SFS 1998:543

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1998-06-11

Först inlagd:
1998-06-23

Senast ändrad:
2009-07-06

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2009:472


Lagens tillämpningsområde

1 § Central förvaltningsmyndighet inom hälso- och sjukvården får utföra automatiserad behandling av personuppgifter i hälsodataregister. Den centrala förvaltningsmyndighet som utför behandlingen av personuppgifter är personuppgiftsansvarig.

Förhållandet till personuppgiftslagen

2 § Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd härav, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter för hälsodataregister.

Ändamål

3 § Personuppgifter i ett hälsodataregister får behandlas för följande ändamål:
1. framställning av statistik,
2. uppföljning, utvärdering och kvalitetssäkring av hälso- och sjukvård, och
3. forskning och epidemiologiska undersökningar.

Innehåll

4 § Ett hälsodataregister får innehålla endast de uppgifter som behövs för de ändamål för vilka personuppgifter får behandlas enligt 3 §.

Samkörning

5 § Den som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i ett hälsodataregister får för de ändamål som anges i 3 § hämta personuppgifter till registret genom samkörning.

Uppgiftsskyldighet

6 § Den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården skall lämna uppgifter till ett hälsodataregister för de ändamål som anges i 3 §.

Sökbegrepp

7 § Som sökbegrepp i ett hälsodataregister får användas uppgifter som enligt 4 § får ingå i ett hälsodataregister.

Direktåtkomst

8 § Endast den som är personuppgiftsansvarig får ha direktåtkomst till uppgifter i ett hälsodataregister.

Utlämnande på medium för automatiserad behandling

9 § Personuppgifter i ett hälsodataregister får lämnas ut på medium för automatiserad behandling endast om uppgifterna skall användas för de ändamål som anges i 3 §.

Sekretess

10 § I offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) finns bestämmelser om begränsningar i rätten att lämna ut personuppgifter. Lag (2009:472).

Rättelse och skadestånd

11 § Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen.

Bemyndiganden

12 § Regeringen får meddela föreskrifter om

1. vilka myndigheter som får föra hälsodataregister enligt 1 §,
2. begränsning av de i 3 § angivna ändamålen,
3. begränsningar av de uppgifter som ett hälsodataregister enligt 4 § får innehålla,
4. begränsningar av samkörning enligt 5 §,
5. uppgiftsskyldighet enligt 6 §, och
6. begränsningar i rätten att bevara uppgifter.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1998:543
Denna lag träder i kraft den 24 oktober 1998. Om behandling av personuppgifter för ett ändamål som avses i denna lag påbörjats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser t.o.m. den 30 september 2001 om behandlingen inte omfattas av ett hälsodataregister enligt denna lag.
Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen