Författningen har upphävts / ska upphävas 2016-01-01 genom SFS 2015:729

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning gäller utöver personuppgiftslagen (1998:204) vid automatiserad behandling av personuppgifter i förvaltningsrätternas rättsskipande eller rättsvårdande verksamhet.
   En förvaltningsrätt är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som förvaltningsrätten utför. Om Domstolsverket utför behandling av personuppgifter enligt första stycket är verket personuppgiftsansvarig för behandlingen.
   En registrerad har inte rätt att motsätta sig behandling som är tillåten enligt denna förordning. Förordning (2009:887).

Verksamhetsregister

2 § En förvaltningsrätt får föra automatiserade register över mål som handläggs vid förvaltningsrätten. Ett register får användas för
1. handläggning av mål,
2. planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten, och
3. framställning av statistik. Förordning (2009:887).

3 § Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 1 till denna förordning.
   Vid angivande av saken i ett mål (ärendemening) får känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag behandlas endast om det är nödvändigt för att saken skall kunna återges på ett ändamålsenligt sätt.

4 § Som sökbegrepp får inte användas känsliga personuppgifter enligt 13 § personuppgiftslagen (1998:204) eller uppgifter om nationalitet eller utfärdandeland för körkort.
   Uppgifter om saken och andra liknande uppgifter om ett mål får inte användas som sökbegrepp tillsammans med uppgifter om parter eller andra aktörer i ett mål. Förordning (2003:600).

5 § Uppgifter ska gallras ur ett register
   – i mål enligt skatte-, skatteförfarande-, fastighetstaxerings-, folkbokförings- och bilregisterförfattningarna senast nio år efter avgörandeåret, och
   – i övriga mål senast fem år efter avgörandeåret.
   Innan uppgifter gallras ska domstolen se till att de bevaras i skrift i den omfattning som Domstolsverket föreskriver. Förordning (2013:401).

Rättsfallsregister

6 § En förvaltningsrätt får föra automatiserade register för återsökning av vägledande avgöranden, rättsutredningar och liknande rättslig information. Ett register får innehålla endast de uppgifter som anges i bilaga 2 till denna förordning. Förordning (2009:887).

Annan automatiserad behandling av personuppgifter

7 § En förvaltningsrätt får behandla personuppgifter automatiserat i löpande text eller ljudupptagningar vid sidan av eller i anslutning till de register som avses i 2 och 6 §§.
   Känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen (1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma lag får behandlas endast om uppgifterna har lämnats i ett mål eller om de behövs för handläggningen av målet. Förordning (2009:887).

8 § För bevarande av personuppgifter som med stöd av 7 § behandlas automatiserat i ett mål gäller bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204), om inte något annat är särskilt föreskrivet. Förordning (2007:775).

Rättelse och skadestånd

9 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas vid behandling av personuppgifter enligt denna förordning.

Överklagande

10 § Beslut av en förvaltningsrätt om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) finns bestämmelser om överklagande.
   Beslut av Domstolsverket om att inte meddela rättelse eller om att inte lämna information som skall lämnas efter ansökan får överklagas. I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (2009:887).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2001:640
1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001, då förordningen (1994:90) om registerföring vid länsrätt med hjälp av automatisk databehandling skall upphöra att gälla.
2. Bestämmelsen om skadestånd skall tillämpas endast om den omständighet som yrkandet hänför sig till har inträffat efter det att förordningen har trätt i kraft beträffande den aktuella behandlingen.
2011:1459
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mål enligt de författningar som avses i 5 § första stycket första strecksatsen i dess äldre lydelse.

Bilaga 1

Uppgifter i ett verksamhetsregister
   1. målnummer, målkategori och målprefix
   2. avdelning, rotel, rotelchef och process
   3. inkomstdatum
   4. saken (ärendemening)
   5. sakkod, typkod, målgrupp och måltyp
6. om offentlig part:
- partställning
- namn, tjänstetitel, myndighet och
myndighetsnummer/organisationsnummer
- postadress
- telefonnummer, e-postadress e.d.
- diarienummer och diariebeteckning
7. om enskild part:
- partställning
- namn/firma och yrke/titel
- personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer
- nationalitet
- besöksadress och postadress
- telefonnummer, e-postadress e.d.
- rättshjälp
- förenklad delgivning
8. om ställföreträdare:
- egenskap (vårdnadshavare, konkursförvaltare e. d.)
- namn/firma och yrke/titel
- personnummer/samordningsnummer/organisationsnummer
- besöksadress och postadress
- telefonnummer, e-postadress e.d.
9. om biträde/ombud:
- egenskap (ombud, biträde e.d.)
- fullmakt
- namn/firma och yrke/titel
- besöksadress och postadress
- telefonnummer, e-postadress e.d.
10. om vittne/sakkunnig samt andra som målet rör:
- egenskap
- namn och yrke/titel
- personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/
organisationsnummer
- besöksadress och postadress
- telefonnummer, e-postadress e.d.
11. om tolk:
– språk och arvodesnivå
– namn
– personnummer/samordningsnummer/myndighetsnummer/
organisationsnummer
– besöksadress och postadress
– telefonnummer, e-postadress e.d.
13. om expedition:
– dag för expedition
– mottagarens namn och adress
– handling
– yttrandefrist
14. om inkommande handlingar samt hos domstolen upprättade
handlingar:
- datum då handlingen kom in eller upprättades
- aktbilagenummer
- i förekommande fall från vem handlingen har kommit
- i korthet vad handlingen rör
15. om delgivning:
- adressat
- handling
- delgivningssätt
- delgivningsnummer
- delgivningsdag
- övriga åtgärder
16. om dom/beslut/föreläggande:
- domstolen samt ställe för meddelandet
- art och typ
- nummer
- datum
- innebörd och utgång om denna har betydelse för handläggningen
- fullföljd
- laga kraft
- rättens sammansättning
- ordförande (tjänsteställning)
   17. titel och namn på domare och andra befattningshavare vid domstolen
   18. jäv
19. om förhandling/sammanträde/handläggning e.d.:
- tidpunkt och plats
- typ av förhandling/sammanträde
- antal förhandlingar/sammanträden
- beräknad och verklig förhandlingstid/sammanträdestid
- inställt
   20. rättshjälpskostnader
21. om avgörande som överklagats till domstolen:
- avgörandetyp
- datum
- nummer
- myndighet
   22. författning
   23. målets art (ensamdomare e.d.)
   24. uppgift om målsamband
   25. beskattningsår
   26. typ av beskattningsbeslut
   27. taxeringsår
   28. typ av taxering
   29. fastighetsbeteckning
   30. kommun
   31. om körkort:
   – körkortsklass
   – körkortstillstånd
   – utfärdandeland
   32. förtur
   33. handläggningsåtgärd/handläggningsstatus
   34. om tillsynsmyndighet eller någon annan som ska höras:
   – egenskap
   – namn, tjänstetitel, myndighet och myndighetsnummer/organisationsnummer
   – postadress
   – telefonnummer, e-postadress e.d.
   – diarienummer och diariebeteckning
   35. bevakning
   36. tekniska och administrativa uppgifter som behövs för att tillgodose ändamålen med registret Förordning (2013:401).

Bilaga 2

Uppgifter i ett rättsfallsregister

1.      beteckning på handling
2. målnummer
3. avgörandedatum
4. avgörandenummer
5. sökord
6. författningshänvisning
7. problembeskrivning (sammanfattning)
8. hänvisning till rättsutredning
9. fullföljd
10. sökkod
11. RÅ-nummer
SFS 2001:640

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2001-08-23

Upphävandedatum:
2016-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2013:401