Författningen har upphävts / ska upphävas 2002-01-01 genom SFS 2001:1063

Definitioner

1 § Med avfallskategorier enligt 15 kap. 1 § miljöbalken skall förstås de kategorier som anges i bilaga 1 till denna förordning. En förteckning över avfall som hör till kategorierna finns som bilaga 2 till denna förordning.

2 § Med insamling av avfall avses uppsamling, sortering eller blandning av avfall för vidare transport.
   Med återvinning av avfall avses sådana förfaranden som anges i bilaga 3 till denna förordning.
   Med bortskaffande av avfall avses sådana förfaranden som anges i bilaga 4 till denna förordning.

3 § Med deponering avses ett bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en deponi.
   Med deponi avses en upplagsplats för avfall.
   Som deponi anses inte en plats eller anläggning där avfall
1. omlastas för att beredas för vidare transport till en annan plats där det skall återvinnas, behandlas eller bortskaffas,
2. lagras innan det återvinns eller behandlas, om lagringen sker för en kortare period än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker för en kortare period än ett år.

4 § Med elektriska och elektroniska produkter avses i denna förordning produkter, utrustning och material enligt vad som framgår av 21-23 §§.

5 § Med brännbart avfall avses i denna förordning sådant avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat.
   Med organiskt avfall avses i denna förordning sådant avfall som innehåller organiskt kol, exempelvis biologiskt avfall och plastavfall.

Undantag

5 a § Denna förordning skall inte tillämpas på använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet. Förordning (2001:619).

Den kommunala renhållningsskyldigheten

6 § Kommunfullmäktige får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall.

7 § Om det behövs av hälso- eller miljöskäl får kommunfullmäktige i fråga om annat avfall än hushållsavfall meddela föreskrifter om
1. att avfall skall transporteras bort genom kommunens försorg,
2. att kommunen skall se till att avfall återvinns eller bortskaffas.
   Från och med den 1 januari 2000 gäller första stycket endast farligt avfall som inte är hushållsavfall.
   Första stycket gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar.

8 § Den kommunala nämnd som kommunfullmäktige bestämmer får för särskilda fall medge dispens från vad som med stöd av 7 § har föreskrivits i fråga om att transportera bort avfall.

9 § Allt avfall som utgörs av kasserade kylskåp och frysar skall transporteras bort genom kommunens försorg.
   Avfall som avses i första stycket skall förvaras skilt från annat avfall, så att det kan omhändertas särskilt.

10 § Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn skall genom kommunens försorg transporteras bort oljeavfall, toalettavfall, fast avfall och rester av andra skadliga ämnen som det är förbjudet att släppa ut enligt lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen. Vad som nu har sagts gäller inte oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten som avses i 3 kap. 1 § samma lag eller barlastvatten eller tankspolvätska som avses i 2 § samma kapitel.
   I en hamn som inte är kommunägd skall hamnens innehavare för kommunen ange behovet av renhållningstjänster i den ordning som har bestämts av kommunfullmäktige eller den kommunala nämnd som fullmäktige bestämmer.
   I förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg finns bestämmelser om mottagningsanordningar för avfall från fartyg i hamn. Förordning (2000:1173).

Kommunal renhållningsordning

11 § Varje kommun skall besluta om renhållningsordning enligt 15 kap. 11 § miljöbalken.

12 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter enligt 15 kap. 11 § andra stycket miljöbalken om innehållet i en avfallsplan.

12 a § I förordningen (1997:185) om producentansvar för förpackningar finns bestämmelser om att en kommunal avfallsplan skall innehålla ett särskilt avsnitt om förpackningsavfall. Förordning (1999:191).

13 § Varje kommun skall skicka en kopia av sin avfallsplan till länsstyrelsen. När avfallsplanen ändras skall kommunen genast underrätta länsstyrelsen om ändringen.
   Varje länsstyrelse skall sammanställa de kommunala avfalls- planerna inom sitt område och överlämna sammanställningen till Naturvårdsverket.
   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om hur sammanställningen skall utformas.

14 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om skyldighet för kommunerna att underrätta Naturvårdsverket om den avfallshantering som bedrivs och om resultatet av verksamheten jämförd med avfallsplanen.

15 § Kommunfullmäktige får föreskriva att den som i kommunen bedriver yrkesmässig verksamhet som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall, skall lämna de uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Allmänna bestämmelser om hantering av avfall

16 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som avser att på fastigheten kompostera eller gräva ned eller på annat sätt återvinna eller bortskaffa annat avfall än trädgårdsavfall, skall anmäla detta till kommunen.
   Kommunfullmäktige får meddela ytterligare föreskrifter om hur anmälan skall göras.

17 § Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall som skall transporteras bort, skall lämna avfallet till den som enligt denna förordning eller bestämmelser som meddelats med stöd av förordningen har tillstånd till transportverksamhet, är anmäld hos föreskriven myndighet eller har undantagits från anmälningsplikt.

18 § Kommunfullmäktige får föreskriva om hur utrymmen, behållare och andra anordningar för hantering av avfall skall vara beskaffade och skötas.

19 § Kommunfullmäktige får föreskriva att vissa slag av avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall. Kommunfullmäktige får i fråga om förvaring och transport av avfall föreskriva de ytterligare åtgärder som behövs av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller andra hälso- eller miljöskäl.

20 § Bestämmelserna i 18 och 19 §§ gäller inte i fråga om avfall som skall tas om hand av en producent enligt föreskrifter som med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken har meddelats om producentansvar. Bestämmelsen i 18 § gäller inte heller i fråga om mottagnings- och behandlingsanordningar för avfall i hamnar. Förordning (2000:1173).

Hantering och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter

21 § Med elektriska och elektroniska produkter avses
1. produkter som i sin utformning och för en korrekt funktion är beroende av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,
2. utrustning för generering, överföring och mätning av elektriska strömmar eller elektromagnetiska fält,
3. material som ingår eller har ingått i sådana produkter eller utrustning som avses i 1 och 2.

22 § Med elektriska och elektroniska produkter avses inte sammansatta produkter som huvudsakligen använder annan energi än elektrisk energi.
   Komponenter som ingår i en sådan sammansatt produkt och som där har en elektrisk funktion skall dock anses som elektriska eller elektroniska produkter. Även material som används för kylning, värmning eller skydd av sådana komponenter eller som på annat sätt används för sådana komponenters funktion i den sammansatta produkten skall anses som elektriska eller elektroniska produkter.

23 § Med elektriska och elektroniska produkter avses inte tillbehör till eller förbrukningsvaror som använts i en elektrisk eller elektronisk produkt, om tillbehöret eller förbrukningsvaran inte har eller har haft en elektrisk eller elektronisk funktion.

24 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om sådan yrkesmässig verksamhet som syftar till att genom demontering, sortering eller andra förbehandlande åtgärder säkerställa att återvinning eller bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter kan ske på ett från hälso- och miljösynpunkt lämpligt sätt.

25 § Avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter får deponeras, förbrännas eller fragmenteras endast om
1. de elektriska eller elektroniska produkterna förbehandlats i en sådan verksamhet som anges i 24 §, och
2. den förbehandlande verksamheten har personal eller system för kvalitet eller miljöledning som certifierats av ett organ vars kompetens för uppgiften har styrkts genom ackreditering enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.
   Certifieringen skall avse den kompetens eller det system för kvalitet eller miljöledning som behövs med hänsyn till det ändamål som anges i 24 § och de föreskrifter som meddelats med stöd av 24 §.
   Naturvårdsverket får föreskriva om undantag från kravet på certifiering. Förordning (2001:13).

Bortskaffande av brännbart och organiskt avfall

26 § Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall.
   Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om sortering av brännbart avfall.
   Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om undantag från kravet i första stycket. Förordning (2001:745).

27 § Bestämmelser med förbud mot att deponera organiskt avfall och utsorterat brännbart avfall finns i 9 och 10 §§ förordningen (2001:512) om deponering av avfall. Förordning (2001:514).

28 § har upphävts genom förordning (2001:514).

Tillstånds- eller anmälningsplikt för yrkesmässig transport av avfall

29 § Avfall får transporteras yrkesmässigt endast av den som har särskilt tillstånd.
   Tillstånd krävs dock inte för transport av avfall för återanvändning.
   I fråga om tillstånd att transportera farligt avfall gäller i stället bestämmelserna i förordningen (1996:971) om farligt avfall. Förordning (2000:746).

30 § Frågor om tillstånd enligt 29 § prövas av länsstyrelsen i det län där sökanden har sitt säte eller utövar den huvudsakliga delen av sin verksamhet. Om sökanden har sitt säte eller den huvudsakliga delen av sin verksamhet utanför Sverige, prövas frågan om tillstånd enligt 29 § av länsstyrelsen i något av de län där avfallet hämtas eller lämnas.

31 § Tillstånd som anges i 29 § får beviljas endast sådana transportörer som visar att de har personella, tekniska och ekonomiska resurser för att på ett riktigt sätt kunna hantera avfallet.

32 § Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om villkor för tillstånd enligt 29 §.

33 § Av 24 kap. 3 § miljöbalken framgår under vilka förutsättningar en tillståndsmyndighet får återkalla ett tillstånd.

34 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att en anmälningsplikt skall gälla i stället för tillståndsplikt enligt 29 §. Med anmälningsplikt avses en skyldighet för transportören att till länsstyrelsen anmäla sin verksamhet. Naturvårdsverket får även meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikt.

Anmälningsplikt för annan hantering av avfall

35 § Den som yrkesmässigt samlar in eller för någon annans räkning yrkesmässigt ombesörjer bortskaffande eller återvinning av avfall skall vara anmäld hos länsstyrelsen.

Anmälningsplikt enligt första stycket gäller dock inte den som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 29 och 34 §§ denna förordning eller enligt 9 kap. miljöbalken. Anmälningsplikten gäller inte heller den som enligt föreskrifter meddelade med stöd av 34 § denna förordning, har undantagits från anmälningsplikt

Skyldighet att lämna uppgifter om avfall och avfallshantering

36 § Den som i yrkesmässig verksamhet ger upphov till annat avfall än hushållsavfall samt den som yrkesmässigt omhändertar sådant avfall, skall, om avfallet lämnas till avfallsförbränningsanläggning eller för deponering, lämna uppgift om
1. avfallets art, sammansättning och mängd,
2. varifrån avfallet kommer, och
3. var avfallet lämnas.
   Uppgiftsskyldighet enligt första stycket gäller även den som yrkesmässigt transporterar annat avfall än hushållsavfall och som omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 29 och 34 §§.
   Uppgifterna skall lämnas till den kommunala nämnd som är tillsynsmyndighet. Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om hur uppgifterna skall lämnas.

Bemyndigande att meddela föreskrifter för försvaret

37 § Generalläkaren får efter samråd med Naturvårdsverket meddela föreskrifter om avsteg från tillämpningen av 15 kap. miljöbalken i fråga om hantering av hushållsavfall och farligt avfall inom Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt.

Dumpning

38 § Frågor om dispens enligt 15 kap. 33 § miljöbalken prövas av Naturvårdsverket efter samråd med Fiskeriverket. En sådan dispens skall avse visst slag och viss mängd avfall samt tiden, platsen och sättet för dumpningen.

39 § Föreskrifter angående ansökan om dispens enligt 15 kap. 33 § miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket.

40 § Ytterligare föreskrifter för tillämpningen av 15 kap. 31- 33 §§ miljöbalken meddelas av Naturvårdsverket efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen. Förordning (1999:559).

Föreskrifters tillämplighet

41 § Föreskrifter som har meddelats med stöd av 6, 7, 18 och 19 §§ gäller inte avfall som omfattas av motsvarande föreskrifter som meddelats med stöd av 10 §.

Tillsyn och avgifter

42 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

Överklagande

43 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

Straff och förverkande

44 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1998:902
Denna förordning träder i kraft, i fråga om 25 § den dag som regeringen bestämmer, i fråga om 26 och 27 §§ den 1 januari 2002 och i fråga om 28 § den 1 januari 2005, och i övrigt den 1 januari 1999, då renhållningsförordningen (1990:984) och dumpningskungörelsen (1971:1156) skall upphöra att gälla.

Bilaga 1

AVFALLSKATEGORIER

Q 1 Produktions- eller konsumtionsrester som inte specificeras närmare nedan.
   Q 2 Produkter som inte uppfyller uppställda krav.
   Q 3 Produkter för vilka tiden för användning har löpt ut.
   Q 4 Material som spillts ut, förlorats eller utsatts för någon annan olyckshändelse, inklusive material, utrustning o.d. som förorenats på grund av olyckshändelsen.
   Q 5 Material som förorenats eller nedsmutsats i samband med planerade åtgärder (t.ex. rester från reningsförfaranden, förpackningsmaterial, behållare).
   Q 6 Oanvändbara delar (t.ex. kasserade batterier, utbrända katalysatorer).
   Q 7 Ämnen som inte längre har tillfredsställande prestanda (t.ex. förorenade syror, förorenade lösningsmedel, förbrukade härdsalter).
   Q 8 Restprodukter från industriprocesser (t.ex. slagg, destillationsåterstoder).
   Q 9 Restprodukter från processer för att begränsa förorening (t.ex. skrubberslam, avskilt stoft från textil- eller glasfiberfilter, använda filter).
   Q 10 Restprodukter från mekanisk bearbetning av metallytor (t.ex. svarv- och frässpån).
   Q 11 Restprodukter från utvinning och bearbetning av råvaror (t.ex. gruvslagg, slopoljor).
   Q 12 Material som förorenats genom uppblandning (t.ex. olja förorenad av PCB).
   Q 13 Varje material, ämne eller produkt vars användning har förbjudits i lag eller andra föreskrifter.
   Q 14 Varor som innehavaren inte längre har användning för (t.ex. utgallrat material från jordbruk, hushåll, kontor, handel och affärsverksamhet).
   Q 15 Förorenade material, ämnen och produkter som uppkommit som resultat av marksanering.
   Q 16 Samtliga material, ämnen och produkter som inte omfattas av någon av ovanstående kategorier.

Bilaga 2

FÖRTECKNING ÖVER AVFALL SOM HÖR TILL AVFALLSKATEGORIER ENLIGT BILAGA 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

01 00 00        Avfall från prospektering, brytning, bearbetning och
vidare behandling av mineral
02 00 00 Avfall från råvaruproduktion inom jordbruk,
trädgårdsnäring, jakt, fiske och vattenbruk samt
från bearbetning och beredning av livsmedel
03 00 00 Avfall från träförädling och tillverkning av papper,
papp, pappersmassa, plattor och möbler
04 00 00 Avfall från läder- och textilindustri
05 00 00 Avfall från oljeraffinering, naturgasrening och
kolpyrolys
06 00 00 Avfall från oorganisk-kemiska processer
07 00 00 Avfall från organisk-kemiska processer
08 00 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av färg, lack, porslinsemalj, lim,
fogmassa och tryckfärg
09 00 00 Avfall från fotografisk industri
10 00 00 Oorganiskt avfall från termiska processer
11 00 00 Oorganiskt avfall som innehåller metaller från
metallbehandling och metallisering av metaller samt
från hydrometallurgiska processer, exklusive
järnmetaller
12 00 00 Avfall från formning och mekanisk ytbehandling av
metaller och plaster
13 00 00 Oljeavfall (utom ätliga oljor, 05 00 00 och
12 00 00)
14 00 00 Avfall bestående av organiska ämnen använda som
lösningsmedel (utom 07 00 00 och 08 00 00)
15 00 00 Förpackningar, absorbermedel, torkdukar,
filtermaterial, skyddskläder o.d.
16 00 00 Avfall som inte specificeras på annat sätt i
katalogen
17 00 00 Bygg- och rivningsavfall (även från vägbyggen)
18 00 00 Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet eller
därmed förknippad forskning (utom köks- och
restaurangavfall utan direkt anknytning till
patientbehandling)
19 00 00 Avfall från avfallsbehandlingsanläggningar, externa
avloppsreningsverk och vattenverk
20 00 00 Hushållsavfall och liknande handels-, industri- och
institutionsavfall, även separat insamlade
fraktioner
01 00 00 AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, BRYTNING, BEARBETNING OCH
VIDARE BEHANDLING AV MINERAL
01 01 00 Avfall från mineralbrytning
01 01 01 Avfall från brytning av metallhaltig mineral
01 01 02 Avfall från brytning av icke-metallhaltig mineral
01 02 00 Avfall från behandling av mineral
01 02 01 Avfall från anrikning av metallhaltig mineral
01 02 02 Avfall från anrikning av icke-metallhaltig mineral
01 03 00 Avfall från annan fysikalisk och kemisk behandling
av metallhaltig mineral
01 03 01 Fast och flytande gruvavfall
01 03 02 Stoft- och partikelformat avfall
01 03 03 Rödslam från aluminiumoxidproduktion
01 03 99 Annat avfall
01 04 00 Avfall från annan fysikalisk och kemisk behandling
av ickemetallhaltig mineral
01 04 01 Kasserat grus och krossat bergartsmaterial
01 04 02 Kasserad sand och lera
01 04 03 Stoft- och partikelformat avfall
01 04 04 Avfall från tillverkning av pottaska och stensalt
01 04 05 Avfall från tvättning och rensning av mineral
01 04 06 Avfall från stenhuggning och stensågning
01 04 99 Annat avfall
01 05 00 Borrslam och annat borravfall
01 05 01 Oljehaltigt borrslam och annat borravfall
01 05 02 Barythaltigt borrslam och annat borravfall
01 05 03 Kloridhaltigt borrslam och annat borravfall
01 05 04 Avfall från borrning efter sötvatten
01 05 99 Annat avfall
02 00 00 AVFALL FRÅN RÅVARUPRODUKTION INOM JORDBRUK,
TRÄDGÅRDSNÄRING, JAKT, FISKE OCH VATTENBRUK SAMT
FRÅN BEARBETNING OCH BEREDNING AV LIVSMEDEL
02 01 00 Avfall från råvaruproduktion
02 01 01 Avfall från tvättning och rengöring
02 01 02 Animaliska vävnadsdelar
02 01 03 Växtdelar
02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar)
02 01 05 Avfall som innehåller jordbrukskemikalier
02 01 06 Animaliska faeces, animalisk urin och gödsel (även
använd halm) samt flytande avfall som uppsamlats
separat och behandlats utanför produktionsstället
02 01 07 Skogsbruksavfall
02 01 99 Annat avfall
02 02 00 Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk
och andra livsmedel av animaliskt ursprung
02 02 01 Slam från tvättning och rengöring
02 02 02 Animaliska vävnadsdelar
02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning
02 02 04 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 02 99 Annat avfall
02 03 00 Avfall från bearbetning och beredning av frukt,
grönsaker, spannmål, ätliga oljor, kakao, kaffe,
tobak och konserver
02 03 01 Slam från tvättning, rengöring, skalning,
centrifugering och separering
02 03 02 Konserveringsmedelsavfall
02 03 03 Avfall från vätskeextraktion
02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning
02 03 05 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 03 99 Annat avfall
02 04 00 Avfall från sockertillverkning
02 04 01 Jord från rengöring och tvättning av betor
02 04 02 Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav
02 04 03 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 04 99 Annat avfall
02 05 00 Avfall från tillverkning av mejeriprodukter
02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning
02 05 02 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 05 99 Annat avfall
02 06 00 Avfall från bagerier och konfektyrfabriker
02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning
02 06 02 Konserveringsmedelsavfall
02 06 03 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 06 99 Annat avfall
02 07 00 Avfall från produktion av alkoholdrycker och
alkoholfria drycker (utom kaffe, te och kakao)
02 07 01 Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk
sönderdelning av råvaror
02 07 02 Avfall från spritdestillation
02 07 03 Avfall från kemisk behandling
02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller
beredning
02 07 05 Slam från avloppsbehandling vid produktionsstället
02 07 99 Annat avfall
03 00 00 AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PAPPER,
PAPP, PAPPERSMASSA, PLATTOR OCH MÖBLER
03 01 00 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor
och möbler
03 01 01 Bark- och korkavfall
03 01 02 Sågspån
03 01 03 Spån, spill, timmer, spånskivor eller fanér som
förstörts
03 01 99 Annat avfall
03 02 00 Avfall från träskyddsbehandling
03 02 01 Icke-halogenerade organiska träskyddsmedel
03 02 02 Träskyddsmedel som innehåller organiska
klorföreningar
03 02 03 Träskyddsmedel som innehåller organiska
metallföreningar
03 02 04 Oorganiska träskyddsmedel
03 03 00 Avfall från tillverkning och förädling av
pappersmassa, papper och papp
03 03 01 Bark
03 03 02 Sodaslam och grönlutslam (från behandling med
svartlut)
03 03 03 Slam från blekning med hypoklorit och klorgas
03 03 04 Slam från andra blekningsprocesser
03 03 05 Slam från avsvärtning av returpapper
03 03 06 Fiber- och pappersslam
03 03 07 Kasserat material från pappers- och pappåtervinning
03 03 99 Annat avfall
04 00 00 AVFALL FRÅN LÄDER- OCH TEXTILINDUSTRI
04 01 00 Avfall från läderindustri
04 01 01 Avfall från skrapning och spaltning med kalk
04 01 02 Avfall från kalkbehandling
04 01 03 Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan
flytande fas
04 01 04 Kromhaltiga garvmedel
04 01 05 Kromfria garvmedel
04 01 06 Slam som innehåller krom
04 01 07 Slam som inte innehåller krom
04 01 08 Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material,
putspulver) som innehåller krom
04 01 09 Avfall från beredning och efterbehandling
04 01 99 Annat avfall
04 02 00 Avfall från textilindustri
04 02 01 Oförädlade textilfibrer och andra naturfibrer,
huvudsakligen från växtriket
04 02 02 Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen från
djurriket
04 02 03 Oförädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på
konstmaterial eller syntetiska material
04 02 04 Oförädlade blandade textilfibrer som inte spunnits
eller vävts
04 02 05 Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från växtriket
04 02 06 Förädlade textilfibrer, huvudsakligen från djurriket
04 02 07 Förädlade textilfibrer, huvudsakligen baserade på
konstmaterial eller syntetiska material
04 02 08 Förädlade blandade textilfibrer
04 02 09 Sammansatt material (impregnerade textilier,
elastomer, plastomer)
04 02 10 Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax)
04 02 11 Halogenerat avfall från appretering och
efterbehandling
04 02 12 Icke-halogenerat avfall från appretering och
efterbehandling
04 02 13 Färgämnen och pigment
04 02 99 Annat avfall
05 00 00 AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH
KOLPYROLYS
05 01 00 Oljeslam och fast oljeavfall
05 01 01 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället
05 01 02 Slam från avsaltning
05 01 03 Bottenslam från tankar
05 01 04 Surt alkylslam
05 01 05 Oljespill
05 01 06 Slam från underhåll av anläggning och utrustning
05 01 07 Sur tjära
05 01 08 Andra former av tjära
05 01 99 Annat avfall
05 02 00 Icke-oljehaltigt slam och fast avfall
05 02 01 Slam från matarvatten
05 02 02 Avfall från kyltorn
05 02 99 Annat avfall
05 03 00 Förbrukade katalysatorer
05 03 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
05 03 02 Andra förbrukade katalysatorer
05 04 00 Förbrukad filterlera
05 04 01 Förbrukad filterlera
05 05 00 Avfall från oljeavsvavling
05 05 01 Svavelhaltigt avfall
05 05 99 Annat avfall
05 06 00 Avfall från kolpyrolys
05 06 01 Sur tjära
05 06 02 Asfalt
05 06 03 Andra former av tjära
05 06 04 Avfall från kyltorn
05 06 99 Annat avfall
05 07 00 Avfall från naturgasrening
05 07 01 Kvicksilverhaltigt slam
05 07 02 Svavelhaltigt avfall
05 07 99 Annat avfall
05 08 00 Avfall från oljeregenerering
05 08 01 Använd filterlera
05 08 02 Sur tjära
05 08 03 Andra former av tjära
05 08 04 Vattenfasen från oljeregenerering
05 08 99 Annat avfall
06 00 00 AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER
06 01 00 Avfall som utgörs av sura lösningar
06 01 01 Svavelsyra och svavelsyrlighet
06 01 02 Saltsyra
06 01 03 Fluorvätesyra
06 01 04 Fosforsyra och fosforsyrlighet
06 01 05 Salpetersyra och salpetersyrlighet
06 01 99 Annat avfall
06 02 00 Avfall som utgörs av alkaliska lösningar
06 02 01 Kalciumhydroxid
06 02 02 Natriumkarbonat
06 02 03 Ammoniak
06 02 99 Annat avfall
06 03 00 Avfall som utgörs av salter och lösningar av salter
06 03 01 Karbonater (utom 02 04 02 och 19 10 03)
06 03 02 Saltlösningar som innehåller sulfater, sulfiter och
sulfider
06 03 03 Salter i fast form som innehåller sulfater, sulfiter
och sulfider
06 03 04 Saltlösningar som innehåller klorider, fluorider och
halogenider
06 03 05 Salter i fast form som innehåller klorider,
fluorider och andra halogenhaltiga salter i fast
form
06 03 06 Saltlösningar som innehåller fosfater och besläktade
salter i fast form
06 03 07 Fosfater och besläktade salter i fast form
06 03 08 Saltlösningar som innehåller nitrater och besläktade
föreningar
06 03 09 Salter i fast form som innehåller nitriter
(nitrometallföreningar)
06 03 10 Salter i fast form som innehåller ammonium
06 03 11 Salter och saltlösningar som innehåller cyanider
06 03 12 Salter och saltlösningar som innehåller organiska
föreningar
06 03 99 Annat avfall
06 04 00 Metallhaltigt avfall
06 04 01 Metalloxider
06 04 02 Metallsalter (utom 06 03 00)
06 04 03 Arsenikhaltigt avfall
06 04 04 Kvicksilverhaltigt avfall
06 04 05 Avfall som innehåller andra tungmetaller
06 04 99 Annat avfall
06 05 00 Avfall från avloppsbehandling vid produktionsstället
06 05 01 Slam från avloppsbehandling
06 06 00 Avfall från kemiska processer där svavelföreningar
ingår (produktion och omvandling) samt från
avsvavlingsprocesser
06 06 01 Svavelhaltigt avfall
06 06 99 Annat avfall
06 07 00 Avfall från kemiska processer där halogenföreningar
ingår
06 07 01 Asbesthaltigt avfall från elektrolys
06 07 02 Aktivt kol från klorproduktion
06 07 99 Annat avfall
06 08 00 Avfall från produktion av kisel och kiselderivat
06 08 01 Avfall från produktion av kisel och kiselderivat
06 09 00 Avfall från kemiska processer där fosfor ingår
06 09 01 Fosfatgips
06 09 02 Fosforslagg
06 09 99 Annat avfall
06 10 00 Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt
avfall från tillverkning av gödningsmedel
06 10 01 Avfall från kemiska processer där kväve ingår samt
avfall från tillverkning av gödningsmedel
06 11 00 Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och
täckmedel
06 11 01 Gips från tillverkning av titanoxid
06 11 99 Annat avfall
06 12 00 Avfall från tillverkning, användning och
regenerering av katalysatorer
06 12 01 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
06 12 02 Andra förbrukade katalysatorer
06 13 00 Avfall från andra oorganiska kemiska processer
06 13 01 Oorganiska bekämpningsmedel och träskyddsmedel
06 13 02 Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02)
06 13 03 Kimrök
06 13 99 Annat avfall
07 00 00 AVFALL FRÅN ORGANISK-KEMISKA PROCESSER
07 01 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska baskemikalier
07 01 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 01 02 Slam från avloppsrening vid produktionsstället
07 01 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar
07 01 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 01 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 01 06 Andra förbrukade katalysatorer
07 01 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 01 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 01 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 01 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 01 99 Annat avfall
07 02 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av plast, syntetgummi och konstfibrer
07 02 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 02 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 02 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar
07 02 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 02 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 02 06 Andra förbrukade katalysatorer
07 02 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 02 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 02 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 02 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 02 99 Annat avfall
07 03 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska färgämnen och pigment
(utom 06 11 00)
07 03 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 03 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 03 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar
07 03 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 03 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 03 06 Andra förbrukade katalysatorer
07 03 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 03 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 03 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 03 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 03 99 Annat avfall
07 04 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av organiska bekämpningsmedel (utom
02 01 05)
07 04 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 04 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 04 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar
07 04 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 04 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 04 06 Andra förbrukade katalysatorer
07 04 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 04 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 04 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 04 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 04 99 Annat avfall
07 05 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av farmaceutiska produkter
07 05 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 05 02 Slam från avloppsrening vid produktionsstället
07 05 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar
07 05 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 05 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 05 06 Andra förbrukade katalysatorer
07 05 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 05 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 05 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 05 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 05 99 Annat avfall
07 06 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av fetter, smörjmedel, såpa,
rengöringsmedel, desinfektionsmedel och kosmetika
07 06 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 06 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 06 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar
07 06 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 06 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 06 06 Andra förbrukade katalysatorer
07 06 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 06 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 06 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 06 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 06 99 Annat avfall
07 07 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av finkemikalier och kemiska
produkter
07 07 01 Tvättvatten och vattenbaserad moderlut
07 07 02 Slam från avloppsrening på produktionsstället
07 07 03 Halogenerade organiska lösningsmedel, tvättvätskor
och moderlutar
07 07 04 Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och
moderlutar
07 07 05 Förbrukade katalysatorer som innehåller ädelmetaller
07 07 06 Andra förbrukade katalysatorer
07 07 07 Halogenerade destillations- och reaktionsrester
07 07 08 Andra destillations- och reaktionsrester
07 07 09 Halogenerade filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 07 10 Andra filterkakor, förbrukade absorbermedel
07 07 99 Annat avfall
08 00 00 AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION
OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK,PORSLINSEMALJ, LIM,
FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 01 00 Avfall från tillverkning, formulering distribution
och användning av färg och lack
08 01 01 Färg- och lackavfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 01 02 Färg- och lackavfall som inte innehåller
halogenerade lösningsmedel
08 01 03 Avfall från vattenbaserade färger och lacker
08 01 04 Pulverfärg
08 01 05 Torkad färg och torkat lack
08 01 06 Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel från
färg- och lackborttagning
08 01 07 Slam som inte innehåller halogenerade lösningsmedel
från färg- och lackborttagning
08 01 08 Vattenhaltigt slam som innehåller färg eller lack
08 01 09 Avfall från färg- och lackborttagning (utom 08 01 05
och 08 01 06)
08 01 10 Vattenlösningar som innehåller färg eller lack
08 01 99 Annat avfall
08 02 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av andra ytbeläggningsmedel (även
keramiska material)
08 02 01 Pulverbeläggningsmaterial
08 02 02 Vattenhaltigt slam som innehåller keramiska material
08 02 03 Vattensuspensioner som innehåller keramiska material
08 02 99 Annat avfall
08 03 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av tryckfärg
08 03 01 Tryckfärgsavfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 03 02 Tryckfärgsavfall som inte innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 03 03 Avfall från vattenbaserad tryckfärg
08 03 04 Torkad tryckfärg
08 03 05 Tryckfärgsslam som innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 03 06 Tryckfärgsslam som inte innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 03 07 Vattenhaltigt slam som innehåller tryckfärg
08 03 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller
tryckfärg
08 03 09 Kasserad toner (även kassetter)
08 03 99 Annat avfall
08 04 00 Avfall från tillverkning, formulering, distribution
och användning av lim och fogmassa (även
impregneringsmedel)
08 04 01 Lim och fogmassa som innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 04 02 Lim och fogmassa som inte innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 04 03 Vattenbaserat lim eller vattenbaserad fogmassa
08 04 04 Torkat lim och torkad fogmassa
08 04 05 Lim- och fogmasseslam som innehåller halogenerade
lösningsmedel
08 04 06 Lim- och fogmasseslam som inte innehåller
halogenerade lösningsmedel
08 04 07 Vattenhaltigt slam som innehåller lim och fogmassa
08 04 08 Vattenhaltigt flytande avfall som innehåller lim och
fogmassa
08 04 99 Annat avfall
09 00 00 AVFALL FRÅN FOTOGRAFISK INDUSTRI
09 01 00 Avfall från fotografisk industri
09 01 01 Vattenbaserad framkallare och aktivator
09 01 02 Vattenbaserad framkallare för offsetplåtar
09 01 03 Lösningsmedelsbaserad framkallare
09 01 04 Fixerbad
09 01 05 Blekbad och blekfixerbad
09 01 06 Silverhaltigt avfall från behandling av fotografiskt
avfall vid produktionsstället
09 01 07 Fotografisk film och fotopapper som innehåller
silver eller silverföreningar
09 01 08 Fotografisk film och fotopapper som inte innehåller
silver eller silverföreningar
09 01 09 Engångskameror med batterier
09 01 10 Engångskameror utan batterier
09 01 99 Annat avfall
10 00 00 OORGANISKT AVFALL FRÅN TERMISKA PROCESSER
10 01 00 Avfall från kraftverk och andra
förbränningsanläggningar (utom 19 00 00)
10 01 01 Bottenaska
10 01 02 Flygaska från kolförbränning
10 01 03 Flygaska från torvförbränning
10 01 04 Flygaska från oljeförbränning
10 01 05 Kalciumbaserat reaktionsavfall i fast form från
rökgasavsvavling
10 01 06 Annat fast avfall från rökgasrening
10 01 07 Kalciumbaserat reaktionsavfall i slamform från
rökgasavsvavling
10 01 08 Annat slam från rökgasrening
10 01 09 Svavelsyra
10 01 10 Förbrukade katalysatorer, t.ex. från NOx-rening
10 01 11 Vattenhaltigt slam från rengöring av pannor
10 01 12 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 01 99 Annat avfall
10 02 00 Avfall från järn- och stålindustri
10 02 01 Avfall från slaggbehandling
10 02 02 Obehandlat slagg
10 02 03 Fast avfall från rökgasrening
10 02 04 Slam från rökgasrening
10 02 05 Annat slam
10 02 06 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 02 99 Annat avfall
10 03 00 Avfall från aluminiumsmältverk
10 03 01 Tjära och annat kolhaltigt avfall från
anodtillverkning
10 03 02 Anodrester
10 03 03 Avskummat material
10 03 04 Slagg från primär smältning/vitt slagg
10 03 05 Aluminiumstoft
10 03 06 Använda kolstavar och eldfasta material från
elektrolys
10 03 07 Förbrukad behållarinfodring
10 03 08 Saltslagg från sekundär smältning
10 03 09 Svart slagg från sekundär smältning
10 03 10 Avfall från behandling av saltslagg och svart slagg
10 03 11 Stoft från rökgasrening
10 03 12 Annat partikelformat material och stoft (även stoft
från kulkvarnar)
10 03 13 Fast avfall från rökgasrening
10 03 14 Slam från rökgasrening
10 03 99 Annat avfall
10 04 00 Avfall från blysmältverk
10 04 01 Slagg (från första och andra smältningen)
10 04 02 Slagg och avskummat material (första och andra
smältningen)
10 04 03 Kalciumarsenat
10 04 04 Stoft från rökgasrening
10 04 05 Annat partikelformat material och stoft
10 04 06 Fast avfall från rökgasrening
10 04 07 Slam från rökgasrening
10 04 08 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 04 99 Annat avfall
10 05 00 Avfall från zinksmältverk
10 05 01 Slagg (första och andra smältningen)
10 05 02 Slagg och avskummat material (första och andra
smältningen)
10 05 03 Stoft från rökgasrening
10 05 04 Annat partikelformat material och stoft
10 05 05 Fast avfall från rökgasrening
10 05 06 Slam från rökgasrening
10 05 07 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 05 99 Annat avfall
10 06 00 Avfall från kopparsmältverk
10 06 01 Slagg (första och andra smältningen)
10 06 02 Slagg och avskummat material (första och andra
smältningen)
10 06 03 Stoft från rökgasrening
10 06 04 Annat partikelformat material och stoft
10 06 05 Avfall från elektrolytisk raffinering
10 06 06 Fast avfall från rökgasrening
10 06 07 Slam från rökgasrening
10 06 08 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 06 99 Annat avfall
10 07 00 Avfall från silver-, guld- och platinasmältverk
10 07 01 Slagg (första och andra smältningen)
10 07 02 Slagg och avskummat material (första och andra
smältningen)
10 07 03 Fast avfall från rökgasrening
10 07 04 Annat partikelformat material och stoft
10 07 05 Slam från rökgasrening
10 07 06 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 07 99 Annat avfall
10 08 00 Avfall från andra metallsmältverk än järnverk
10 08 01 Slagg (första och andra smältningen)
10 08 02 Slagg och avskummat material (första och andra
smältningen)
10 08 03 Stoft från rökgasrening
10 08 04 Annat partikelformat material och stoft
10 08 05 Fast avfall från rökgasrening
10 08 06 Slam från rökgasrening
10 08 07 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 08 99 Annat avfall
10 09 00 Avfall från järngjuterier
10 09 01 Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller
organiska bindemedel
10 09 02 Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller
organiska bindemedel
10 09 03 Ugnsslagg
10 09 04 Ugnsstoft
10 09 99 Annat avfall
10 10 00 Avfall från metallgjuterier
10 10 01 Oanvända gjutkärnor och gjutformar som innehåller
organiska bindemedel
10 10 02 Använda gjutkärnor och gjutformar som innehåller
organiska bindemedel
10 10 03 Ugnsslagg
10 10 04 Ugnsstoft
10 10 99 Annat avfall
10 11 00 Avfall från tillverkning av glas och glasprodukter
10 11 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt
10 11 02 Avfallsglas
10 11 03 Glasfiberavfall
10 11 04 Stoft från rökgasrening
10 11 05 Annat partikelformat material och stoft
10 11 06 Fast avfall från rökgasrening
10 11 07 Slam från rökgasrening
10 11 08 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 11 99 Annat avfall
10 12 00 Avfall från tillverkning av keramikvaror, tegel,
klinker och byggmaterial
10 12 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt
10 12 02 Stoft från rökgasrening
10 12 03 Annat partikelformat material och stoft
10 12 04 Fast avfall från rökgasrening
10 12 05 Slam från rökgasrening
10 12 06 Kasserade formar
10 12 07 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 12 99 Annat avfall
10 13 00 Avfall från tillverkning av cement, kalk och puts
samt produkter baserade på dessa
10 13 01 Avfall från råvarublandningar som inte behandlats
termiskt
10 13 02 Avfall från tillverkning av asbestcement
10 13 03 Andra cementbaserade kompositmaterial
10 13 04 Avfall från bränning och släckning av kalk
10 13 05 Fast avfall från rökgasrening
10 13 06 Annat partikelformat material och stoft
10 13 07 Slam från rökgasrening
10 13 08 Förbrukad infodring och förbrukade eldfasta material
10 13 99 Annat avfall
11 00 00 OORGANISKT AVFALL SOM INNEHÅLLER METALLER FRÅN
METALLBEHANDLING OCH METALLISERING AV METALLER SAMT
FRÅN HYDROMETALLURGISKA PROCESSER,EXKLUSIVE
JÄRNMETALLER
11 01 00 Flytande avfall och slam från metallbehandling och
metallisering av metaller (t.ex. galvanisering,
förzinkning, betning, etsning, fosfatering och
alkalisk avfettning)
11 01 01 Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som innehåller
andra tungmetaller än krom
11 01 02 Cyanidhaltigt (alkaliskt) avfall som inte innehåller
andra tungmetaller
11 01 03 Cyanidfritt avfall som innehåller krom
11 01 04 Cyanidfritt avfall som inte innehåller krom
11 01 05 Sura betbad
11 01 06 Syror
11 01 07 Alkalier
11 01 08 Fosfateringsbad
11 02 00 Avfall och slam från hydrometallurgiska processer
där järn inte ingår
11 02 01 Slam från kopparbaserade hydrometallurgiska
processer
11 02 02 Slam från zinkbaserade hydrometallurgiska processer
(även jarosit, göthrit)
11 02 03 Avfall från tillverkning av anoder för
hydroelektrolytiska processer
11 02 99 Annat slam
11 03 00 Slam och fast avfall från härdning
11 03 01 Cyanidhaltigt avfall
11 03 99 Annat avfall
11 04 00 Annat oorganiskt avfall som innehåller metaller
11 04 01 Annat oorganiskt avfall som innehåller metaller
12 00 00 AVFALL FRÅN FORMNING OCH MEKANISK YTBEHANDLING AV
METALLER OCH PLASTER
12 01 00 Avfall från formning (smidning, svetsning,
pressning, dragning, svarvning, skärning, filning)
12 01 01 Fil- och svarvspån av järnmetall
12 01 02 Andra järnpartiklar
12 01 03 Fil- och svarvspån av andra metaller än järn
12 01 04 Partiklar av andra metaller än järn
12 01 05 Plastpartiklar
12 01 06 Använda halogenhaltiga bearbetningsoljor (inte
emulsioner)
12 01 07 Använda halogenfria bearbetningsoljor (inte
emulsioner)
12 01 08 Använda halogenhaltiga bearbetningsoljeemulsioner
12 01 09 Använda halogenfria bearbetningsoljeemulsioner
12 01 10 Syntetiska bearbetningsoljor
12 01 11 Slam från bearbetningsprocesser
12 01 12 Använda vaxer och fetter
12 01 13 Svetsavfall
12 01 99 Annat avfall
12 02 00 Avfall från mekanisk ytbehandling (blästring,
slipning, polering, putsning)
12 02 01 Använd blästringssand
12 02 02 Slam från slipning och polering
12 02 03 Putsslam
12 02 99 Annat avfall
12 03 00 Avfall från vatten- och ångavfettning (utom
11 00 00)
12 03 01 Vattenbaserad tvättvätska
12 03 02 Avfall från ångavfettning
13 00 00 OLJEAVFALL (utom ätliga oljor, 05 00 00 och
12 00 00)
13 01 00 Hydraulolje- och bromsvätskeavfall
13 01 01 Hydrauloljor som innehåller PCB eller PCT
13 01 02 Andra klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)
13 01 03 Icke-klorerade hydrauloljor (inte emulsioner)
13 01 04 Klorerade emulsioner
13 01 05 Icke-klorerade emulsioner
13 01 06 Hydrauloljor som innehåller mineralolja
13 01 07 Andra hydrauloljor
13 01 08 Bromsvätskor
13 02 00 Motorolje-, transmissionsolje- och smörjoljeavfall
13 02 01 Klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 02 Icke-klorerade motor-, transmissions- och smörjoljor
13 02 03 Andra motor-, transmissions- och smörjoljor
13 03 00 Isolerolje- och värmeöverföringsoljeavfall och andra
vätskor
13 03 01 Isoler- eller värmeöverföringssoljor och andra
vätskor som innehåller PCB eller PCT
13 03 02 Andra klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor
och andra vätskor
13 03 03 Icke-klorerade isoler- och värmeöverföringsoljor och
andra vätskor
13 03 04 Syntetiska isoler- och värmeöverföringsoljor och
andra vätskor
13 03 05 Mineraloljebaserade isoler- och
värmeöverföringsoljor
13 04 00 Maskinrumsolja
13 04 01 Maskinrumsolja från sjöfart på inre vattenvägar
13 04 02 Maskinrumsolja från mottagningsanläggningar för
maskinrumsolja
13 04 03 Maskinrumsolja från annan sjöfart
13 05 00 Material från oljeavskiljare
13 05 01 Fast avfall från oljeavskiljare
13 05 02 Slam från oljeavskiljare
13 05 03 Slam från slamavskiljare
13 05 04 Avsaltningsslam eller avsaltningsemulsioner
13 05 05 Andra emulsioner
13 06 00 Annat oljeavfall
13 06 01 Annat oljeavfall
14 00 00 AVFALL BESTÅENDE AV ORGANISKA ÄMNEN ANVÄNDA SOM
LÖSNINGSMEDEL (utom 07 00 00 och 08 00 00)
14 01 00 Avfall från avfettning av metaller och från
maskinunderhåll
14 01 01 Klorfluorkarboner
14 01 02 Andra halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar
14 01 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 01 04 Vattenhaltiga halogenerade lösningsmedelsblandningar
14 01 05 Vattenhaltiga icke-halogenerade
lösningsmedelsblandningar
14 01 06 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel
14 01 07 Slam och fast avfall som inte innehåller
halogenerade lösningsmedel
14 02 00 Avfall från rengöring av textilier och från
avfettning av naturprodukter
14 02 01 Halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar
14 02 02 Icke-halogenerade lösningsmedel och organiska
vätskor som inte innehåller halogenerade
lösningsmedel
14 02 03 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel
14 02 04 Slam och fast avfall som innehåller andra
lösningsmedel
14 03 00 Avfall från elektronikindustri
14 03 01 Klorfluorkarboner
14 03 02 Andra halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar
14 03 03 Icke-halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar
14 03 04 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel
14 03 05 Slam och fast avfall som innehåller andra
lösningsmedel
14 04 00 Avfall bestående av kylmedel, skum- eller
aerosoldrivmedel
14 04 01 Klorfluorkarboner
14 04 02 Andra halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar
14 04 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 04 04 Slam och fast avfall som innehåller halogenerade
lösningsmedel
14 04 05 Slam och fast avfall som innehåller andra
lösningsmedel
14 05 00 Avfall från återanvändning av lösningsmedel och
kylmedel (destillationsrester)
14 05 01 Klorfluorkarboner
14 05 02 Halogenerade lösningsmedel och
lösningsmedelsblandningar
14 05 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar
14 05 04 Slam som innehåller halogenerade lösningsmedel
14 05 05 Slam som innehåller andra lösningsmedel
15 00 00 FÖRPACKNINGAR, ABSORBERMEDEL, TORKDUKAR,
FILTERMATERIAL SKYDDSKLÄDER O.D.
15 01 00 Förpackningar
15 01 01 Papper och papp
15 01 02 Plast
15 01 03 Trä
15 01 04 Metall
15 01 05 Sammansatta förpackningar
15 01 06 Blandat
15 02 00 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och
skyddskläder
15 02 01 Absorbermedel, filtermaterial, torkdukar och
skyddskläder
16 00 00 AVFALL SOM INTE SPECIFICERATS PÅ ANNAT SÄTT I
KATALOGEN
16 01 00 Uttjänade fordon
16 01 01 Avmonterade fordonskatalysatorer som innehåller
ädelmetaller
16 01 02 Andra avmonterade fordonskatalysatorer
16 01 03 Kasserade däck
16 01 04 Kasserade fordon
16 01 05 Lättfraktioner från bilfragmentering
16 01 99 Annat avfall
16 02 00 Kasserad utrustning och fragmenteringsrester
16 02 01 Transformatorer och kondensatorer som innehåller PCB
eller PCT
16 02 02 Annan kasserad elektronisk utrustning (t.ex. tryckta
kretskort)
16 02 03 Utrustning som innehåller klorfluorkarboner
16 02 04 Kasserad utrustning som innehåller fri asbest
16 02 05 Annan kasserad utrustning
16 02 06 Avfall från asbestbearbetningsindustri
16 02 07 Avfall från plastförädlingsindustri
16 02 07 Avfall från fragmentering
16 03 00 Produktionsserier som inte uppfyller uppställda krav
16 03 01 Oorganiska produktionsserier som inte uppfyller
uppställda krav
16 03 02 Organiska produktionsserier som inte uppfyller
uppställda krav
16 04 00 Kasserade sprängämnen
16 04 01 Kasserad ammunition
16 04 02 Kasserade fyrverkeripjäser
16 04 03 Andra kasserade sprängämnen
16 05 00 Kemikalier och gaser i behållare
16 05 01 Industrigaser (även flytande) i tryckbehållare,
gasolflaskor och industriella aerosolbehållare (även
haloner)
16 05 02 Annat avfall som innehåller oorganiska kemikalier,
t.ex. ospecificerade laboratoriekemikalier,
brandsläckningspulver
16 05 03 Annat avfall som innehåller organiska kemikalier,
t.ex. ospecificerade laboratoriekemikalier
16 06 00 Batterier och ackumulatorer
16 06 01 Blybatterier
16 06 02 Nickel-kadmiumbatterier
16 06 03 Kvicksilverhaltiga torrbatterier
16 06 04 Alkaliska batterier
16 06 05 Andra batterier och ackumulatorer
16 06 06 Elektrolyt från batterier och ackumulatorer
16 07 00 Avfall från rengöring av transport- och lagertankar
(utom 05 00 00 och 12 00 00)
16 07 01 Kemikalieavfall från rengöring av transporttankar
för sjötransport
16 07 02 Oljeavfall från rengöring av transporttankar för
sjötransport
16 07 03 Oljeavfall från rengöring av tankar för järnvägs-
och vägtransport
16 07 04 Kemikalieavfall från rengöring av tankar för
järnvägs- och vägtransport
16 07 05 Kemikalieavfall från rengöring av lagertankar
16 07 06 Oljeavfall från rengöring av lagertankar
16 07 07 Fast avfall från fartygslaster
16 07 99 Annat avfall
17 00 00 BYGG- OCH RIVNINGSAVFALL (ÄVEN FRÅN VÄGBYGGEN)
17 01 00 Betong, tegel, klinker, keramik samt gipsbaserade
material
17 01 01 Betong
17 01 02 Tegel
17 01 03 Klinker och keramik
17 01 04 Gipsbaserade byggmaterial
17 01 05 Asbestbaserade byggmaterial
17 02 00 Trä, glas och plast
17 02 01 Trä
17 02 02 Glas
17 02 03 Plast
17 03 00 Asfalt, tjära och tjärprodukter
17 03 01 Asfalt som innehåller tjära
17 03 02 Asfalt som inte innehåller tjära
17 03 03 Tjära och tjärprodukter
17 04 00 Metaller (även legeringar av dessa)
17 04 01 Koppar, brons, mässing
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Bly
17 04 04 Zink
17 04 05 Järn och stål
17 04 06 Tenn
17 04 07 Blandade metaller
17 04 08 Kablar
17 05 00 Jord- och muddermassor
17 05 01 Jord och sten
17 05 02 Muddermassor
17 06 00 Isolermaterial
17 06 01 Isolermaterial som innehåller asbest
17 06 02 Annat isolermaterial
17 07 00 Blandat bygg- och rivningsavfall
17 07 01 Blandat bygg- och rivningsavfall
18 00 00 AVFALL FRÅN SJUKVÅRD, VETERINÄRVERKSAMHET ELLER
DÄRMED FÖRKNIPPAD FORSKNING (utom köks- och
restaurangavfall utan direkt anknytning till
patientbehandling)
18 01 00 Avfall från förlossningsavdelningar, diagnos,
behandling eller förebyggande av sjukdomar hos
människor
18 01 01 Skärande och stickande avfall
18 01 02 Kroppsdelar och organ (även blodpreparat)
18 01 03 Annat avfall där det ställs särskilda krav på
insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 01 04 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på
insamling och bortskaffande på grund av smittofara
(t.ex. förband, gipsbandage, linne, engångskläder,
blöjor)
18 01 05 Kasserade kemikalier och medicin
18 02 00 Avfall från forskning, diagnos, behandling eller
förebyggande av djursjukdomar
18 02 01 Skärande och stickande avfall
18 02 02 Annat avfall där det ställs särskilda krav på
insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 02 03 Annat avfall där det inte ställs särskilda krav på
insamling och bortskaffande på grund av smittofara
18 02 04 Kasserade kemikalier
19 00 00 AVFALL FRÅN AVFALLSBEHANDLINGSANLÄGGNINGAR, EXTERNA
AVLOPPSRENINGSVERK OCH VATTENVERK
19 01 00 Avfall från förbränning eller pyrolys av
hushållsavfall och liknande handels-, industri- och
institutionsavfall
19 01 01 Bottenaska och slagg
19 01 02 Järnhaltigt material som avlägsnats från bottenaskan
19 01 03 Flygaska
19 01 04 Pannaska
19 01 05 Filterkaka från rökgasrening
19 01 06 Vattenhaltigt flytande avfall från rökgasrening och
annat vattenhaltigt flytande avfall
19 01 07 Fast avfall från rökgasrening
19 01 08 Avfall från pyrolys
19 01 09 Förbrukade katalysatorer, t.ex. från NOx-rening
19 01 10 Förbrukat aktivt kol från rökgasrening
19 01 99 Annat avfall
19 02 00 Avfall från specifik fysikalisk eller kemisk
behandling av industriavfall (t.ex. avlägsnande av
krom eller cyanid samt neutralisering)
19 02 01 Metallhydroxidslam och annat slam från
metallfällning
19 02 02 Avfall som blandats för slutdeponering
19 03 00 Stabiliserat eller stelnat avfall
19 03 01 Avfall som stabiliserats eller solidifierats med
hydrauliska bindemedel
19 03 02 Avfall som stabiliserats eller solidifierats med
organiska bindemedel
19 03 03 Avfall som stabiliserats genom biologisk behandling
19 04 00 Förglasat avfall och avfall från förglasning
19 04 01 Förglasat avfall
19 04 02 Flygaska och annat avfall från rökgasrening
19 04 03 Icke-förglasad fast fas
19 04 04 Vattenhaltigt flytande avfall från härdning av
förglasat avfall
19 05 00 Avfall från aerob behandling av fast avfall
19 05 01 Icke-komposterad fraktion av hushållsavfall och
liknande avfall
19 05 02 Icke-komposterad fraktion av animaliskt och
vegetabiliskt avfall
19 05 03 Kompost som inte uppfyller uppställda krav
19 05 99 Annat avfall
19 06 00 Avfall från anaerob behandling av avfall
19 06 01 Slam från anaerob behandling av hushållsavfall och
liknande avfall
19 06 02 Slam från anaerob behandling av animaliskt och
vegetabiliskt avfall
19 06 99 Annat avfall
19 07 00 Lakvatten från avfallsupplag
19 07 01 Lakvatten från avfallsupplag
19 08 00 Avfall från vattenreningsverk
19 08 01 Rens
19 08 02 Avfall från sandfång
19 08 03 Fett och oljeblandning från oljeavskiljare
19 08 04 Slam från behandling av industriavloppsvatten
19 08 05 Slam från behandling av hushållsavloppsvatten
19 08 06 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 08 07 Lösningsmedel och slam från regenerering av
jonbytare
19 08 99 Annat avfall
19 09 00 Avfall från framställning av dricksvatten eller
vatten för industriändamål
19 09 01 Fast avfall från primär filtrering eller rensning
19 09 02 Slam från klarning av dricksvatten
19 09 03 Slam från avkalkning
19 09 04 Förbrukat aktivt kol
19 09 05 Mättade eller förbrukade jonbyteshartser
19 09 06 Lösningsmedel och slam från regenerering av
jonbytare
19 09 99 Annat avfall
20 00 00 HUSHÅLLSAVFALL OCH LIKNANDE HANDELS-, INDUSTRI- OCH
INSTITUTIONSAVFALL, ÄVEN SEPARAT INSAMLADE
FRAKTIONER
20 01 00 Separat insamlade fraktioner
20 01 01 Papper och papp
20 01 02 Glas
20 01 03 Småplast
20 01 04 Annan plast
20 01 05 Småmetall (konservburkar m.m.)
20 01 06 Annan metall
20 01 07 Trä
20 01 08 Organiskt, komposterbart köksavfall (även stekolja
och köksavfall från storkök och restauranger)
20 01 09 Olja och fett
20 01 10 Kläder
20 01 11 Textilier
20 01 12 Färg, tryckfärg, lim och hartser
20 01 13 Lösningsmedel
20 01 14 Syror
20 01 15 Basiskt avfall
20 01 16 Rengöringsmedel
20 01 17 Fotokemikalier
20 01 18 Medicinrester
20 01 19 Bekämpningsmedel
20 01 20 Batterier
20 01 21 Lysrör och annat kvicksilverhaltigt avfall
20 01 22 Aerosoler
20 01 23 Utrustning som innehåller klorfluorkarboner
20 01 24 Elektronisk utrustning (t.ex. tryckta kretskort)
20 02 00 Trädgårds- och parkavfall (även avfall från
begravningsplatser)
20 02 01 Komposterbart avfall
20 02 02 Jord och sten
20 02 03 Annat icke-komposterbart avfall
20 03 00 Annat hushållsavfall
20 03 01 Blandat hushållsavfall
20 03 02 Avfall från torghandel
20 03 03 Avfall från gaturenhållning
20 03 04 Slam från septiska tankar
20 03 05 Uttjänade fordon

Bilaga 3

ÅTERVINNINGSÅTGÄRDER

R 1 Huvudanvändning som bränsle eller andra metoder att generera energi

R 2 Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel

R 3 Återvinning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel (inklusive kompostering och andra former av biologisk omvandling)

R 4 Återvinning/vidareutnyttjande av metaller och metallföreningar

R 5 Återvinning/vidareutnyttjande av andra oorganiska material

R 6 Regenerering av syror eller baser

R 7 Återvinning av de komponenter som används till att minska föroreningar

R 8 Återvinning av katalysatorkomponenter

R 9 Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja

R 10 Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller ekologisk förbättring

R 11 Användning av avfall från något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 10

R 12 Utbyte av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1-R 11

R 13 Lagring av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R 1- R 12 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras)

Bilaga 4

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN

D 1 Deponering i eller på marken (t.ex. avfallsupplag)

D 2 Jordförbättring (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall eller slam i jord)

D 3 Djupinjektering (t.ex. injektering av pumpbart avfall i brunnar, saltgrottor eller naturligt förekommande magasin)

D 4 Fyllnadsmassor (t.ex. användningar av flytande avfall eller slam som fyllnadsmassor i gropar, dammar och bassänger)

D 5 Särskilt anlagda upplag (t.ex. placering i avskärmade separata celler som kapslas och isoleras från varandra och från den omgivande miljön)

D 6 Utsläpp till andra vatten än hav/oceaner

D 7 Utsläpp till hav/oceaner, inklusive deponering under havsbotten

D 8 Biologisk behandling som inte anges på annat ställe i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller blandningar som tas om hand med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-7 och D 9-12

D 9 Fysikalisk-kemisk behandling som inte anges på annat ställe i denna bilaga och som resulterar i slutliga föreningar eller blandningar som omhändertas med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-8 och D 10-12 (t.ex. avdunstning, torkning eller kalcinering)

D 10 Förbränning på mark

D 11 Förbränning till havs

D 12 Slutförvaring (t.ex. placering i behållare i en gruva)

D 13 Sammansmältning eller blandning före omhändertagandet med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 12

D 14 Omförpackning före omhändertagande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 13

D 15 Lagring före omhändertagande med användning av något av de förfaranden som är numrerade D 1-D 14 (utom tillfällig lagring, före insamling, på den plats där det produceras)

SFS 1998:902

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-06-25

Upphävandedatum:
2002-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2001:745