Författningen har upphävts / ska upphävas 2002-04-01 genom SFS 2002:93
   Regeringen får i fråga om en ekonomisk förening som bedriver verksamhet med stöd av tillstånd enligt 1 § lagen (1986:1242) om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt2 besluta att
1. utvidga tillståndet till att avse även en annan fastighet eller göra någon annan ändring av tillståndet, samt
2. lämna ett sådant medgivande eller ställa ett sådant villkor som sägs i 3 § lagen om försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt.
   Ett beslut enligt första stycket får meddelas endast om den kommun i vilken föreningen bedriver sin verksamhet har tillstyrkt ändringen av verksamheten.
SFS 1999:459

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1999-06-03

Upphävandedatum:
2002-04-01

Uppdaterad: