Författningen har upphävts / ska upphävas 2016-07-01 genom SFS 2016:578

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller sådana kvalificerade certifikat och utfärdare av dessa som omfattas av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Tillsyn

2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer.

Bemyndiganden

3 § Post- och telestyrelsen får meddela närmare bestämmelser om krav på vad ett kvalificerat certifikat skall innehålla enligt 6 § lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer samt om sådana krav på en certifikatutfärdare som avses i 9-12 §§ samma lag.
   Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som behövs för frågor om anmälningsplikt och tillsyn enligt lagen om kvalificerade elektroniska signaturer.

SFS 2000:833

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2000-11-02

Upphävandedatum:
2016-07-01

Först inlagd:
2000-11-15

Senast ändrad:
2016-06-15

Uppdaterad: