Uppgifter

1 § Svenska institutet i Alexandria har till uppgift att främja ökade kontakter mellan Sverige och övriga länder i Europa samt Egypten och övriga länder i Mellanösternregionen.

2 § Institutet skall i sin verksamhet behandla frågor som är av betydelse för den politiska, ekonomiska och sociala utvecklingen inom regionen eller för förhållandet mellan länderna i regionen och omvärlden, eller som bidrar till ökad ömsesidig förståelse inom kulturens och religionens områden.

3 § Institutet skall främja Europa-Medelhavspartnerskapet inom Europeiska unionen.

4 § Institutet skall främja de av riksdagen fastställda målen för internationellt utvecklingssamarbete.

Institutets förhållande till andra myndigheter och organisationer

5 § Institutet skall sträva efter att etablera och vidmakthålla goda kontakter med myndigheter, institutioner, organisationer och enskilda i Sverige och i Europa i övrigt, i Egypten och i regionen i övrigt liksom med Europeiska unionens institutioner.

6 § Institutet får, inom ramen för de riktlinjer som anges i 1- 4 §§, utföra uppdrag och tillhandahålla varor och tjänster.
   Institutet får ta ut avgifter för varor och tjänster samt för uppdrag åt andra än regeringen. Institutet bestämmer avgifternas storlek.

Institutets ledning och organisation

7 § Direktören är chef för institutet.

8 § /Upphör att gälla U:2015-03-01 genom förordning (2015:43)./ Vid institutet finns en styrelse. Styrelsen består av ordföranden, direktören och högst sju andra ledamöter.

9 § /Upphör att gälla U:2015-03-01/ Till styrelsens och direktörens förfogande finns en rådgivande kommitté. Förordning (2006:1070).

9 § /Träder i kraft I:2015-03-01/ Till direktörens förfogande finns en rådgivande kommitté. Förordning (2015:43).

Arbetsordning

10 § Institutet beslutar om sin arbetsordning inom ramen för de föreskrifter som Regeringskansliet meddelar.

Direktörens ansvar och uppgifter

11 § Direktören ansvarar för institutets verksamhet.

12 § /Upphör att gälla U:2015-03-01/ Direktören skall se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och att den utvecklas och anpassas till de krav som ställs på den.

12 § /Träder i kraft I:2015-03-01/ Direktören ska efter samråd med Regeringskansliet och med beaktande av tilldelade resurser fastställa en verksamhetsplan för institutet, samt följa upp verksamheten och analysera resultatet. Förordning (2015:43).

13 § /Upphör att gälla U:2015-03-01/ Direktören skall
1. planera verksamheten,
2. övervaka och bidra till att verksamhetsplanerna följs,
3. följa upp verksamheten och analysera resultatet.
   Direktören skall sträva efter att skapa goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla de anställdas kunskaper, färdigheter och erfarenheter samt fördela arbetsuppgifterna inom myndigheten så att var och en får uppgifter som är avpassade för honom eller henne.
   Direktören skall se till att de anställda är väl förtrogna med målen för myndighetens verksamhet. Han eller hon skall regelbundet informera personalen om förhållanden som rör myndighetens verksamhet och organisation.

13 § /Träder i kraft I:2015-03-01/ Direktören ska
1. se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt och att den utvecklas och anpassas till de krav som ställs på den,
2. säkerställa att de anställda är väl förtrogna med målen för institutets verksamhet,
3. regelbundet informera personalen om förhållanden som rör institutets verksamhet och organisation, och
4. främja goda arbetsförhållanden och ta till vara och utveckla medarbetarnas kunskaper, färdigheter och erfarenheter. Förordning (2015:43).

14 § /Upphör att gälla U:2015-03-01/ Direktören skall hålla styrelsen informerad om verksamheten.

14 § /Träder i kraft I:2015-03-01/ Direktören ska hålla Regeringskansliet informerat om verksamheten. Förordning (2015:43).

15 § /Upphör att gälla U:2015-03-01/ Direktören skall till Utrikesdepartementet anmäla förhållanden som kan vara av betydelse för prövning av frågan om en utsänd tjänsteman av säkerhetsskäl bör omstationeras.

15 § /Träder i kraft I:2015-03-01/ Direktören ska till Regeringskansliet anmäla förhållanden som av säkerhetsskäl eller andra skäl kan vara av betydelse för en utsänd eller lokalt anställd tjänstemans tjänstbarhet vid institutet. Förordning (2015:43).

Styrelsens och den rådgivande kommitténs ansvar och uppgifter /Rubriken upphör att gälla U:2015-03-01/

16 § /Upphör att gälla U:2015-03-01 genom förordning (2015:43)./ Styrelsen skall

1. besluta om institutets budgetunderlag med verksamhetsplan och resultatredovisning med verksamhetsberättelse,
2. pröva om institutets verksamhet bedrivs effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten,
3. biträda direktören och föreslå honom eller henne de åtgärder som styrelsen finner motiverade.   Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande. Förordning (2000:649).

Den rådgivande kommitténs uppgifter /Rubriken träder i kraft I:2015-03-01/

17 § /Upphör att gälla U:2015-03-01/ Den rådgivande kommittén biträder styrelsen och direktören dels med förslag till aktiviteter, dels vid utvärderingen av olika aktiviteter och av verksamheten i sin helhet. Förordning (2006:1070).

17 § /Träder i kraft I:2015-03-01/ Den rådgivande kommittén ger direktören förslag till aktiviteter. Kommittén kan också medverka vid utvärderingen av olika aktiviteter och av verksamheten i dess helhet. Förordning (2015:43).

Ärendenas handläggning

18 § /Upphör att gälla U:2015-03-01/ Direktören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen.
   Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av direktören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

18 § /Träder i kraft I:2015-03-01/ I frågor som ska avgöras av institutet beslutar direktören.
   Om inte något annat är föreskrivet får direktören överlåta åt andra tjänstemän vid institutet att avgöra ärenden som inte är av det slaget att de behöver prövas av direktören. Förordning (2015:43).

19 § /Upphör att gälla U:2015-03-01 genom förordning (2015:43)./ Innan direktören avgör viktigare ärenden, skall styrelsen ges tillfälle att yttra sig.
   Om ett ärende är så brådskande att ett yttrande inte hinner inhämtas, får direktören avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

Institutets beslut

20 § /Upphör att gälla U:2015-03-01/ För varje beslut skall det finnas en handling som visar
- dagen för beslutet,
- beslutets innehåll,
- vem som har fattat beslutet.

20 § /Träder i kraft I:2015-03-01/ För varje beslut av institutet ska det finnas en handling som visar dagen för beslutet, beslutets innehåll och vem som har fattat beslutet. Beslut som inte dokumenteras i någon annan form ska tas in i en särskild protokollsbok eller motsvarande. Förordning (2015:43).

Institutets tillgänglighet /Rubriken träder i kraft I:2015-03-01/

20 a § /Träder i kraft I:2015-03-01/ Institutet ska vara tillgängligt för kontakter med enskilda.
   I 5 § tredje stycket förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om myndigheters öppethållande.
   Institutets öppettider får anpassas till lokala förhållanden när det gäller veckans arbetsdagar och helgdagar.
   Institutet får efter beslut av Regeringskansliet stängas under en begränsad tid för semester eller tjänsteresa eller av någon annan sådan orsak.
   När institutet är stängt ska allmänheten hänvisas till en utlandsmyndighet eller till Utrikesdepartementet. Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att institutet ska kunna upprätthålla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar. Förordning (2015:43).

Anställningar m.m.

21 § Direktören utses av regeringen för en bestämd tid.

22 § /Upphör att gälla U:2015-03-01 genom förordning (2015:43)./ Regeringen utser ordföranden i styrelsen för en bestämd tid. Andra styrelseledamöter än ordföranden och direktören utses av Regeringskansliet för en bestämd tid.

23 § Regeringskansliet utser ordföranden och ledamöterna i den rådgivande kommittén för en bestämd tid. Förordning (2006:1070).

Arkiv

24 § Vid institutet skall det finnas ett arkiv. Bestämmelser om myndigheters arkiv finns i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446).

Andra uppdrag

25 § Den som tjänstgör vid institutet får inte utan tillstånd ta emot en befattning eller ett uppdrag av en utländsk regering eller en internationell organisation.
   Tillstånd enligt första stycket meddelas av Regeringskansliet beträffande utsänd personal och av institutet beträffande lokalanställd personal.

Överklagande

26 § /Upphör att gälla U:2015-03-01/ Andra beslut av institutet än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos Regeringskansliet, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter.
   Regeringskansliets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.

26 § /Träder i kraft I:2015-03-01/ Beslut av institutet får överklagas till Regeringskansliet.
   Regeringskansliets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.
   Institutets beslut i administrativa ärenden får inte överklagas. Förordning (2015:43).

SFS 1998:1218

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-09-17

Först inlagd:
1998-09-30

Senast ändrad:
2015-02-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2015:43