Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller mätare som
a) en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av vatten (vattenmätare) och
b) en leverantör använder för att mäta hushållsförbrukning av värmeenergi (värmemätare). Förordning (1999:929).

Krav på mätnoggrannhet m. m.

2 § Vattenmätare och värmemätare skall ha en mätnoggrannhet som är rimlig med hänsyn till kostnader och teknisk utveckling. Mätaren skall också vara lätt att avläsa. Förordning (1999:929).

Bedömning av överensstämmelse

3 § För att en mätare skall få användas enligt 1 § skall den ha genomgått bedömning av överensstämmelse enligt föreskrivna krav. Förordning (2002:24).

Användning

4 § En mätare får tas i bruk av mätaranvändaren endast om den uppfyller kraven i 2 § och har genomgått föreskrivet förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 3 §. Förordning (1997:1022).

5 § En mätaranvändare skall se till att mätare som har tagits i drift uppfyller föreskrivna krav. Mätaranvändaren skall med vissa tidsintervall se över alla mätare i drift (mätarrevision). Förordning (1997:1022).

Rätt till utbyte av mätare

6 § Om en mätaranvändare inte ser över en mätare inom föreskriven tid för mätarrevision, har abonnenten rätt att på mätaranvändarens bekostnad få den utbytt. Förordning (1997:1022).

Bemyndiganden

7 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får meddela
1. närmare föreskrifter om utförande och egenskaper som krävs för att mätaren skall uppfylla kraven i 2 §,
2. närmare föreskrifter om bedömning av överensstämmelse enligt 3 § och mätarrevision enligt 5 § samt
3. föreskrifter för verkställighet av denna förordning. Förordning (2006:322).

8 § Om det finns särskilda skäl och det är förenligt med EES- avtalet får Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll genom föreskrift eller särskilt beslut medge undantag från denna förordning. Förordning (2006:322).

Tillsyn

9 § Tillsyn över efterlevnaden av bestämmelserna i lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon samt i denna förordning utövas av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll.
   Bestämmelser om befogenheter vid sådan tillsyn finns i 5 och 6 §§ lagen om måttenheter, mätningar och mätdon. Förordning (2006:322).

10 § Tillsynen skall huvudsakligen inriktas på mätaranvändarens egenkontroll. Förordning (1997:1022).

Överklagande

11 § Bestämmelser om överklagande av tillsynsmyndighets beslut finns i 7 § lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1994:99
1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:146) om el-, vatten- och värmemätare.
3. I fråga om elmätare som tagits i drift före den 1 juli 1980 och inte därefter undergått mätarrevision tillämpas inte 5 § i fråga om skyldigheten att företa mätarrevision förrän mätaren första gången efter ikraftträdandet har genomgått sådan revision och åter tagits i bruk, dock senast den 1 juli 1998.
SFS 1994:99

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1994-03-17

Rättelseblad:
Rättelseblad 2006:322 har iakttagits.

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2006:322