SFS 1996:282

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1996-04-11

Upphävandedatum:
2008-01-01

Först inlagd:
1996-05-09

Senast ändrad:
2007-11-27

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2007:7


Författningen har upphävts / ska upphävas 2008-01-01 genom SFS 2007:860

Uppgifter

1 § Statens haverikommission gör undersökningar enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor.

2 § Haverikommissionen skall
1. följa den nationella och internationella utvecklingen på de områden som omfattas av kommissionens verksamhet,
2. samarbeta med berörda säkerhetsmyndigheter i deras
olycksförebyggande verksamhet.

Verksförordningens tillämpning

3 § Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på haverikommissionen med undantag av 4, 5, 10-14, 19, 20, 22, 30, 33 och 34 §§. Förordning (2007:7).

Haverikommissionens ledning och organisation

4 § Haverikommissionens generaldirektör är chef för myndigheten.

5 § Vid haverikommissionen skall finnas haveriutredare. Förordning (2007:7).

6 § Generaldirektören och minst en av haveriutredarna skall vara jurist och ha domarerfarenhet.
   I övrigt skall det finnas haveriutredare med
- flygoperativ sakkunskap,
- flygteknisk sakkunskap,
- sjöoperativ sakkunskap,
- sjöteknisk sakkunskap,
- sakkunskap inom området befolkningsskydd och räddningstjänst samt
- allmän teknisk sakkunskap.
   En av haveriutredarna är generaldirektörens ställföreträdare. Förordning (2001:1146).

7 § För uppdrag att biträda med undersökningar som avses i 1 § anlitar haverikommissionen experter och sakkunniga.

Handläggningen av kommissionens undersökningar

8 § En undersökning som avses i 1 § leds av generaldirektören eller av en haveriutredare som är jurist och har domarerfarenhet. Förordning (2001:1146).

9 § När kommissionen skall göra en undersökning som avses i 1 § tillkallar den som leder utredningen de experter och sakkunniga som behövs för undersökningen.

10 § Bestämmelser om handläggningen av undersökningar som avses i 1 § finns i
-- lagen (1990:712) om undersökning av olyckor,
-- förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor.

11 § Vid undersökningar som avses i 1 § är kommissionen beslutför när den som leder undersökningen och minst en haveriutredare är närvarande.

12 § Om det framkommer skiljaktiga meningar vid överläggning i en haveriutredning, tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

Överklagande

13 § Haverikommissionens beslut i andra ärenden än anställningsärenden får överklagas endast om det
1. följer av en annan bestämmelse än 22 a § förvaltningslagen (1986:223), eller
2. i en föreskrift särskilt hänvisas till 22 a § förvaltningslagen. Förordning (2006:1338)

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

2006:1338
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överklagande av sådana beslut i anställningsärenden som har meddelats före ikraftträdandet.
2007:860
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008, då förordningen (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission ska upphöra att gälla.
2. Den upphävda förordningen gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 2008.
Karnov Group Testa Karnov Juridik gratis Testa Karnov Kommun
Läs artikeln om EU:s dataskyddsförordning Läs om Innovationspartnerskap –  en innovation inom offentlig upphandling Läs intervjun med Göran Lambertz. Om karriären, Quick och framtiden Läs artikeln om hur LVU ska skydda barn och ungdomar från hedersvåld Läs artiklar och krönikor från jurdikbranschen