1 § Denna förordning gäller vid läkarvård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Termer och begrepp som används i lagen har samma betydelse i förordningen.

2 § Av lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning följer att vissa läkare har rätt till förhöjda arvoden. I lagen finns också bestämmelser om patientavgift.

3 § I denna förordning indelas de läkare med specialistkompetens som kan få läkarvårdsersättning i följande grupper av specialiteter.

Grupp av specialiteter         Motsvarande bas-,
gren- eller
tilläggsspecialitet
Allmänmedicin Allmänmedicin
Anestesi och intensivvård m.m. Anestesi och
intensivvård
Barnmedicinska specialiteter Smärtlindring
Barn- och ungdomsmedicin Barn- och
ungdomsallergologi
Barn- och
ungdomsneurologi med
habilitering
Neonatologi
Barnkardiologi
Hud- och könssjukdomar Hud- och könssjukdomar
Invärtesmedicinska specialiteter m.m. Internmedicin
Kardiologi
Medicinsk
gastroenterologi och
hepatologi
Endokrinologi och
diabetologi
Medicinska
njursjukdomar
Lungsjukdomar
Hematologi
Allergologi
Geriatrik
Klinisk fysiologi
Infektionsmedicin
Arbets- och
miljömedicin
Reumatologi Reumatologi
Vissa opererande specialiteter Kirurgi
Urologi
Barn- och
ungdomskirurgi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Ortopedi
Handkirurgi
Neurokirurgi
Obstetrik och gynekologi Obstetrik och
gynekologi
Psykiatriska specialiteter Psykiatri
Rättspsykiatri
Barn- och
ungdomspsykiatri
Ögonsjukdomar Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. Öron-, näs- och
halssjukdomar
Hörsel- och
balansrubbningar
Röst- och talrubbningar
Onkologi m.m. Onkologi
Gynekologisk onkologi
Neurologi Neurologi
Förordning (2010:1372).

Normalarvode

4 § För andra åtgärder inom den medicinska verksamhet som förekommer inom läkarens specialitet än sådana som anges i 7-10 §§ får läkaren tillgodoräkna sig normalarvode eller reducerat normalarvode enligt 5 eller 6 §.
   För att normalarvode eller reducerat normalarvode skall lämnas skall läkarens vårdinsatser i direkt kontakt med patienterna i genomsnitt per kalendermånad uppgå till minst det antal minuter som anges i 5 §. Varje läkarbesök skall vidare omfatta
1. anamnesupptagning innefattande psykosociala faktorer och undersökning med för specialiteten vedertagna undersökningsmetoder,
2. bedömning och rådgivning eller information, eller
3. behandling med för specialiteten vedertagna behandlingsmetoder.
   För en läkare som saknar specialistkompetens gäller bestämmelserna i denna förordning på motsvarande sätt. Undersökningar och behandlingar skall ske med vedertagna metoder.

5 § Normalarvode lämnas med högst följande belopp under förutsättning att summan av arvodet som lämnats till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under kalenderåret har uppgått till högst det belopp som anges i tabellen.

Läkare Normal- Tids- Sammanlagt arvode åtgång mottaget kronor minuter arvode kronor

Allmänmedicin 819 25 2 599 000

Anestesi och intensivvård 819 20 3 030 000

Barnmedicinska specialiteter 988 30 2 487 000

Hud- och könssjukdomar 819 20 2 966 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m. 849 25 2 688 000

Reumatologi 1 242 35 2 479 000

Vissa opererande specialiteter 849 20 3 141 000

Obstetrik och gynekologi 1 054 25 3 039 000

Psykiatriska specialiteter 1 458 50 2 036 000

Ögonsjukdomar 916 25 2 960 000

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. 849 20 3 140 000

Onkologi 849 25 2 580 000

Neurologi 1 350 35 2 838 000

   Läkare utan specialistkompetens 482 20 1 664 000 Förordning (2017:997).

6 § Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt mottaget arvode enligt 5 § lämnas reducerat normalarvode för samma åtgärder med högst de belopp som anges i tabellen.
   Reducerat normalarvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till en läkare och vikarie i dennes verksamhet under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i tabellen.

Läkare Reducerat Ersättningstak normalarvode kronor kronor

Allmänmedicin 409 3 214 000

Anestesi och intensivvård 409 4 741 000

Barnmedicinska specialiteter 493 3 299 000

Hud- och könssjukdomar 409 3 978 000

Invärtesmedicinska specialiteter m.m. 428 3 557 000

Reumatologi 620 3 637 000

Vissa opererande specialiteter 429 4 862 000

Obstetrik och gynekologi 531 4 076 000

Psykiatriska specialiteter 728 2 702 000

Ögonsjukdomar 458 4 300 000

Öron-, näs- och halssjukdomar m.m. 429 4 158 000

Onkologi 429 3 570 000

Neurologi 674 3 846 000

   Läkare utan specialistkompetens 241 2 266 000 Förordning (2017:997).

6 a § Om en läkare och vikarie i dennes verksamhet inte bedriver verksamheten på heltid reduceras gränserna för sammanlagt uppburet arvode enligt 5 § och ersättningstaket enligt 6 § med 70 procent av den kvotdel som arbetstiden minskat i förhållande till heltidskravet i 8 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning. Förordning (1995:1220).

Enkelt arvode

7 § För enklare undersökningar, behandlingar och rådgivning än som anges i 4 § som utförs av en läkare eller under dennes överinseende lämnas enkelt arvode med högst 271 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 133 kronor. Förordning (2017:997).

7 a § Sker en läkares rådgivning enligt 7 § per telefon lämnas ett enkelt arvode med 161 kronor. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat enkelt arvode med högst 81 kronor. Förordning (2017:997).

Särskilt arvode

8 § För de särskilt tids- eller kostnadskrävande åtgärder som anges i bilaga 1 lämnas särskilt arvode enligt vad som anges i bilagan.
   Om läkarvårdsersättning till en läkare och vikarie i dennes verksamhet sammanlagt under ett kalenderår överstiger sammanlagt uppburet arvode enligt 5 §, lämnas reducerat särskilt arvode för åtgärd som avses i första stycket med högst de belopp som anges i bilaga 1. Reducerat särskilt arvode lämnas under förutsättning att summan av lämnat arvode till läkaren och vikarien under ett kalenderår inte överstiger det ersättningstak som anges i 6 §. Förordning (1997:94).

Samtalsbehandling

9 § För samtalsbehandling som ges av en läkare som också är legitimerad psykoterapeut lämnas normalarvode med högst 940 kronor om behandlingstiden i direkt kontakt med patienten är minst 45 minuter. Under de förutsättningar som anges i 6 § lämnas reducerat normalarvode med högst 473 kronor. Förordning (2017:997).

Rådgivning i födelsekontrollerande syfte m. m.

10 § För rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller i fråga om abort eller sterilisering som lämnas i samband med en undersökning lämnas ett arvode om 831 kronor eller, under de förhållanden som anges i 6 §, ett arvode om 418 kronor. Arvodet om 418 kronor lämnas dock även om ersättningstaket i 6 § har uppnåtts. Arvodet utgör ersättning även för inprovning av pessar, insättning av livmoderinlägg eller implantation under huden och uttagande av preventivmedel. Vid rådgivning i födelsekontrollerande syfte i annat fall lämnas ett arvode som motsvarar enkelt arvode.
   Vid gynekologisk undersökning ersätts livmoderinlägg med 430 kronor utöver arvodet enligt första stycket samt pessar, införare och det första behovet av kemiska medel med 440 kronor utöver arvodet enligt första stycket. Detta gäller även när pessaret med tillbehör kan hämtas på apotek utan kostnad för patienten.
   Arvodet enligt denna bestämmelse omfattar även förskrivning av preventivmedel och kostnader för preventivmedel som lämnas ut vid läkarbesöket.
   Ersättning enligt denna paragraf ingår inte i beloppen för sammanlagt mottaget arvode i 5 § eller ersättningstak i 6 §. Förordning (2017:997).

Särskilda stödområden

10 a § Med särskilda stödområden enligt 20 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning avses de kommuner och delar av kommuner som ingår i stödområde enligt 10 b §. Förordning (2014:369).

10 b § Med stödområde avses i denna förordning följande indelning.
1. Norrbottens län: Arvidsjaurs, Arjeplogs, Gällivare, Haparanda, Jokkmokks, Kalix, Kiruna, Pajala, Älvsbyns, Överkalix och Övertorneå kommuner samt Edefors och Gunnarsbyns församlingar i Bodens kommun och f.d. Markbygdens kyrkobokföringsdistrikt i Piteå kommun.
2. Västerbottens län: Bjurholms, Dorotea, Lycksele, Malå, Norsjö, Sorsele, Storumans, Vilhelmina, Vindelns och Åsele kommuner samt Fällfors, Jörns och Kalvträsks församlingar i Skellefteå kommun.
3. Jämtlands län: Bergs, Bräcke, Härjedalens, Krokoms, Ragunda, Strömsunds, Åre och Östersunds kommuner.
4. Västernorrlands län: Sollefteå och Ånge kommuner, Holms och Lidens församlingar i Sundsvalls kommun samt Anundsjö, Björna, Skorpeds och Trehörningsjö församlingar i Örnsköldsviks kommun.
5. Gävleborgs län: Ljusdals kommun.
6. Dalarnas län: Malung-Sälens, Orsa, Vansbro och Älvdalens kommuner samt Venjans och Våmhus församlingar i Mora kommun.
7. Värmlands län: Torsby kommun.
   Med församlingar avses de territoriella församlingar som fanns den 31 december 1999. Förordning (2014:369).

11 § Till en läkare som har sin verksamhet inom ett särskilt stödområde lämnas tilläggsarvode med 271 kronor för medicinskt motiverade hembesök. Om flera personer ges vård vid ett besök lämnas högst två tilläggsarvoden. För telefonkonsultationer lämnas till en sådan läkare, utöver den ersättning som kan lämnas enligt 7 a §, en särskild ersättning med 20 kronor. Förordning (2017:997).

Resekostnader

12 § Ersättning för en läkares kostnader för resa med egen bil vid sjukbesök lämnas med det belopp som anges i 16 kap. 27 § inkomstskattelagen (1999:1229) om det på grund av patientens tillstånd är motiverat med hembesök. För varje resa lämnas dock en minsta ersättning om 10 kronor. Ersättning för resa med annat färdmedel lämnas om det finns särskilda skäl.
   Ersättning för resa med egen bil lämnas även om kostnaden skulle ha blivit lägre om annat färdmedel hade använts. Endast om det finns särskilda skäl, får avståndet till patienten från läkarens mottagning beräknas överstiga avståndet från patienten till en allmän läkarmottagning som är inrättad för den ort där patienten vistas. Förordning (2000:930).

Remiss

13 § För laboratorieundersökning som utförs av Folkhälsomyndigheten lämnas ersättning från landstinget om undersökningen utförs efter remiss från
1. en läkare som har ersättning enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning,
2. en läkare som är anställd av studerandehälsovårdsorganisation, eller
3. en läkare inom företagshälsovård som
   – är en rådgivande expertfunktion för arbetsgivare och arbetstagare,
   – arbetar förebyggande med arbetsmiljön och medverkar i arbets-, anpassnings- och rehabiliteringsverksamheten på arbetsstället,
   – aktivt medverkar i det lokala arbetsmiljöarbetet,
   – samverkar med berörda samhällsorgan, och
   – drivs med för ändamålet utbildad personal.
   Ersättning lämnas med högst det belopp som finns angivet för sådan undersökning i den för Folkhälsomyndigheten gällande taxan. Förordning (2013:889).

Gemensamma bestämmelser om arvode

14 § Landstinget ska till läkaren betala ut skillnaden mellan det arvode som följer av bestämmelserna i denna förordning och den patientavgift som läkaren fått ta ut.
   Arvodet betalas dock helt genom läkarvårdsersättning
1. för provtagning i syfte att ta reda på om en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168) föreligger och för undersökning i samband med provtagningen,
2. om patienten enligt 24 § lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning är befriad från att betala patientavgift,
3. för rådgivning i födelsekontrollerande syfte eller angående abort eller sterilisering,
4. för läkarens resekostnader enligt 12 §,
5. för sjukvård som avses i 2 § andra stycket 5 förordningen (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m. Förordning (2012:965).

15 § Vid utbetalning av ersättning till en mottagare som inte åberopar godkännande för F-skatt och inte är juridisk person minskas ersättningen med 10,3 procent eller, om mottagaren vid årets ingång är 65 år eller äldre, med 6,5 procent. Om mottagaren visar att minst 60 procent av ersättningen motsvarar kostnader i arbetet som ska täckas med ersättningen, ska ersättningen minskas med det lägre belopp som beräknas motsvara de arbetsgivaravgifter eller den särskilda löneskatt som landstinget ska betala. Förordning (2011:1450).

16 § Läkarvårdsersättningen utgör ersättning för samtliga åtgärder vid ett vårdtillfälle inräknat läkemedelsförskrivning och provtagning för klinisk laboratorieundersökning. I ersättningen ingår också betalning för läkarintyg som behövs för att få ut sjukpenning eller sjuklön samt för förbands- och annat förbrukningsmaterial.
   Läkarvårdsersättningen innefattar också betalning för de kliniska laboratorieundersökningar som anges i bilaga 2 och provtagning för sådan undersökning. Om undersökningen eller provtagningen utförs av någon annan skall läkaren stå för kostnaden.
   Provtagningskostnaden för andra laboratorieundersökningar än som anges i bilaga 2 bekostas av läkaren om det inte är medicinskt motiverat att provtagning sker vid ett laboratorium som landstinget har anvisat. Förordning (1996:1360).

17 § En läkare som har läkarvårdsersättning är skyldig att i fråga om all sådan vård visa läkarvårdsräkning för landstinget och redovisa arbetstid, antalet vidtagna åtgärder samt uppgift om patientens bosättningsort. Sådan provtagning och undersökning som avses i 14 § andra stycket 1 skall dock, utan uppgifter om patientens identitet, redovisas särskilt. Läkaren är även skyldig att rapportera till respektive landsting om han eller hon är verksam i två eller flera landstingsområden och skall därvid även ange beräknad omfattning i respektive landstingsområde. Därutöver är läkaren skyldig att själv bevaka när han eller hon når ersättningstak 1 eller ersättningstak 2 och att underrätta landstinget om detta.
   Läkarvårdsersättning i motsvarande mån kan innehållas i avvaktan på att sådana uppgifter lämnas som avses i första stycket. Förordning (1997:94).

18 § Den som ger vård mot läkarvårdsersättning ska lämna kvitto på betalda patientavgifter och anteckna dessa på formulär för tillämpning av bestämmelserna om avgiftsbefrielse för patientavgifter. Förordning (2012:965).

Bilaga 1

Förteckning över läkarvårdsåtgärder som ska föranleda särskilt arvode enligt 8 §

Åtgärder Arvode Reducerat kronor arvode kronor

Anestesi och intensivvård m.m.

101 Intravenös anestesiologisk 
läkemedelstillförsel (inkluderar
övervakning efter ingrepp) 2 535 2 040
102 Regional anestesi 2 174 1 736
103 Perioperativ anestesivård – innefattande 
preoperativ bedömning, inhalationsanestesi
eller balanserad intravenös anestesi samt
tillsyn av okomplicerat uppvakningsförlopp 4 587 3 662
104 Sacral-, lumbal- eller epiduralblockad
(inkluderar övervakning efter ingrepp) 2 805 2 232
105 Ganglieblockad eller intravenös
sympaticusblockad. Anläggande av
DCS/ryggmärgsnära elstimulering 2 952 2 366
106 Smärtanalys. Förbehållet specialister i
smärtlindring.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient 1 600 1 284
107 Nervblockad med ledning av nervstimulator
eller ultraljud 2 400 1 916
   108 Triggerpunktsblockad 1 195 970
109 Algologisk känselundersökning, 
kvantitativ (QST)
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 1 600 1 284
   Invärtesmedicinska specialiteter
   202 Ultraljud, duplex carotis
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
gånger per år och patient 1 905 1 532
203 Pacemakerkontroll med programmerare.
Funktionstestning innefattande mätning
och analys av stimulationströsklar och
sensitivitetsnivåer samt statistik.
Bedömning av batteristatus 1 905 1 532
207 Demensutredning som omfattar kognitiv
anamnes, kognitivt status (inklusive
Mini Mental Test tillsammans med
klocktest), laboratorietester för
uteslutande av sjukdom som ger
demensliknande symtom, samt initialt EKG
och remittering till CT eller MR hjärna
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 1 656 1 328
   208 Omfattande arteriell utredning.
  Utförlig anamnes inriktad på 
cirkulationsstörning. BT-mätning i båda
armar och ben med manschett och Doppler.
Beräkning av ankle-brachial index.
Sammanfattande utlåtande och
riskbedömning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 1 905 1 532
   210 Insättande av insulinbehandling med pump
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
gång per år och patient 1 905 1 532
   214 Eko-Doppler, färg-Doppler
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
gånger per år och patient 2 557 2 040
   215 Bandspelar-EKG (långtids-EKG)
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
gånger per år och patient 2 051 1 645
   217 Stress-eko
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
gånger per år och patient 2 671 2 141
   218 Datoriserat medicinskt arbetsprov
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
gånger per år och patient 2 051 1 645
219 Digital monitorering av blodtryck utanför
mottagning under 24 timmars
blodtrycksregistrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 1 793 1 430
220 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av
KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 1 793 1 430
   221 Omfattande allergologisk utredning.
  Noggrann anamnes, provtagning med 
pricktest, epicutantest eller
serum-IgE/specifika IgE-antikroppar.
Noggrann rådgivning inklusive
behandlings- och saneringsåtgärder
utifrån vad utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient 1 793 1 430
   222 Videocoloskopi 4 587 3 662
   223 Videogastroskopi 3 234 2 592
   224 Videosigmoideoskopi 3 571 2 861
225 Om polypektomi utförs vid coloskopi, 
sigmoideoskopi eller gastroskopi
lämnas ytterligare ersättning om 586 474
   226 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL 1 905 1 532

Reumatologi

227 Behandling (inte intravenös) med 
TNF-blockerare, immunmodulerande
preparat eller cytostatikapreparat.
Avser inte kortison eller metotrexat 1 695 846
228 Intravenös behandling med TNF-blockerare,
immunmodulerande preparat eller
cytostatikapreparat 2 422 1 938
229 Ledinjektion under sterila betingelser
med samtidig tappning av led eller
administration av kortison i tre eller
flera leder 2 423 1 938

Vissa opererande specialiteter

301 Sfincterotomi eller dilatation p.g.a. 
analfissur eller kontraktur 2 557 2 040
   302 Exstirpation av anal- eller rektalpolyp 1 793 1 430
   303 Excision av pilonidalsinus 2 952 2 366
   304 Operation av gynecomasti 2 952 2 366
  Tillägg för bilateral operation		2 213		1 780
305 Operation av tumör i ben, brosk eller
underhud 2 422 1 938
306 Exstirpation av mjukdelstumörer i head
and neckområdet 2 805 2 231
   307 Phimosis (circumcisio)/frenulumplastik 2 952 2 366
   308 Operation av hydrocele 2 557 2 040
   309 Sutur av collateralligament 2 557 2 040
   312 Avlösning av muskelfäste (epikondylit) 3 234 2 592
   313 Cystoskopi 2 298 1 836
   314 Senskideklyvning 2 805 2 232
  För varje tillkommande senskideklyvning	2 107		1 679
315 Operation av analabscess eller fistel
eller båda, samt operation av hemorrojder
och slemhinneprolaps (gäller inte
gummiringsligatur) 2 952 2 366
318 Operation av varicer innebärande minst
fyra hudincisioner eller minst två
perforantligaturer, eller stripping av
saphena magna på underbenet 2 557 2 040
   319 Vasectomi 2 671 2 141
   320 Borttagande av osteosyntesmaterial 2 952 2 366
   321 Exstirpation av ganglion, bursa 3 830 3 076
   322 Synovectomi i smärre leder 3 066 2 456
324 Dorsal tenosynovectomi i handled samt 
eventuell sentransferering 3 492 2 772
   325 Excision av dupuytrens contractur,
  ett finger					3 830		3 076
För varje tillkommande finger 2 805 2 232
   326 Sentransferering 3 492 2 772
327 Omfattande plastikkirurgisk 
rekonstruktion. Hit ska hänföras t.ex.
lambåplastik, fri transplantation av
hudtransplantat eller sammansatt
transplantat och korrektion av medfödd
defekt av mer betydande omfattning hos
barn 4 350 3 492
328 Operation av malign hudtumör inklusive
basaliom och hudförändringar med
PAD-verifierade atypier. Vidgad excision
efter tidigare operation av tumör enligt
ovan 2 557 2 040
329 Hud- eller ärrplastik inklusive
fotodokumentation där tidigare
ärrbildning är omfattande och utgör ett
patologiskt tillstånd 3 234 2 592
   330 Falangresektion vid hammartå,
  avmejsling av exostos			3 234		2 592
För varje tillkommande tå 2 445 1 949
332 Neurolys medelst kirurgisk intervention
eller exstirpation av Mortons neurom 3 830 3 076
Om kirurgisk åtgärd för Mortons neurinom
enligt åtgärd 332 utföres för två Mortons
neurinom utgår 75 % av ersättningen för
den andra operationen
   334 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg 2 557 2 040
335 Excision av tre eller flera hudtumörer 
med hudsutur 1 793 1 430
336 Operation av varicer med hög
underbindning och resektion av saphena
magna och/eller ligatur och resektion av
saphena parva samt eventuella
exstirpationer 4 733 3 785
337 Urodynamisk undersökning. Härmed avses en
kombinerad urinflödesmätning med hjälp av
särskild apparatur och ultraljudsmätning
av residualurin.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 2 671 2 141
338 Artroskopi. Innefattar artroskopi och vid
behov adekvat åtgärd, t.ex. partiell
meniskresektion. Ändamålsenlig utrustning
ska finnas inklusive digital lagring av
operationsfynd 4 968 3 977
339 Cystostomi, dvs. anläggande av
suprapubisk kateter 1 656 1 328
   340 TUR-B vid G1-tumörer 3 571 2 861
   341 Endoskopisk strikturbehandling 2 952 2 366
   342 Lithotripsi, blåsevakuering 2 952 2 366
   343 Sondering av uretra hos man 2 051 1 645
   345 Operation av uretracaruncel eller skeneit 2 952 2 366
   346 Operation av intrauretrala condylom 2 061 1 645
   347 Operation av ljumskbråck 6 523 5 216
   348 Operation av epigastricabråck 4 587 3 662
   349 Operation av navelbråck 5 870 4 687
   350 Excision med sutur av ögonlockstumör 2 557 2 040
351 Radikaloperation av nageltrång med 
resektion av nagelroten 1 793 1 430
För varje tillkommande tå 1 341 1 070
   352 Provexcision från arteria temporalis 1 793 1 430
   353 Videogastroskopi 3 234 2 592
   354 Videocoloskopi 4 587 3 662
   355 Videosigmoideoskopi 3 571 2 861
356 Hallux valgusoperation (inte enbart 
avmejsling), hallux rigidusoperation
(debasering, cheilectomi),
korrektionsosteotomi metatarsalben,
falang 4 350 3 482
För varje tillkommande åtgärd 3 244 2 603
357 Led- och senkirurgi. Resektion av
metatarsalbenhuvud, tenolys eller
excision av partiell ruptur 3 967 3 168
För varje tillkommande åtgärd 2 974 2 377
   358 Operation av synstörande dermatochaloasis 2 557 2 040
  Tillägg för bilateral operation		1 926		1 544
360 Om åtgärd inom gruppen opererande
specialiteter utförs genom regional
anestesi som lagts av den opererande
läkaren själv lämnas ytterligare
ersättning. Åtgärden kan inte användas
vid infiltrationsanestesi eller vid
ledningsanestesi av finger och tå eller
vid cystoskopi eller prostatabiopsi 1 666 1 341
361 Om polypektomi utförs vid coloskopi,
sigmoideoskopi eller gastroskopi lämnas
ytterligare ersättning om 586 474
   362 TRUL och prostatabiopsi 2 557 2 040
   363 Blåshalsincision 4 350 3 482
   364 Ablatio testis i lokal anestesi 4 350 3 482
366 Artrodes inklusive internfixation av 
stortå 4 856 3 875
367 Artrodes inklusive internfixation av
fingerled och småtår 4 350 3 482
För varje tillkommande tå/finger 3 255 2 603
   368 CMC 1 interpositionsplastik 4 350 3 482
   369 Transrektalt ultraljud
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
gånger per år och patient 2 174 1 736
   370 Testisbiopsi 2 557 2 040
   371 Videocystoskopi 3 571 2 861
   Åtgärderna 330, 356, 357 och 367 kan kombineras flera gånger vid samma operationstillfälle.
   380 När 330 är en tillkommande åtgärd 2 435 1 949
   381 När 356 är en tillkommande åtgärd 3 266 2 603
   382 När 357 är en tillkommande åtgärd 2 974 2 389
   383 När 367 är en tillkommande åtgärd 3 267 2 603
   Åtgärderna 314 och 332 kan sinsemellan kombineras högst en gång vid samma besökstillfälle.
   386 När 314 är en tillkommande åtgärd 2 107 1 679
   387 När 332 är en tillkommande åtgärd 2 884 2 320
388 Om injektion av botulinumtoxin utförs 
vid cystoskopi lämnas ytterligare
ersättning om 586 474
389 Behandling av analfissur med
botulinumtoxin. Läkemedlet ska
rekvireras och inte förskrivas på recept 3 636 2 909

Obstetrik och gynekologi

401 Exeres eller vacuumaspiration av 
spontanabort 2 557 2 040
   402 Fraktioniserad abrasio 2 557 2 040
   403 Hysteroskopi 2 557 2 040
404 Om polypektomi utförs vid hysteroskopi 
lämnas ytterligare ersättning om 586 474
   405 Diatermiloop-/laserkonisering 2 557 2 040
   406 Abortingrepp 3 066 2 456
   407 Cystoskopi 2 298 1 836
   408 Medicinsk abort (inklusive läkemedel) 4 350 3 482
409 Om åtgärd inom gruppen obstetrik och 
gynekologi utförs med PCB lämnas
ytterligare ersättning om 1 793 1 430
410 Kolposkopi med provexcision vid utredning
av precancerösa och andra
epitelförändringar cervix, i vagina och
vulva 1 793 1 430
   412 Hydrosonografi av uterus 1 793 1 430
413 Operation av 
Bartolinicystafenestrering/exstirpation 1 793 1 430
414 Inkontinensutredning, träning av patient
och tillhandahållande av vaginalt inlägg
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 2 557 2 040
   415 Endometriebiopsi 1 994 1 600
416 Tubarundersökning med ultraljud. 
Innefattar genomspolning med särskild
kontrast 4 350 3 482
417 Om injektion av botulinumtoxin utförs
vid cystoskopi lämnas ytterligare
ersättning om 586 474
   Ögonsjukdomar
   501 Pachymetri 1 476 1 183
   502 Nedläggning av silikongummislang 2 671 2 141
   503 Operation av pterygium 2 671 2 141
   504 Excision av tumör i conj./ögonlock 2 174 1 736
   505 Enklare tårvägsplastik 2 174 1 736
   506 Operation av ektropion 2 671 2 141
   507 Operation av entropion 2 671 2 141
   508 Operation av ptos 4 587 3 662
   510 Excision med sutur av ögonlockstumör 2 557 2 040
  Tillägg för bilateral operation		1 926		1 544	
   511 Operation av synstörande dermatochalasis 2 557 2 040
  Tillägg för bilateral operation		1 926		1 544
512 Fotokoagulering/laserbehandling, främre
segmentet 2 051 1 645
513 Fotokoagulering/laserbehandling, bakre
segmentet 2 557 2 040
514 Synfältsundersökning bilateralt med
datorperimetri eller Goldman 1 476 1 183
515 Ögonbottenfotografering bilateralt med
fotodokumentation alternativt Optisk
Coherens Tomografi 1 476 1 183
   Öron-, näs- och halssjukdomar m.m.
   601 Punktion och spolning av bihåla 1 656 1 328
   602 Omfattande sömnapnéundersökning
  Detaljerad anamnes beträffande snarkning, 
andningsuppehåll, sömnvanor, dagtrötthet,
alkoholvanor samt vikt. Fiberskopi av
övre luftvägar. Tolkning av resultat av
sömnregistrering. Rådgivning och
behandlingsförslag.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 2 051 1 645
604 nCPAP-inträning, standard (med
noninvasivbehandling) 2 051 1 645
605 FESS (funktionell endoskopisk kirurgi).
Modern näs- och bihålekirurgi som kräver
speciella kirurgiska instrument samt
optik med ljuskälla 3 066 2 456
   606 Exstirpation av tumör i munhåla och svalg 2 557 2 040
   607 Permanent transmyringealt dränage 2 671 2 141
608 Larynxundersökning inkluderande 
stroboskopi med videodokumentation 2 557 2 040
609 Exstirpation av mjukdelstumörer i head
and neckområdet 2 805 2 232
610 Otoneurologisk undersökning inklusive
videonystagmoskopi 2 952 2 366
   611 Omfattande allergologisk utredning.
  Noggrann anamnes, provtagning med 
pricktest, epicutantest eller serum-IgE/
specifika IgE-antikroppar. Noggrann
rådgivning inklusive behandlings- och
saneringsåtgärder utifrån vad
utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient 1 793 1 430
612 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av
KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 1 793 1 430
   613 Omfattande sväljfunktionsanalys.
  Funktionell undersökning av sväljningen 
med fiberskop då patienten sväljer 4
olika konsistenser från tjockt till helt
vattentunt.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 2 118 1 691
614 Omfattande plastikkirurgisk
rekonstruktion inom huvud-hals-området.
Hit ska hänföras t.ex. lambåplastik,
fri transplantation av hudtransplantat
eller sammansatt transplantat och
korrektion av medfödd defekt av mer
betydande omfattning hos barn 4 350 3 492
615 Operation inom huvud-hals-området av
malign hudtumör inkl. basaliom och
hudförändringar med PAD-verifierade
atypier. Vidgad excision efter tidigare
operation av tumör enligt ovan 2 557 2 040
616 Excision inom huvud-hals-området av tre
eller flera hudtumörer med hudsutur 1 793 1 430
   Onkologi m.m.
   701 Intravenös cytostatikabehandling 2 174 1 736

Neurologi

801 EMG och ENeG med undersökning av 
lämpligt antal muskler och nerver som
bedöms nödvändig för frågeställningen 3 066 2 456
   802 Ultraljud, duplex carotis
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
gånger per år och patient 1 905 1 532
   803 Apomorfinbehandling
  Ersättning för åtgärden lämnas högst en 
gång per år och patient 2 626 2 096
804 Demensutredning som omfattar kognitiv
anamnes, kognitivt status (inkl. Mini
Mental Test tillsammans med klocktest),
laboratorietester för uteslutande av
sjukdom som ger demensliknande symtom,
samt initialt EKG och remittering till
CT eller MR hjärna
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 1 656 1 328
805 Digital monitorering av blodtryck
utanför mottagning under 24 timmars
blodtrycksregistrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 1 793 1 430

Hud- och könssjukdomar

901 Fotokemoterapi med PUVA, behandling med 
B-ljus, Buckybehandling eller PDT,
avser första besöket 1 793 1 430
902 Omfattande kirurgisk behandling av
multipla hudtumörer med kryokirurgi
eller kombinationsteknik eller
excision/sutur av tre hudtumörer 2 557 2 040
903 Operation av malign hudtumör inklusive
basaliom och hudförändringar med
PAD-verifierade atypier. Vidgad excision
efter tidigare operation av tumör enligt
ovan 2 557 2 040
   905 Omfattande allergologisk utredning.
  Noggrann anamnes, provtagning med 
pricktest, epicutantest eller serum-IgE/
specifika IgE-antikroppar. Noggrann
rådgivning inklusive behandlings- och
saneringsåtgärder utifrån vad
utredningen visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient 1 793 1 430
906 Behandling med TNF-blockerare,
immunmodulerande preparat,
cytostatikapreparat eller retinoider
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient 2 422 1 938
   907 Operation av tumör i underhud 2 422 1 938
908 Exstirpation av mjukdelstumörer i head 
and neckområdet 2 805 2 231

Psykiatriska specialiteter

951 Gruppterapi/familjeterapi för högst 
sex patienter 698/patient 564/patient
   952 För ytterligare högst två patienter 394/patient 327/patient
   953 Besök överstigande 2 x 50 minuter 2 952 2 366
   Barnmedicinska specialiteter
   961 Gastroskopi 2 051 1 645
   962 Datoriserat medicinskt arbetsprov
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
gånger per år och patient 2 051 1 645
963 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient, eller dynamisk spirometri
efter ansträngningsprovokation
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 1 793 1 430
   964 Omfattande allergologisk utredning.
  Noggrann anamnes, provtagning med 
pricktest, epicutantest eller serum-IgE/
specifika IgE-antikroppar. Noggrann
rådgivning inklusive behandlings- och
saneringsåtgärder utifrån vad utredningen
visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient 1 793 1 430
965 Inhalationsbehandling av akut astma/
obstruktiv bronchit 1 905 1 532
966 Initial bedömning av barn med befarad
neuropsykiatrisk
störning/utvecklingsstörning. Tidsåtgång
minst 90 minuter per besök.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 2 896 2 320

Allmänmedicin

971 Demensutredning som omfattar kognitiv 
anamnes, kognitivt status (inkl. Mini
Mental Test tillsammans med klocktest),
laboratorietester för uteslutande av
sjukdom som ger demensliknande symtom,
samt initialt EKG och remittering till
CT eller MR hjärna
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 1 656 1 328
972 Digital monitorering av blodtryck
utanför mottagning under 24 timmars
blodtrycksregistrering
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 1 793 1 430
973 Dynamisk spirometri med bronkodilatation
vid utredningar och vid uppföljning av
astmapatient. Dynamisk spirometri utan
bronkodilatation vid kontroll av
KOL-patient men med saturationsmätning.
Ersättning för åtgärden lämnas högst två
gånger per år och patient 1 793 1 430
   974 Omfattande allergologisk utredning.
  Noggrann anamnes, provtagning med 
pricktest, epicutantest eller serum-IgE/
specifika IgE-antikroppar. Noggrann
rådgivning inklusive behandlings- och
saneringsåtgärder utifrån vad utredningen
visar.
Ersättning för åtgärden lämnas högst en
gång per år och patient men om behov av
olika testserier uppkommer högst två
gånger per år och patient 1 793 1 430
975 Excision av tre eller flera hudtumörer
med hudsutur 1 793 1 430
976 Radikaloperation av nageltrång med
resektion av nagelroten 1 793 1 430
   977 Inhalationsbehandling av akut astma/KOL 1 905 1 532
   978 Bandspelar-EKG (långtids-EKG)
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
gånger per år och patient 2 051 1 645
   979 Datoriserat medicinskt arbetsprov
  Ersättning för åtgärden lämnas högst två 
gånger per år och patient 2 051 1 645
Förordning (2017:997).

Bilaga 2

Förteckning över kliniska laboratorieundersökningar enligt 16 §

Vid tillämpning av 16 § andra stycket skall betalning för nedan angivna laboratorieundersökningar innefattas i arvode för läkarbesök.
   U-Bakterier (typ dis-slide eller kemisk metod) B-C-reaktivt protein (CRP) B-Glukos (semikvantitativ eller kvantitativ) B-Hemoglobin F-Hemoglobin U-Koriongonadotropin (U-HCG, kvalitativ) S-Mononukleosreaktion (kvalitativ) Pt-Streptokocker (direkttest) B, Ery-Sänkningsreaktion (B-SR) U-Testremsa (kval. analys av albumin, glukos, hemoglobin, leukocyter m.fl.)
   Teckenförklaring
   U-urin B-blod F-feces S-serum Pt-patient P-plasma Ery-erytrosyter Förordning (1996:1360).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1994:1121
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994 då förordningen (1993:1663) om läkarvårdsersättning skall upphöra att gälla.
2. För läkarvård som givits före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser fortfarande.
3. Beslut enligt 7 § läkarvårdstaxan (1974:699) om rätt för läkare som saknar viss specialistkompetens att tillgodoräkna sig arvode som om de hade sådan kompetens gäller fortfarande.
4. Med läkare som är specialist i allmänmedicin jämställs i fråga om rätt att tillämpa arvoden dels läkare som har etablerat sig i allmän praktik före den 1 juli 1969, dels annan läkare som fått Sveriges läkarförbunds allmänläkardiplom och etablerat sig i allmän praktik före utgången av år 1973.
1995:850
Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1995. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för åtgärder som utförts före ikraftträdandet.
1995:1220
1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 5 och 6 §§ den 1 januari 1997, och i övrigt den 1 januari 1996.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
1996:1360
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för läkarvårdsersättning som avser tid före ikraftträdandet.
1997:94
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 1997.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
1997:197
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 1997. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 1997.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 april 1997.
1997:891
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
1998:1542
1. Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 a och 11 §§ den 1 januari 2000, och i övrigt den 1 januari 1999.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2000:1033
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2001.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2001:851
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2002:793
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2003.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2003:820
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2004.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2004:262
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.
2004:756
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2005.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2005:785
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2006.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2006:1261
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2007.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2007:1207
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2008:960
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2009.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2009:83
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009.
2. Äldre lydelse av 11 § gäller fortfarande för läkare som vid ikraftträdandet bedriver verksamhet i ett sådant område som anges i den äldre lydelsen.
2009:1381
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2010:1372
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Läkare som enligt äldre bestämmelser har rätt till läkarvårdsersättning ska även i fortsättningen kunna få sådan ersättning.
2010:1646
1. Denna förordning träder ikraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2011:1186
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sjukgymnastisk behandling som har lämnats före ikraftträdandet.
2012:655
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2013:67
1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före den 1 januari 2013.
2013:277
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013. Bestämmelsen i 6 § i sin nya lydelse tillämpas dock för tid från och med den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2013:889
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om ersättning för laboratorieundersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet före ikraftträdandet.
2013:1101
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2014:1376
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2015:754
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2016:985
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
2017:997
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för vård som avser tid före ikraftträdandet.
SFS 1994:1121

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1994-06-09

Först inlagd:
1994-07-06

Senast ändrad:
2018-01-17

Rättelseblad:
Rättelseblad 2004:756 har iakttagits.

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:997