Författningen har upphävts / ska upphävas 1995-01-01 genom SFS 1994:1658

1 § Följande regler i rättsakter inom Europeiska gemenskaperna (EG), som det hänvisas till i bilaga VI till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) och i bilaga 6 till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94, skall gälla som svensk lag:
1. Rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, i den lydelse rättsakten har enligt bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2001/83 av den 2 juni 1983 om ändring och uppdatering av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
2. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 1660/85 av den 13 juni 1985 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
3. Artikel 3 i rådets förordning (EEG) nr 1661/85 av den 13 juni 1985 om teknisk anpassning av gemenskapens regler om social trygghet för migrerande arbetare avseende Grönland, såvitt artikeln avser fortsatt giltighet och tillämpning av artikel 22.1a och 22.3 i förordning (EEG) nr 1408/71.
4. Avsnitt 1 under avdelning VIII. Socialpolitik i Anslutningsakten för Spanien och Portugal.
5. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3811/86 av den 11 december 1986 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
6. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 1305/89 av den 11 maj 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
7. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2332/89 av den 18 juli 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
8. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 3427/89 av den 30 oktober 1989 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
9. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 2195/91 av den 25 juni 1991 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
10. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 1247/92 av den 30 april 1992 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
11. Artikel 2 i rådets förordning (EEG) nr 1248/92 av den 30 april l992 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
12. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 1249/92 av den 30 april l992 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71.
13. Artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 1945/93 av den 30 juni l993 om ändring av dels förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, dels förordning (EEG) nr 574/72 om tillämpning av förordning (EEG) nr 1408/71, och dels förordning (EEG) nr 1247/92 om ändring av förordning (EEG) nr 1408/71.
   Bestämmelsernas svenska text finns i bilaga 1--9 och 12--15 till denna lag. Lag (1994:607).

2 § Reglerna skall gälla med de anpassningar som framgår av
1. bilaga VI till EES-avtalet,
2. protokollet den 17 mars l993 med justeringar av EES-avtalet (EES-protokollet), och
3. bilaga 6 till Gemensamma EES-kommitténs beslut nr 7/94.
   Den svenska texten till dessa dokument finns som bilaga 10--11 och 16 till denna lag. Lag (1994:607).

3 § Av lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES) framgår att vid tillämpningen av reglerna bestämmelserna i följande protokoll skall gälla.
1. Protokoll 1 till avtalet om en ständig kommitté mellan länderna inom Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA).
2. Protokoll 1 till avtalet om inrättandet av en övervakningsmyndighet och en domstol mellan EFTA-länderna.
   Dessa protokoll och protokoll 1 till EES-avtalet finns intagna i lagen (1992:1317) om ett europeiskt ekonomiskt samarbetsområde (EES). Lag (1994:607).

4 § har upphävts genom lag (1994:607).

5 § De danska, engelska, finska, franska, grekiska, isländska, italienska, nederländska, norska, portugisiska, spanska, svenska och tyska texterna skall ha samma giltighet.
   Prop. 1991/92: 170 (bil. 4), bet. 1992/93:EU1, rskr. 1992/93: 18.
   Texterna på finska, isländska och norska finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet. Texterna på de övriga språken finns publicerade i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
   Texterna på de övriga språken finns tillgängliga hos Utrikesdepartementet.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1992:1776
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
Regeringen får sätta lagen i kraft i förhållande till Liechtenstein vid en senare tidpunkt än i förhållande till andra avtalsslutande parter. Lag (1993:763).
1994:607
Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas från och med den 1 januari 1994. (I kraft den 1 juli 1994, 1994:114).
Äldre bestämmelser skall dock tillämpas för tiden fram till dagen för ikraftträdandet när detta är mer fördelaktigt för den enskilde.
Regeringen får sätta lagen i kraft i förhållande till Liechtenstein vid en senare tidpunkt än i förhållande till andra avtalsslutande parter.
1994:1658
Den upphävda lagen skall dock fortsätta att tillämpas på förhållanden som hänför sig till den tid under vilken lagen varit i kraft.
SFS 1992:1776

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-12-03

Upphävandedatum:
1995-01-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1994:1114