SFS 2000:224

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2000-04-19

Först inlagd:
2000-05-09

Senast ändrad:
2011-04-05

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2010:1772


Inledande bestämmelser

1 § För de ändamål som anges i 2 § skall med hjälp av automatiserad behandling föras ett register benämnt fastighetsregistret. Detta skall ge offentlighet åt den information som ingår i registret (fastighetsanknuten information).
   Med personuppgifter avses i denna lag detsamma som i personuppgiftslagen (1998:204).

Registerändamål

2 § I fråga om personuppgifter ska registret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för
1. verksamhet för vilken staten eller en kommun ansvarar enligt lag eller annan författning och
a) som avser sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
b) som för att kunna utföras förutsätter tillgång till fastighetsanknuten information, eller
c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,
2. omsättning av sådan egendom som registreras i fastighetsregistret,
3. kreditgivning, försäkringsgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där fastighetsanknuten information utgör underlag för prövningar eller beslut,
4. fastighetsförvaltning, byggande eller annan liknande åtgärd,
5. aktualisering, komplettering eller kontroll av fastighetsanknuten information som finns i kund- eller medlemsregister eller liknande register,
6. uttag av urval av personuppgifter för direkt marknadsföring, dock med den begränsning som följer av 11 § personuppgiftslagen (1998:204), eller
7. fullgörande av informationsansvar eller samarbete enligt lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation, om en personuppgift utgörs av en fastighets registerbeteckning eller adress. Lag (2010:1772).

Registerinnehåll

3 § Den fastighetsanknutna informationen skall vara uppdelad i

1. en allmän del, 2. en inskrivningsdel, 3. en adressdel, 4. en byggnadsdel, och 5. en taxeringsuppgiftsdel.   Registret får även innehålla annan information som har samband med information som ingår i någon av registrets delar (tilläggsinformation). Tillläggsinformationen skall redovisas skild från registrets delar.
   Regeringen får meddela närmare föreskrifter om innehållet i de olika delarna av fastighetsregistret och om tilläggsinformation.

Behörighet att föra in uppgifter i registret

4 § I 19 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) och 19 kap. jordabalken finns bestämmelser om vem som får föra in och ta bort uppgifter i fastighetsregistrets allmänna del och inskrivningsdel.
   Regeringen meddelar föreskrifter om vem som får föra in och ta bort uppgifter i fastighetsregistrets övriga delar liksom vem som får föra in och ta bort tilläggsinformation.

Personuppgiftsansvarig, m.m.

5 § Den statliga lantmäterimyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen (1998:204) för fastighetsregistret. Lag (2008:548).

6 § Den statliga lantmäterimyndigheten ska se till att det inte uppkommer otillbörligt intrång i registrerades personliga integritet eller risker från säkerhetssynpunkt. För dessa syften får myndigheten i enskilda fall besluta att ytterligare villkor ska gälla utöver dem som anges i 7-10 §§. Lag (2008:548).

Direktåtkomst

7 § Direktåtkomst till personuppgifter får medges endast för sådana ändamål som anges i 2 § 14 och 7.
   Direktåtkomst får inte medges så att det är möjligt att använda namn, personnummer eller del av personnummer som sökbegrepp.
   Direktåtkomst får medges för sökningar endast på en fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget. Om det finns särskilda skäl, får dock den statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall medge att sökningar sker på fler än en fastighet, tomträtt, samfällighet eller byggnad i taget.
   Begränsningarna i andra och tredje styckena gäller inte för
1. verksamhet där det ingår att föra in uppgifter i registret,
2. verksamhet som avser förrättning enligt fastighetsbildningslagen (1970:988) eller motsvarande lag. Lag (2010:1772).

7 a § Trots de begränsningar som anges i 7 § första-tredje styckena får den som senast har beviljats lagfart på en fastighet ha direktåtkomst till uppgifter om fastigheten. Om fastigheten är upplåten med tomträtt, får i stället den som enligt fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare ha sådan direktåtkomst. Lag (2006:144).

Urval och bearbetningar

8 § Vid urval och bearbetningar av personuppgifter som den statliga lantmäterimyndigheten gör för någon annans räkning får uppgifter om inteckningar inte behandlas. Om urvalet eller bearbetningen avser utlämnande av uppgifter om personnummer, får åtgärden vidtas endast för det ändamål som anges i 2 § 5.
   Bestämmelserna i första stycket gäller inte om annat följer av lag eller annan författning.
   Åtgärder som enligt första stycket inte är tillåtna får ändå vidtas, om den statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall finner att det finns särskilda skäl för det. Lag (2008:548).

9 § Vid urval eller bearbetningar av personuppgifter som den statliga lantmäterimyndigheten gör för någon annans räkning för direkt marknadsföring får uppgifter om personnummer, födelsetid, civilstånd, utmätning, konkurs eller standardpoäng inte behandlas.
   Åtgärder som enligt första stycket inte är tillåtna får ändå vidtas, om den statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall finner att det finns särskilda skäl för det. Lag (2008:548).

Utlämnande på upptagning för automatiserad behandling

10 § Personuppgifter som avser inteckningar får inte lämnas ut på upptagning för automatiserad behandling. Uppgifter om personnummer får lämnas ut på sådan upptagning endast vid behandlingar enligt 2 § 5.
   Bestämmelserna i första stycket gäller inte om annat följer av lag eller annan författning.
   Åtgärder som enligt första stycket inte är tillåtna får ändå vidtas, om den statliga lantmäterimyndigheten i enskilda fall finner att det finns särskilda skäl för det. Lag (2008:548).

Avgifter

11 § Användningen av fastighetsregistret får vara avgiftsbelagd. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om avgifter.

Överklagande

12 § Beslut som den statliga lantmäterimyndigheten eller en annan myndighet har meddelat enligt denna lag eller enligt föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.
   För överklagande av beslut om avgift för användningen av fastighetsregistret gäller särskilda bestämmelser. Lag (2008:548).

Skadestånd

13 § Om personuppgifter i fastighetsregistret har behandlats i strid med 2 eller 7-10 § denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag, tillämpas 48 § personuppgiftslagen (1998:204). Ersättningsskyldigheten får dock inte jämkas, om felet har berott på någon som enligt lag eller annan författning har haft rätt att föra in eller på annat sätt behandla uppgifter i registret.
   I 19 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) och i 18 och 19 kap. jordabalken finns ytterligare bestämmelser om skadestånd på grund av fel i fastighetsregistrets allmänna del och i dess inskrivningsdel.

Rättelse

14 § I fråga om rättelse av personuppgifter i fastighetsregistrets allmänna del och i dess inskrivningsdel tillämpas 19 kap. fastighetsbildningslagen (1970:988) och 19 kap. jordabalken i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204).
   I fråga om rättelse av uppgifter i fastighetsregistrets övriga delar tilllämpas 28 § personuppgiftslagen. Frågor om sådan rättelse skall prövas av annan än den personuppgiftsansvarige, om regeringen för viss del av registret eller för vissa uppgifter har föreskrivit det.

Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen