Författningen är tidsbegränsad till 2001-10-01

Inledande bestämmelser

1 § Socialstyrelsen får för de ändamål som anges i 2 § utföra automatiserad behandling av personuppgifter i ett särskilt sjukvårdsregister. Förordning (1998:1335).

Registerändamål

2 § Uppgifterna i sjukvårdsregistret får användas endast för forskning och framställning av statistik.

Registeransvar

3 § Socialstyrelsen är registeransvarig för sjukvårdsregistret.

Registerinnehåll

4 § Sjukvårdsregistret får innehålla uppgifter som finns i Socialstyrelsens slutenvårdsregister och uppgifter som tillförs registret enligt 8 §. Registret får också tillföras uppgifter som finns i det register för patientstatistik avseende sluten somatisk vård som tidigare fördes hos Socialstyrelsen. Förordning (1996:1293).

5 § Sjukvårdsregistret får innehålla uppgifter om patienter som är inskrivna inom den slutna geriatriska eller psykiatriska vården hos den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården samt uppgifter om patienter som skrivits ut från sådan vård eller annan sluten vård hos den som bedriver sådan verksamhet. Sjukvårdsregistret får också innehålla uppgifter om patienter som vårdats hos den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvårdens öppna vård om vården tidigare vanligen meddelades i den slutna vården. Förordning (1998:1335).

6 § För varje patient som avses i 4 § får i registret finnas uppgifter om vårdenhet, personnummer, folkbokföringsort, dag och sätt för in- och utskrivning, diagnoser, åtgärder samt orsaker till skador och förgiftningar. Uppgifter som visar om vården varit planerad eller akut och om den avtalstyp som reglerar vårdersättningen får också finnas.

Terminalåtkomst

7 § Endast den särskilda verksamhet hos Socialstyrelsen som avser forskning och statistik får ha terminalåtkomst till sjukvårdsregistret.

Inhämtande av uppgifter

8 § I förordningen (1993:1057) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården finns föreskrifter om skyldighet för den som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården att lämna uppgifter till sjukvårdsregistret. Förordning (1998:1335).

Utlämnande av uppgifter

9 § I datalagen (1973:289) och i sekretesslagen (1980:100) finns föreskrifter om utlämnande av uppgifter.

Information

10 § Socialstyrelsen skall på lämpligt sätt se till att personer som omfattas av sjukvårdsregistret och allmänheten i övrigt får information om registret. Informationen skall innehålla upplysningar om ändamålet med registret och dess innehåll samt rätten att få registerutdrag och rättelse enligt datalagen (1973:289). Socialstyrelsen bör dessutom på lämpligt sätt informera om de sekretess- och säkerhetsbestämmelser samt begränsningar i fråga om terminalåtkomst och utlämnade av uppgifter på medium för automatiserad behandling som gäller för registret. Förordning (1998:1335).
   1993:1059
   Denna förordning träder i kraft den 1 november 1993 och gäller till utgången av år 1996.

SFS 1993:1058

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1993-09-23

Tidsbegränsad till:
2001-10-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2000:884