1 § Denna förordning gäller i anslutning till lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och innehåller definitioner utöver de som finns i den.

2 § Definitionerna nedan är avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs i dessa.

Beteckning Betydelse

Accelerationsfält Ett sådant körfält som är avsett endast för anslutande trafik

Alternativa bränslen Bränslen eller kraftkällor som, åtminstone delvis, fungerar som ersättning för fossila oljekällor för energiförsörjning till transport och som kan bidra till en utfasning av fossila bränslen och en förbättrad miljöprestanda inom transportsektorn, och som utgörs av

    1. elektricitet som förbrukas i alla typer av elektriska fordon,
    2. väte,
    3. naturgas, inklusive biometan, i gasform (komprimerad naturgas – CNG) och flytande form (flytande naturgas – LNG),
    4. gasol (LPG), eller

5. mekanisk energi från fordonsbaserad lagring/fordonsbaserade källor, inklusive spillvärme

Behörighetshandling Körkort, traktorkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter samt förarbevis för terränghjuling

Besiktningsinstrument Ett bevis om att fordonet har godkänts vid en mopedbesiktning

Cirkulationsplats En plats som enligt lokala trafikföreskrifter eller föreskrifter enligt 10 kap. 14 § trafikförordningen (1998:1276) ska vara cirkulationsplats och som är utmärkt med ett vägmärke för cirkulationsplats

Cykelbana En väg eller del av en väg som är avsedd för cykeltrafik och trafik med moped klass II

Cykelfält Ett särskilt körfält som genom vägmarkering anvisats för cyklande och förare av moped klass II

   Cykelpassage En del av en väg som är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som kan anges med vägmarkering.

En cykelpassage är bevakad om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakad

   Cykelöverfart En del av en väg som enligt en lokal trafikföreskrift är avsedd att användas av cyklande eller förare av moped klass II för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering och vägmärke.

Vid en cykelöverfart ska trafikmiljön vara utformad så att det säkras att fordon inte förs med högre hastighet än 30 kilometer i timmen

EG-motorfordon Ett fordon som är avsett att användas på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte, som har minst fyra hjul och som är konstruerat för en maximihastighet över 25 kilometer i timmen. Dock undantas spårbundna fordon, jordbruks- och skogsbrukstraktorer, mopeder, motorcyklar och motorredskap

Färdled En sådan led eller plats i terrängen som allmänt används för samfärdsel men inte är en väg

Grundhandling En handling som är avsedd för färdigställande av körkort, förarbevis för moped klass II, förarbevis för snöskoter eller förarbevis för terränghjuling

Gågata En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara gågata och som är utmärkt med vägmärke för gågata

Gångfartsområde En väg eller ett område som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara gångfartsområde och som är utmärkt med vägmärke för gångfartsområde

Halvljus Avbländat färdljus

Heldragen linje Längsgående heldragen linje som enligt 4 kap. 5 § vägmärkesförordningen (2007:90) ersätter motsvarande bruten linje i 4 kap. 4 §

Helljus Inte avbländat färdljus

Huvudled En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara huvudled och som är utmärkt med vägmärke för huvudled

Internationellt körkort En handling som är avsedd att användas i andra länder och som visar att innehavaren är behörig att föra bil, motorcykel eller terrängvagn

Jordbruks- och skogsbrukstraktor Ett motordrivet fordon med hjul eller band, och med motor, som har minst två axlar, som är konstruerat för en maximal hastighet om lägst 6 kilometer i timmen, vars främsta funktion är som dragfordon och som har konstruerats särskilt för att dra, skjuta, frakta eller driva viss utbytbar utrustning avsedd att användas inom jord- eller skogsbruk, eller för att dra släpvagnar avsedda att användas inom jord- eller skogsbruk. En jordbruks- och skogsbrukstraktor kan vara utrustad för transport av last i jordbruks- eller skogsbrukssammanhang eller med passagerarsäten

Körbana En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte en cykelbana eller en vägren

Körfält Ett sådant längsgående fält av en körbana som anges med vägmarkering eller, om någon vägmarkering inte finns, är tillräckligt brett för trafik i en fil med fyrhjuliga fordon

   Körfält för fordon i linjetrafik m.fl. Ett körfält eller en körbana som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara körfält för fordon i linjetrafik m.fl. och som är utmärkt med vägmärke för körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.

Körförbud Förbud mot att använda ett fordon

Körträning Träning i att föra ett körkorts- eller traktorkortspliktigt motordrivet fordon utan avsikt att avlägga förarprov

Laddplats En plats som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara laddplats och som är utmärkt med ett vägmärke för parkering och en tilläggstavla för laddplats

Lastlängd Avståndet från lastutrymmets främsta yttersta punkt till dess bakersta yttersta punkt

Lämplighetsbevis Ett bevis om att ett fordon har godkänts vid lämplighetsbesiktning

Motortrafikled En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara motortrafikled och som är utmärkt med vägmärke för motortrafikled

Motorväg En väg eller en vägsträcka som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara motorväg och som är utmärkt med vägmärke för motorväg

Odelbar last Last som inte utan risk för onödiga kostnader eller skador kan delas i två eller flera dellaster

Parkering En uppställning av ett fordon med eller utan förare av någon annan anledning än som

    1. föranleds av trafikförhållandena,
    2. sker för att undvika fara, eller

3. sker för på- eller avstigning eller på- eller avlastning av gods

Plankorsning En korsning i samma plan mellan en väg och en sådan järnväg eller spårväg som är anlagd på en särskild banvall

Registrerad importör En importör som har registrerats i vägtrafikregistret

Registrerat fordon Ett fordon som är upptaget i vägtrafikregistret

Registreringsnummer Det nummer under vilket ett fordon är registrerat i vägtrafikregistret

Registreringsskylt En av Transportstyrelsen tillhandahållen skylt, som i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

    1. upptar fordonets registreringnummer,
    2. är avsedd för beskickningsfordon, eller

3. utgör en personlig fordonsskylt

Retardationsfält Ett sådant körfält som är avsett endast för avfart

Spärrområde Ett vägområde som markerats med vinklade eller snedställda parallella streck och som begränsas av en heldragen linje. Del av eller hela området kan utföras i vitt

Stannande Annat stillastående med ett fordon än som

    1. sker för att undvika fara,
    2. föranleds av trafikförhållandena, eller

3. utgör parkering

Temperaturkontrollerat fordon Ett fordon med fast eller avtagbar överbyggnad som är särskilt utrustat för godsbefordran vid kontrollerad temperatur och vars sidoväggar inklusive isolering är minst 45 millimeter tjocka

Terräng Ett område som inte är väg

Trafikant Den som färdas eller annars uppehåller sig på en väg eller i ett fordon på en väg eller i terräng samt den som färdas i terräng

Trafikskola Yrkesmässig utbildning av bil- eller motorcykelförare

Trafiksyn Synorganets funktion i sådana avseenden som har betydelse från trafiksäkerhetssynpunkt

Trafikövningsplats En plats för genomförande av obligatoriska moment vid övningskörning som inte bör utföras på väg

Tunnelkategori Indelning av vägtunnlar efter tillåtligheten av färd med fordon som transporterar farligt gods. Tunnelkategorierna är A, B, C, D och E

Typintyg Ett intyg som har utfärdats enligt 5 kap. 8 § i den upphävda fordonsförordningen (2002:925) eller enligt 62 § i den upphävda fordonskungörelsen (1972:595)

Tättbebyggt område Ett visst område som enligt en lokal trafikföreskrift ska vara tättbebyggt område

Tävlingsfordon Motorfordon som har anpassats för tävlingsändamål och som får användas på väg genom undantag i föreskrifter eller beslut i enskilda fall enligt fordonsförordningen (2009:211)

Utryckningsfordon Fordon som i vägtrafikregistret är upptaget som utryckningsfordon

   Väg 1. En sådan väg, gata, torg och annan led eller plats som allmänt används för trafik med motorfordon,
    2. en led som är anordnad för cykeltrafik, och

3. en gång- eller ridbana invid en väg enligt 1 eller 2

Vägren En del av en väg som är avsedd för trafik med fordon, dock inte körbana eller cykelbana

Yrkesmässig fordonstillverkare En fordonstillverkare som innehar ett typgodkännande för fordon

Ändamålsplats En plats som enligt lokala trafikföreskrifter ska vara ändamålsplats och som är utmärkt med ett vägmärke för ändamålsplats

   Övergångsställe En del av en väg som är avsedd att användas av gående för att korsa en körbana eller en cykelbana och som anges med vägmarkering eller vägmärke. Ett övergångsställe är bevakat om trafiken regleras med trafiksignaler eller av en polisman och i annat fall obevakat Förordning (2017:922).

3 § Transportstyrelsen beslutar i frågor som avses i 3 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Förordning (2008:1137).

4 § Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om eller i enskilda fall medge undantag som avses i 4 § lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner. Styrelsen får meddela föreskrifter om avgifter för prövning av en ansökan om undantag.
   Föreskrifter om undantag får meddelas endast om det finns särskilda skäl och det kan ske utan fara för trafiksäkerheten. Detsamma gäller beslut om undantag i enskilda fall. Om fordons skatteplikt påverkas krävs dock synnerliga skäl för undantag.
   Undantag får förenas med villkor. Förordning (2010:1600).

5 § Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning. Förordning (2008:1137).

6 § Ett beslut enligt 3-5 §§ skall fattas efter samråd med Skatteverket, om något fordons beskattningsförhållande påverkas av beslutet.
   Om en fråga som avses i 3 eller 4 § är av principiell betydelse eller om det annars finns särskild anledning till det skall ärendet med yttrande av Transportstyrelsen respektive Skatteverket överlämnas till regeringen för avgörande. Förordning (2008:1137).

7 § Beslut av Transportstyrelsen enligt denna förordning får överklagas hos regeringen. Förordning (2008:1137).

SFS 2001:651

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2001-08-23

Först inlagd:
2001-09-19

Senast ändrad:
2017-10-24

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:922