Definitioner

1 § /Upphör att gälla U:2017-05-01/ I denna förordning avses med
1. Schablonberäkningsområde: Ett område där den samlade inmatningen och det samlade uttaget av el ska mätas och beräknas. Ett schablonberäkningsområde får bara omfatta ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område och ledningar som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett sådant nät.
2. Inmatningspunkt: Den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i ett schablonberäkningsområde respektive ledning som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamledning).
3. Uttagspunkt: Den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning.
4. Gränspunkt: Den punkt där
a. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,
b. schablonberäkningsområde ansluter till ledning med nätkoncession för linje (region- eller stamnät),
c. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät), som har olika nättariffer, ansluter till varandra, eller
d. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra.
5. Förbrukningsprofil: Den totala mängd el som registreras per timme i schablonberäkningsområdet för sådan förbrukning i uttagspunkter vars mätvärden rapporteras månadsvis, samt nätförluster.
6. Andelstal: Den andel av en förbrukningsprofil som belöper på varje elleverantör, elproducent och balansansvarig. Förordning (2012:511).

1 § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Med schablonberäkningsområde avses i denna förordning ett område där den samlade inmatningen och det samlade uttaget av el ska mätas och beräknas. Förordning (2016:352).

1 a § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Med inmatningspunkt avses i denna förordning den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i

1. ett schablonberäkningsområde, eller
2. en ledning som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamledning). Förordning (2016:352).

1 b § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Med uttagspunkt avses i denna förordning den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning. Förordning (2016:352).

1 c § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Med gränspunkt avses i denna förordning den punkt där

1. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,
2. ett schablonberäkningsområde ansluter till en ledning med nätkoncession för linje (region- eller stamnät),
3. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra, eller
4. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra. Förordning (2016:352).

1 d § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Med förbrukningsprofil avses i denna förordning summan av

1. den totala mängd el som registreras per timme i schablonberäkningsområdet för sådan förbrukning i uttagspunkter vars mätvärden rapporteras månadsvis, och
2. nätförluster. Förordning (2016:352).

1 e § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Med andelstal avses i denna förordning den andel av en förbrukningsprofil som belöper på varje elleverantör och balansansvarig. Förordning (2016:352).

Allmänna bestämmelser

2 § /Upphör att gälla U:2017-07-01/ Innehavare av nätkoncession för område är inom sitt schablonberäkningsområde skyldig att enligt föreskrifterna i denna förordning utföra sådan mätning, beräkning och rapportering som nämns i 3 kap. 10 § ellagen (1997:857).
   Innehavare av nätkoncession för linje (region- eller stamnät) är skyldig att enligt föreskrifterna i denna förordning utföra sådan mätning och rapportering som nämns i 3 kap. 10 § ellagen.
   Bestämmelserna i denna förordning gäller bara vid mätning, beräkning och rapportering som nätkoncessionshavaren utför för någon annans räkning. Förordning (1999:931).

2 § /Träder i kraft I:2017-07-01/ Denna förordning gäller bara vid mätning, beräkning och rapportering som en nätkoncessionshavare utför för någon annans räkning. Mätning och beräkning enligt 3 kap. 10 § ellagen (1997:857) och rapportering enligt 3 kap. 10 a § samma lag ska utföras enligt denna förordning och i fråga om
1. nätkoncession för område avse mätning, beräkning och rapportering av resultat inom nätkoncessionshavarens schablonberäkningsområde, och
2. nätkoncession för linje (region- eller stamnät) avse mätning och rapportering. Förordning (2017:198).

2 a § Har upphävts genom förordning (2003:588).

2 a § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering av viss elproduktion finns i förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el. Förordning (2016:352).

3 § /Upphör att gälla U:2017-05-01/ Ett schablonberäkningsområde får inte innehålla elnät som innehas av olika nätkoncessionshavare. Den systemansvariga myndigheten skall fastställa och offentliggöra schablonberäkningsområdena.

3 § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Affärsverket svenska kraftnät ska fastställa och offentliggöra schablonberäkningsområdena.
   Ett schablonberäkningsområde
1. får bara omfatta ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område och ledningar som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett sådant nät, och
2. får inte innehålla elnät som innehas av olika nätkoncessionshavare. Förordning (2016:352).

Mätning

4 § Mätning av överförd el skall ske i

1. inmatningspunkt,
2. uttagspunkt,
3. gränspunkt.   Mätningen skall avse flödet i
1. inmatningspunkt,
2. uttagspunkt,
3. gränspunkt.

5 § Vid mätning i gränspunkt skall mätningen utföras av den nätkoncessionshavare vars nät har den högsta nätspänningen.
   Om nätspänningen är densamma avgör nätmyndigheten vilken nätkoncessionshavare som skall utföra mätningen om nätkoncessionshavarna inte kan komma överens i frågan.
   Nätmyndighetens beslut får inte överklagas.

6 § /Upphör att gälla U:2017-05-01/ Mätning i uttagspunkt och inmatningspunkt ska, för de elanvändare och elproducenter som inte omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen (1997:857), avse överförd el under varje timme. Mätning i gränspunkt ska avse överförd el under varje timme.
   Om en elproducent eller elanvändare begär det, ska mätningen i inmatningspunkten respektive uttagspunkten ske med kortare tidsintervall än en timme.
   Om en elanvändare som omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen begär annan mätning än den nätkoncessionshavaren tillämpar ska nätkoncessionshavaren utföra sådan mätning.
   Om elanvändaren enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen ska mätas varje timme, ska mätning i uttagspunkten ske med registrering per timme. Rapporteringen av mätresultaten för uttagspunkten får ske enligt 8 och 9 §§ eller 1518 a §§. Förordning (2012:511).

6 § /Träder i kraft I:2017-05-01/ I en inmatningspunkt ska mätning avse överförd el under varje timme eller det kortare tidsintervall som elproducenten begär. Förordning (2016:352).

6 a § /Träder i kraft I:2017-05-01/ I en uttagspunkt ska mätning som gäller en elanvändare som inte omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen (1997:857) avse överförd el under varje timme eller det kortare tidsintervall som elanvändaren begär. Förordning (2016:352).

6 b § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Om en elanvändare som omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen (1997:857) begär en annan mätning i uttagspunkten än den som nätkoncessionshavaren tillämpar, ska nätkoncessionshavaren mäta i enlighet med elanvändarens begäran. Förordning (2016:352).

6 c § /Träder i kraft I:2017-05-01/ I fråga om elanvändare som enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen (1997:857) har ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen ska mätas varje timme, ska mätning i uttagspunkten göras med registrering per timme. Mätresultaten för uttagspunkten får rapporteras enligt 9 § 3 eller 1517 §§. Förordning (2016:352).

6 c § /Träder i kraft I:2017-07-01/ I fråga om elanvändare som enligt 3 kap. 11 § andra stycket 1 ellagen (1997:857) har ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen ska mätas varje timme, ska mätning i uttagspunkten göras med registrering per timme. Mätresultaten för uttagspunkten får rapporteras enligt 9 § 3 eller 1517 §§. Förordning (2017:198).

6 d § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Mätning i en gränspunkt ska avse överförd el under varje timme. Förordning (2016:352).

7 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon. Lag (2010:855).

8 § /Upphör att gälla U:2017-05-01 genom förordning (2016:352)./ Innehavare av nätkoncession skall sända preliminära rapporter utvisande mätresultaten för varje timme på dygnet enligt följande.
1. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen inom schablonberäkningsområde respektive inom ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- och stamnät) uppdelat per balansansvarig sänds i berörda delar till
a) den som är balansansvarig enligt 8 kap. 4 § ellagen.
b) Affärsverket svenska kraftnät.
   Till Affärsverket svenska kraftnät skall också rapporter sändas utvisande mätresultat för varje timme på dygnet av det samlade flödet i gränspunkterna.
2. Mätresultaten i gränspunkten sänds till nätkoncessionshavare för det angränsande nätet. Denna skyldighet gäller inte om koncessionerna innehas av samma nätkoncessionshavare.
   Om en mottagare av rapporter begär det, skall nätkoncessionshavaren sända rapporter med tätare tidsintervall än de av nätmyndigheten föreskrivna tidpunkterna.

9 § /Upphör att gälla U:2017-05-01/ Innehavare av nätkoncession ska sända slutliga rapporter om de rättade resultaten av sina mätningar. Rapporterna, som ska visa mätresultaten för varje timme på dygnet, ska sändas enligt följande.
1. Mätresultaten i uttagspunkten sänds till
a) berörd elanvändare,
b) den som levererat el i uttagspunkten.
2. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen inom schablonberäkningsområde eller inom ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- och stamnät) uppdelat per elleverantör och balansansvarig sänds i berörda delar till
a) den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
b) den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna.
3. Mätresultaten i gränspunkten sänds till nätkoncessionshavare för det angränsande nätet.
4. Mätresultaten i inmatningspunkt sänds till den elproducent som matat in el i inmatningspunkt.
5. Mätresultatet avseende den samlade inmatade produktionen uppdelat per elproducent och balansansvarig sänds i berörda delar till
a) den som matat in el i inmatningspunkterna,
b) den som är balansansvarig för produktion av el i inmatningspunkterna.
6. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen per balansansvarig sänds i berörda delar till
a) Affärsverket svenska kraftnät,
b) den som är balansansvarig.
   Till Affärsverket svenska kraftnät ska också rapporter sändas som visar mätresultaten för varje timme på dygnet av det samlade flödet i gränspunkten.
   Till kontoföringsmyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier ska rapporter sändas som visar mätresultatet i varje inmatningspunkt där el matas in från en produktionsanläggning som har rätt till tilldelning av elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el.
   Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering av viss elproduktion finns i förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el. Förordning (2015:262).

9 § /Träder i kraft I:2017-05-01/ En nätkoncessionshavare ska rapportera resultaten av sina mätningar. Rapporterna ska visa mätresultaten för varje timme på dygnet och i fråga om
1. inmatningspunkt sändas till
a) den elproducent som matat in el i inmatningspunkten,
b) den elleverantör som tagit emot elen i inmatningspunkten, c) Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser en produktionsanläggning som kan leverera en effekt om 1 megawatt eller mer, och
d) kontoföringsmyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier, om mätresultaten avser el som matas in från en produktionsanläggning som har rätt till tilldelning av elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el,
2. den samlade inmatade produktionen uppdelat per typ av elproduktion, elleverantör som tar emot elen och balansansvarig sändas till Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som understiger 1 megawatt,
3. uttagspunkt sändas till
a) den berörda elanvändaren, och
b) den elleverantör som levererat el i uttagspunkten,
4. den samlade förbrukningen inom ett schablonberäkningsområde eller inom ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamnät) uppdelad per typ av elanvändning, elleverantör och balansansvarig sändas till Affärsverket svenska kraftnät,
5. gränspunkt sändas till den som är nätkoncessionshavare för det angränsande nätet, och
6. samlade flöden i gränspunkter sändas till Affärsverket svenska kraftnät och avse gränspunkter
a) mellan schablonberäkningsområden,
b) mellan ett schablonberäkningsområde och ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamnät), och
c) mellan ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät). Förordning (2016:352).

9 a § På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt eller en inmatningspunkt sändas till det företag som den berörda elanvändaren eller elproducenten har utsett. Förordning (2014:350).

10 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om
1. rättning och lagring av mätvärden,
2. tidpunkter när rapporter ska sändas,
3. utformning av rapporter, och
4. förfarandet vid rapportering. Förordning (2011:964).

Framtagning av förbrukningsprofil och andelstal

11 § /Upphör att gälla U:2017-05-01/ Innehavare av nätkoncession skall ta fram och till den systemansvariga myndigheten rapportera förbrukningsprofiler för schablonberäkningsområdet som grundas på de uppgifter som rapporterats enligt 8 § 1 och 9 § 6. Rapportering av förbrukningsprofiler skall ske samtidigt med den preliminära och slutliga rapporteringen av mätvärden.
   Den systemansvariga myndigheten skall offentliggöra förbrukningsprofilerna.

11 § /Träder i kraft I:2017-05-01/ För varje schablonberäkningsområde ska nätkoncessionshavaren ta fram förbrukningsprofiler som
1. grundas på de uppgifter som rapporterats enligt 9 § 1 a–c, 2, 4 och 6, och
2. rapporteras till Affärsverket svenska kraftnät samtidigt med rapporteringen av mätresultaten enligt 9 §. Förordning (2016:352).

12 § /Upphör att gälla U:2017-05-01/ Innehavare av nätkoncession skall en gång per månad för nästkommande kalendermånad ta fram preliminära andelstal av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet per elleverantör, elproducent och balansansvarig. Andelstalsberäkningen skall vara baserad på uppgift om tidigare års förbrukningsprofil samt tidigare års produktion och förbrukning för elproducent respektive elanvändare, om inte någon annan beräkningsgrund är mer rättvisande.

12 § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Affärsverket svenska kraftnät ska offentliggöra förbrukningsprofilerna. Förordning (2016:352).

13 § /Upphör att gälla U:2017-05-01/ Innehavare av nätkoncession skall en gång per månad, efter att mätresultat tagits fram enligt 16 §, ta fram slutliga andelstal av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet per elleverantör, elproducent och balansansvarig.
   De slutliga andelstalen skall baseras på den mängd el som uppmäts enligt 16 §.

13 § /Träder i kraft I:2017-05-01/ För varje elleverantör och balansansvarig inom ett schablonberäkningsområde ska nätkoncessionshavaren en gång per månad
1. ta fram ett preliminärt andelstal av förbrukningsprofilen för nästkommande kalendermånad och grunda andelstalsberäkningen på sådana mätresultat som anges i 16 § och avser motsvarande kalendermånad föregående år, om inte någon annan beräkningsgrund är mer rättvisande, och
2. ta fram ett slutligt andelstal av förbrukningsprofilen för föregående kalendermånad baserat på den mängd el som enligt 16 § uppmätts den kalendermånaden. Förordning (2016:352).

14 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om beräkning, periodisering, utformning, rättning och lagring av förbrukningsprofiler och av andelstal. Förordning (2011:964).

Rapportering av produktion och förbrukning som ingår i förbrukningsprofilerna /Rubriken upphör att gälla U:2017-05-01/

Rapportering av förbrukning som ingår i förbrukningsprofilerna /Rubriken träder i kraft I:2017-05-01/

15 § /Upphör att gälla U:2017-05-01/ Innehavare av nätkoncession skall rapportera preliminära andelstal av förbrukningsprofiler inom schablonberäkningsområdet enligt följande.

1. Den samlade förbrukningen per elleverantör och balansansvarig skall rapporteras till
a) den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
b) den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna.
2. Den samlade produktionen per elproducent och balansansvarig skall rapporteras till
a) den elproducent som matar in el i inmatningspunkterna,
b) den som är balansansvarig för produktionsanläggningens inmatning.
3. Den samlade förbrukningen per balansansvarig respektive den samlade produktionen per balansansvarig skall rapporteras till Affärsverket svenska kraftnät.

15 § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Nätkoncessionshavaren ska rapportera

1. mätresultat enligt 16 § till elanvändaren och elleverantören,
2. preliminära och slutliga andelstal enligt 13 § för den samlade förbrukningen per elleverantör och balansansvarig till
a) den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna, och
b) den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
3. preliminära och slutliga andelstal enligt 13 § för den samlade förbrukningen per balansansvarig till Affärsverket svenska kraftnät. Förordning (2016:352).

16 § /Upphör att gälla U:2017-07-01/ Mätresultatet i en uttagspunkt som ingår i en förbrukningsprofil ska rapporteras per månad och avse

1. mätvärden registrerade per timme för de uttagspunkter för vilka elanvändaren enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen (1997:857) ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen mäts på detta sätt, och
2. mätvärden registrerade under högst en kalendermånad i övriga fall. Förordning (2012:511).

16 § /Träder i kraft I:2017-07-01/ Mätresultatet i en uttagspunkt som ingår i en förbrukningsprofil ska rapporteras per månad och avse

1. mätvärden registrerade per timme för de uttagspunkter för vilka elanvändaren enligt 3 kap. 11 § andra stycket 1 ellagen (1997:857) ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen mäts på detta sätt, och
2. mätvärden registrerade under högst en kalendermånad i övriga fall. Förordning (2017:198).

17 § /Upphör att gälla U:2017-05-01 genom förordning (2016:352)./ Nätkoncessionshavare skall rapportera mätresultat enligt 16 § till

1. elanvändare,
2. elleverantör,
3. elproducent.

17 § /Träder i kraft I:2017-05-01/ Nätkoncessionshavare får i stället för att rapportera enligt 9 § 4 månadsvis rapportera samlade timmätvärden för den del av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet som registreras per timme. Rapporteringen ska ske i enlighet med det som gäller för andelstal enligt 15 §. Förordning (2016:352).

18 § /Upphör att gälla U:2017-05-01 genom förordning (2016:352)./ Nätkoncessionshavare skall rapportera slutliga andelstal av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet till

1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna,
3. den elproducent som matar in el i inmatningspunkterna,
4. den som är balansansvarig för produktionsanläggningens inmatning,
5. Affärsverket svenska kraftnät avseende den samlade förbrukningen respektive produktionen per balansansvarig.

18 § /Träder i kraft I:2017-05-01/ På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt sändas till det företag som den berörda elanvändaren har utsett. Förordning (2016:352).

18 a § /Ny beteckning 17 § U:2017-05-01/ Nätkoncessionshavare får i stället för att rapportera enligt 8 och 9 §§ månadsvis rapportera samlade timmätvärden för den del av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet som registreras per timme till

1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
3. Affärsverket svenska kraftnät per balansansvarig. Förordning (2012:511).

18 b § /Ny beteckning 18 § U:2017-05-01/ På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt sändas till det företag som den berörda elanvändaren har utsett. Förordning (2014:350).

19 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om tidpunkter för avläsning och rapportering, utformningen av rapporter samt förfarandet vid rapportering. Förordning (2011:964).

Leverantörsbyte m.m.

20 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om anmälningar enligt 8 kap. 6 § första stycket ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

21 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om underrättelser enligt 8 kap. 6 § fjärde stycket ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

Övertagande av balansansvar

22 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om underrättelser enligt 8 kap. 9 § andra och fjärde styckena och 10 § ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

23 § Har upphävts genom förordning (2015:600).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2006:1590
Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. Äldre lydelse av 16 § får tillämpas till och med den 30 juni 2009.
2012:511
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 i fråga om 18 a § och i övrigt den 1 oktober 2012.
2016:352
1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017. Förordning (2016:1133).
2. Under tiden till och med den 31 juli 2017 ska nätkoncessionshavaren
a) sända de uppgifter som anges i 9 § 4 i berörda delar även till den elleverantör som har levererat el i uttagspunkterna och till den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
b) i berörda delar sända mätresultatet för den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen per balansansvarig till Affärsverket svenska kraftnät och till den som är balansansvarig. Förordning (2016:1133).
SFS 1999:716

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1999-07-08

Först inlagd:
1999-07-20

Senast ändrad:
2017-03-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:198