivs i begränsad omfattning och utan vinstsyfte får avgifterna bestämmas upp till full kostnadstäckning. Detsamma gäller avgifter för prövning av undantag från medicinska krav för den som utför arbetsuppgifter av betydelse för säkerheten. Förordning (2014:1464).

Underhåll, nedläggning och upplåtelse av järnvägsnät som förvaltas av staten

Överföring

3 § Om ägaren till en järnvägsspåranläggning begär det, får Trafikverket besluta att anläggningen eller del av den ska förvaltas av staten genom Trafikverket.
   Innan Trafikverket beslutar om sådan förvaltning, ska verket höra berörda länsstyrelser, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra spårinnehavare som berörs av beslutet. Förordning (2011:1117).

Underhåll

4 § Trafikverkets underhåll av del av järnvägsnät som förvaltas av staten får upphöra när trafiken är av endast obetydlig omfattning.
   Innan Trafikverket beslutar om att underhållet ska upphöra, ska verket höra berörda länsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag. Förordning (2011:1117).

5 § Trafikverket får besluta att återuppta underhållet av del av järnvägsnät som förvaltas av staten om det kan antas att trafik kommer att drivas på järnvägarna i tillräcklig omfattning.
   Innan Trafikverket beslutar om att underhållet ska återupptas, ska verket höra berörda länsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag. Förordning (2011:1117).

Nedläggning

6 § Trafikverket får besluta att del av järnvägsnät som förvaltas av staten och som inte underhålls ska läggas ner. Beslut om nedläggning får fattas först tre år efter beslutet om att Trafikverkets underhåll ska upphöra.
   Innan Trafikverket beslutar om nedläggning, ska verket höra Försvarsmakten och övriga berörda totalförsvarsmyndigheter, berörda regionala kollektivtrafikmyndigheter samt de järnvägsföretag som bedriver eller har bedrivit trafik på den aktuella delen av järnvägsnätet under det senaste året. Förordning (2011:1117).

Upplåtelse

7 § Om Trafikverket inte avser att underhålla en del av järnvägsnät som förvaltas av staten, får verket upplåta den delen med nyttjanderätt. Innan upplåtelse sker, ska Trafikverket höra berörda länsstyrelser, kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och järnvägsföretag.
   Som villkor för upplåtelsen ska gälla att nyttjanderättshavaren ska överta ansvaret för underhållet av den upplåtna delen och för de investeringar som behövs för nyttjandet samt överta ansvaret som järnvägens innehavare enligt järnvägstrafiklagen (1985:192).
   För att utföra uppgifter som infrastrukturförvaltare krävs säkerhetstillstånd enligt 3 kap. 7 § järnvägslagen (2004:519). Förordning (2011:1117).

Bemyndiganden m.m.

8 § Trafikverket får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen av 3-7 §§. Förordning (2010:149).

8 a § Den som bedriver verksamhet som omfattas av järnvägslagen (2004:519) skall till Trafikverket lämna sådana uppgifter som behövs för förvaltningen och utvecklingen av det statliga järnvägsnätet enligt 8 kap. 3 b § järnvägslagen.
   Trafikverket får meddela föreskrifter om vilka uppgifter som skall lämnas enligt första stycket samt sådana verkställighetsföreskrifter som behövs för tillämpningen. Förordning (2010:149).

8 b § Har upphävts genom förordning (2011:1117).

Marknadskontroll

9 § Transportstyrelsen skall underrätta Europeiska gemenskapernas kommission om att åtgärder vidtagits trots förekomsten av EG-försäkran eller EG-kontrollförklaring enligt 8 kap. 7 § järnvägslagen (2004:519). I underrättelsen skall Transportstyrelsen ange skälen till beslutet.
   Om underrättelsen avser komponenter skall Transportstyrelsen särskilt ange om åtgärden beror på
1. att de väsentliga kraven inte har uppfyllts,
2. att de europeiska specifikationerna tillämpats på ett felaktigt sätt, eller
3. att de europeiska specifikationerna är otillräckliga. Förordning (2008:1287).

Register

10 § Det register över järnvägsinfrastruktur som avses i 8 kap. 8 § järnvägslagen (2004:519) ska för varje delsystem, eller del av delsystem, innehålla uppgifter om de viktigaste egenskaperna och deras överensstämmelse med de egenskaper som föreskrivs i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som avses i 2 kap. 5 § första stycket.
   En kopia av registret ska överlämnas till berörda stater och till europeiska organ som har till uppgift att utarbeta tekniska specifikationer för driftskompatibilitet.
   Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om registret och om undantag från krav på registrering. Förordning (2011:1117).

10 a § Det register över järnvägsfordon som avses i 8 kap. 8 a § järnvägslagen (2004:519) ska innehålla uppgifter om
1. det europeiska fordonsnumret,
2. EG-kontrollförklaringen och utfärdande myndighet,
3. hänvisningar till det europeiska registret över godkända fordonstyper,
4. uppgifter om fordonets ägare och fordonsinnehavare,
5. begränsningar i beslutet om godkännande, och
6. uppgift om vilken enhet som ansvarar för fordonets underhåll.
   Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om registret och om undantag från krav på registrering. Förordning (2011:1117).

11 § Har upphävts genom förordning (2007:453).

Prövning av tvister

12 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om förfarandet för att enligt 8 kap. 9 § järnvägslagen (2004:519) hänskjuta tvister om infrastrukturförvaltares beslut till styrelsen. Förordning (2008:1287).

12 a § Transportstyrelsen ska vara prövningsmyndighet enligt 13 § lagen (1945:119) om stängselskyldighet för järnväg m.m. Förordning (2008:1287).

Överklagande

13 § Trafikverkets beslut i frågor som avses i 6 § får överklagas hos regeringen. Andra beslut av Trafikverket i frågor enligt järnvägslagen (2004:519) eller denna förordning får inte överklagas.
   I 11 kap. 2 § järnvägslagen finns bestämmelser om överklagande av tillsynsmyndighetens beslut hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2011:1117).
   Bilaga Har upphävts genom förordning (2011:104).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2004:526
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
2. Genom förordningen upphävs
a) förordningen (1996:734) om statens spåranläggningar,
b) förordningen (1997:757) om tilldelning av spårkapacitet,
c) förordningen (1998:1827) om avgifter för trafik på statens spåranläggningar m.m., och
d) förordningen (2000:1339) om järnvägssystem för höghastighetståg.
3. Ett beslut enligt 11, 12 eller 15 § förordningen om statens spåranläggningar som regeringen meddelat före ikraftträdandet gäller som ett beslut enligt de nya föreskrifterna.
4. Ett beslut enligt 14 § första stycket förordningen om statens spåranläggningar som Tågtrafikledningen meddelat före ikraftträdandet gäller som ett regeringens beslut enligt de nya föreskrifterna och ett beslut enligt 14 § andra stycket i samma förordning gäller som ett Banverkets beslut enligt de nya föreskrifterna.
5. Ett beslut enligt 14 § andra stycket förordningen om statens spåranläggningar som Tågtrafikledningen meddelat före ikraftträdandet gäller som ett Banverkets beslut enligt de nya föreskrifterna.
6. Järnvägsstyrelsen får meddela föreskrifter om när bestämmelserna om beskrivning av järnvägsnät och tilldelningsförfarande i 6 kap. järnvägslagen (2004:519) och 5 kap. denna förordning samt bestämmelserna om avgifter i 7 kap. järnvägslagen skall tillämpas första gången. Till dess skall bestämmelserna i förordningen om statens spåranläggningar, förordningen om tilldelning av spårkapacitet och förordningen om avgifter för trafik på statens spåranläggningar m.m. tillämpas. 7. Vid prövningen av mål och ärenden enligt förordningen om statens spåranläggningar, förordningen om tilldelning av spårkapacitet, förordningen om avgifter för trafik på statens spåranläggningar m.m., och förordningen om järnvägssystem för höghastighetståg som anhängiggjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
2007:121
Denna förordning träder i kraft den 30 april 2007. Bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 2007.
2007:453
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
2. Vid prövning av mål eller ärenden som har anhängiggjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.
2010:288 Denna förordning träder i kraft den 5 maj 2010. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 22 april 2010.
2011:1117
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 4 kap. 3 §, 6 kap. 1 a, 3-7, 8 b §§ och i övrigt den 1 december 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller för prövning av mål eller ärenden som har inletts före ikraftträdandet.
3. Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om när järnvägsfordon som den 1 december 2011 redan är tagna i bruk, senast ska ha tilldelats en underhållsansvarig enhet enligt 2 kap. 23 § järnvägslagen (2004:519).
SFS 2004:526

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2004-06-03

Omtryck:
SFS 2007:453

Först inlagd:
2004-06-17

Senast ändrad:
2015-03-17

Rättelseblad:
Rättelseblad 2011:1117 har iakttagits.

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2015:12