Författningen har upphävts / ska upphävas 2001-04-01 genom SFS 2001:100

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning tillämpas när myndigheter under regeringen framställer sådan officiell statistik som avses i 1 § andra stycket lagen (1992:889) om den officiella statistiken.

Officiell statistik

2 § Officiell statistik är sådan statistik som förtecknas i bilagan.
   I bilagan anges också den myndighet som ansvarar för statistiken.
   Om en myndighet föreslår väsentliga förändringar i den officiella statistiken, skall förslaget prövas av regeringen. Förordning (1994:1108).

Insamlande av uppgifter

3 § En myndighet som samlar in uppgifter till den officiella statistiken skall sträva efter att uppgiftslämnandet inte blir onödigt betungande för uppgiftslämnaren.

4 § En myndighet som ansvarar för officiell statistik får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för sådant uppgiftslämnande som avses i 4 § första stycket eller 5--6 §§ i lagen om den officiella statistiken i fråga om vilka uppgifter som skall lämnas samt tidpunkten och sättet för uppgiftslämnandet. Förordning (1995:1061).

Samråd

5 § Innan en myndighet börjar samla in uppgifter till den officiella statistiken, skall den samråda med Statistiska centralbyrån.
   Skyldighet att samråda enligt första stycket gäller även överlämnande av sådana uppgifter mellan myndigheter.
   I förordningen (1982:668) om statliga myndigheters inhämtande av uppgifter från näringsidkare och kommuner finns bestämmelser om samråd med organisationer som företräder dessa uppgiftslämnare.

Information

6 § När en myndighet samlar in uppgifter till den officiella statistiken från någon annan än en statlig myndighet skall den från vilken uppgiften begärs samtidigt upplysas om -- ändamålet med uppgiftsinsamlandet, -- på vilka bestämmelser skyldigheten att lämna uppgifter grundas, -- av vem eller på vems uppdrag insamlandet sker, -- huruvida samråd har skett med den organisation som företräder uppgiftslämnaren, -- vad som gäller om uppgiftsskydd, -- vad som gäller om uppgifternas bevarande, -- eventuella påföljder om uppgifterna inte lämnas, -- andra förhållanden som är av betydelse i sammanhanget,
   Om uppgiftslämnaren inte är skyldig att lämna uppgifterna, skall myndigheten upplysa om att uppgiftslämnandet är frivilligt.

7 § En statistikansvarig myndighet som hämtar in uppgifter från en annan myndighet till ett personregister som förs enligt lagen (1995:606) om vissa personregister för officiell statistik skall se till att de som uppgifterna avser på lämpligt sätt informeras om registret. Förordning (1995:1061).

Tillgänglighet

8 § Den officiella statistiken skall dokumenteras, kvalitetsdeklareras och hållas allmänt tillgänglig enligt föreskrifter som Statistiska centralbyrån meddelar. Förordning (1994:1108).

9 § En myndighet skall offentliggöra den officiella statistiken i serien Sveriges officiella statistik enligt föreskrifter som Statistiska centralbyrån meddelar.

10 § Individbaserad officiell statistik skall, när inte särskilda skäl talar däremot, vara könsuppdelad. Förordning (1994:1108).

Organisation av statistikverksamheten

11 § En statistikansvarig myndighets verksamhet för framställning av statistik skall, om den omfattar personuppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), vara så organiserad att den är avgränsad från myndighetens handläggning av övriga ärenden. Förordning (1999:39).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1999:39
Denna förordning träder i kraft den 1 april 1999. Om datalagen (1973:289) även efter denna tidpunkt skall tillämpas på viss behandling av personuppgifter, gäller dock 11 § i dess äldre lydelse för sådan behandling.
2001:100
Föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 § förordningen (1992:1668) om den officiella statistiken skall vid tillämpningen av den nya förordningen anses meddelade med stöd av 5 § den nya förordningen.

Bilaga

Den officiella statistiken

INNEHÅLL

Arbetsmarknad Befolkning Bostäder och byggande Energi Finansmarknad Handel med varor och tjänster Hälso- och sjukvård Inkomster och inkomstfördelning Jord- och skogsbruk, fiske Kultur och fritid Levnadsförhållanden Medborgarinflytande Miljövård Nationalräkenskaper Näringsverksamhet Offentlig ekonomi Priser och konsumtion Rättsväsende Socialförsäkring m.m. Socialtjänst Transporter och kommunikationer Utbildning och forskning

Officiell statistik Ansvarig myndighet

ARBETSMARKNAD Löner, nationellt och regionalt Medlingsinstitutet

Sysselsättning, nationellt och regionalt SCB Lönesummor och arbetskostnader Medlingsinstitutet Arbetskraftundersökningar SCB Arbetsmiljö Arbetsmiljöverket Arbetsskador Arbetsmiljöverket

BEFOLKNING

Befolkningens storlek och befolknings- förändringar SCB Befolkningens sammansättning SCB Invandring och asylsökande Migrationsverket Befolkningsframskrivningar SCB

BOSTÄDER OCH BYGGANDE

Bostadsbyggande, modernisering och hyreskostnader SCB Lokalbyggande SCB Byggnadskostnader SCB Intäkter och kostnader i bosektorn SCB Bostads- och hyresuppgifter SCB Fastighetspriser och lagfarter SCB Fastighetstaxeringar SCB

ENERGI

Tillförsel och användning av energi Statens energimyndighet Energibalanser Statens energimyndighet Prisutvecklingen inom energiområdet Statens energimyndighet

FINANSMARKNAD Finansräkenskaper Finansinspektionen Börsaktieägande Finansinspektionen Stockstatistik för finansiella företag Finansinspektionen Finansiella företag, bokslut Finansinspektionen Försäkringsverksamhet inkl. understödsföreningar Finansinspektionen

HANDEL MED VAROR OCH TJÄNSTER Inrikeshandel SCB Utrikeshandel SCB

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Hälsa och sjukdomar Socialstyrelsen Hälso- och sjukvård Socialstyrelsen Dödsorsaker Socialstyrelsen

INKOMSTER OCH INKOMSTFÖRDELNING Hushållens ekonomi SCB

JORD- OCH SKOGSBRUK, FISKE

Lantbrukets struktur Statens jordbruksverk Produktion i lantbruks- och trädgårdsnäring Statens jordbruksverk Produktion i skogsbruket Skogsstyrelsen Sysselsättning i jordbruket Statens jordbruksverk Sysselsättning i skogsbruket Skogsstyrelsen Skördeuppskattningar Statens jordbruksverk Animalieproduktion Statens jordbruksverk Riksskogstaxeringar Sveriges lantbruksuniversitet Lantbrukets ekonomi Statens jordbruksverk Prisutvecklingen i jordbruket Statens jordbruksverk Fiske Fiskeriverket Vattenbruk Fiskeriverket

KULTUR OCH FRITID

Bibliotek Statens kulturråd Kulturmiljövård Statens kulturråd Museer Statens kulturråd Studieförbund Statens kulturråd Samhällets kulturutgifter Statens kulturråd

LEVNADSFÖRHÅLLANDEN Centrala indikatorer för integrerade beskrivningar av Levnadsförhållanden SCB Jämställdhet SCB

MEDBORGARINFLYTANDE Allmänna val SCB Partisympatier SCB

MILJÖVÅRD Utsläpp Naturvårdsverket Belastning Naturvårdsverket Avfall Naturvårdsverket Miljötillstånd Naturvårdsverket Kemikalier, försäljning och användning Kemikalieinspektionen Miljöbalkens tillämpning Naturvårdsverket Miljöskyddskostnader SCB Markanvändning SCB Vattenanvändning SCB Dricksvattenkvalitet SCB Gödselmedel och kalk SCB

NATIONALRÄKENSKAPER Nationalräkenskaper SCB

NÄRINGSVERKSAMHET

Näringslivets struktur SCB Varu- och tjänsteproduktion SCB Statistik för särskilda varugrupper Överstyrelsen för civil beredskap Industriproduktionens utveckling SCB Industrins leveranser och order SCB Industrins lager SCB Industrins kapacitet och kapacitets- utnyttjande SCB Näringslivets investeringar Konjunkturinstitutet FOU-insatser SCB Företagssektorns finanser SCB Företagens resultat SCB Tjänstenäringarnas intäkter och kostnader SCB Nyetableringar Institutet för tillväxt- politiska studier Konkurser och offentliga ackord Institutet för tillväxt- politiska studier Utlandsägda företag Institutet för tillväxt- politiska studier Svenskt ägande av utländska företag Institutet för tillväxt- politiska studier Inkvartering Turistdelegationen

OFFENTLIG EKONOMI

Kommunernas finanser SCB Statlig upplåning och statsskuld Riksgäldskontoret Offentliga utgifter inom social- försäkringssektorn Riksförsäkringsverket Offentliga utgifter inom utbildningssektorn SCB Skatter, avgifter och inkomster SCB Taxering Ekonomistyrningsverket Utfallet av statsbudgeten Ekonomistyrningsverket

PRISER OCH KONSUMTION Konsumentprisindex SCB Nettoprisindex SCB Prisindex i producent- och importled SCB Köpkraftspariteter SCB Byggnadsprisindex samt faktorpris- index för byggnader SCB

Hushållens utgifter SCB Hushållens inköpsplaner Konjunkturinstitutet

RÄTTSVÄSENDE Brott Brottsförebyggande rådet För brott lagförda personer Brottsförebyggande rådet Domstolarnas verksamhet Brottsförebyggande rådet Kriminalvård Brottsförebyggande rådet Återfall i brott Brottsförebyggande rådet

SOCIALFÖRSÄKRING M.M. Stöd till barnfamiljer Riksförsäkringsverket Stöd vid sjukdom och handikapp Riksförsäkringsverket Stöd vid ålderdom Riksförsäkringsverket Arbetslöshetsersättning Riksförsäkringsverket

SOCIALTJÄNST Barnomsorg Socialstyrelsen Individ- och familjeomsorg Socialstyrelsen Äldre- och handikappomsorg Socialstyrelsen

TRANSPORTER OCH KOMMUNIKATIONER

Vägtrafik Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) Luftfart SIKA Bantrafik SIKA Postverksamhet SIKA Sjöfart SIKA Televerksamhet SIKA Kommunikationsvanor SIKA

UTBILDNING OCH FORSKNING

Skolväsende och barnomsorg Statens skolverk Högskoleväsende Högskoleverket Forskning SCB Studiestöd Centrala studiestödsnämnden Befolkningens utbildning SCB Förordning (2000:1124).
SFS 1992:1668

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-12-17

Upphävandedatum:
2001-04-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2000:1124