1 § Den som döms för ett eller flera brott ska, om fängelse ingår i straffskalan för något av brotten, i domen åläggas att betala en avgift på 800 kronor. Detsamma gäller när fråga om ansvar för brott tas upp av åklagare genom strafföreläggande.
   Avgift ska inte tas ut om påföljdseftergift meddelas. Lag (2014:1571).

2 § Bestämmelserna i 35 kap. 7 § brottsbalken om bortfallande av böter gäller även avgift enligt denna lag.

3 § Avgifterna skall föras till en brottsofferfond. Fondens medel skall, enligt de föreskrifter som regeringen bestämmer, användas för verksamhet som gagnar brottsoffer.
   Regeringen får besluta att kostnaderna för förvaltning av fonden skall ersättas av fondens medel.

4 § Närmare föreskrifter om förvaltningen av fonden meddelas av regeringen.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1994:419
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994. Bestämmelserna i 1 § gäller dock inte i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.
1999:582
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.
2014:1571
Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om brott som har begåtts före ikraftträdandet.
SFS 1994:419

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1994-05-26

Först inlagd:
1994-06-08

Senast ändrad:
2015-03-19

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:1571