Författningen har upphävts / ska upphävas 2008-01-01 genom SFS 2007:860

Uppgifter

1 § Statens haverikommission gör undersökningar enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

2 § Haverikommissionen skall
1. följa den nationella och internationella utvecklingen på de områden som omfattas av kommissionens verksamhet,
2. samarbeta med berörda säkerhetsmyndigheter i deras
olycksförebyggande verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på haverikommissionen med undantag av 4, 5, 10-14, 19, 20, 22, 30, 33 och 34 §§. Förordning (2007:7).

Haverikommissionens ledning och organisation

4 § Haverikommissionens generaldirektör är chef för myndigheten.

5 § Vid haverikommissionen skall finnas haveriutredare. Förordning (2007:7).

6 § Generaldirektören och minst en av haveriutredarna skall vara jurist och ha domarerfarenhet.
   I övrigt skall det finnas haveriutredare med
- flygoperativ sakkunskap,
- flygteknisk sakkunskap,
- sjöoperativ sakkunskap,
- sjöteknisk sakkunskap,
- sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddningstjänst samt
- allmän teknisk sakkunskap.
   En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2001:1146).

7 § För uppdrag att biträda med undersökningar som avses i 1 § anlitar haverikommissionen experter och sakkunniga.

Handläggningen av kommissionens undersökningar

8 § En undersökning som avses i 1 § leds av generaldirektören eller av en haveriutredare som är jurist och har domarerfarenhet. Förordning (2001:1146).

9 § När kommissionen skall göra en undersökning som avses i 1 § tillkallar den som leder utredningen de experter och sakkunniga som behövs för undersökningen.

10 § Bestämmelser om handläggningen av undersökningar som avses i 1 § finns i
-- lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,
-- förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.

11 § Vid undersökningar som avses i 1 § är kommissionen beslutför när den som leder undersökningen och minst en haveriutredare är närvarande.

12 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en haveriutredning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Överklagande

13 § Haverikommissionens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas endast om det
1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223), eller
2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (2006:1338)

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2006:1338
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
2007:860
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission ska upphöra att gälla.
2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2008.
SFS 1996:282

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1996-04-11

Upphävandedatum:
2008-01-01

Först inlagd:
1996-05-09

Senast ändrad:
2007-11-27

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2007:7