Bemyndigande att meddela föreskrifter /Rubriken upphör att gälla U:2016-06-01/

Skyldigheter i fråga om elektromagnetisk kompatibilitet /Rubriken träder i kraft I:2016-06-01/

1 § /Upphör att gälla U:2016-06-01/ I fråga om kommunikationer eller näringsverksamhet eller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om
1. krav på egenskaper hos eller användning av utrustning för att den skall kunna fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elektromagnetisk kompatibilitet),
2. kontroll och märkning av utrustning med avseende på dess elektromagnetiska kompatibilitet, och
3. information som skall följa med utrustning och som avser uppgifter
a) av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och
b) om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lag (2007:352).

1 § /Träder i kraft I:2016-06-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i fråga om kommunikationer eller näringsverksamhet eller skydd för liv, personlig säkerhet eller hälsa, meddela föreskrifter om
1. krav på egenskaper hos eller användning av utrustning för att den ska kunna fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att orsaka oacceptabla elektromagnetiska störningar för annan utrustning (elektromagnetisk kompatibilitet),
2. kontroll och märkning av utrustning med avseende på dess elektromagnetiska kompatibilitet,
3. information som ska följa med utrustning och som avser uppgifter
a) av betydelse för utrustningens elektromagnetiska kompatibilitet, och
b) om tillverkaren av utrustningen eller den som fört in utrustningen till ett land som omfattas av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och
4. skyldighet att bedriva skadeförebyggande arbete och vidta åtgärder när det finns anledning att anta att utrustning inte överensstämmer med de krav som följer av föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Lag (2016:362).

Tillsyn

2 § /Upphör att gälla U:2016-06-01/ Den myndighet som regeringen bestämmer skall utöva tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag. Tillsynsmyndigheten har rätt att i den utsträckning det behövs för tillsynen

1. få del av upplysningar och handlingar,
2. hos den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning, få tillgång till utrustning för att kontrollera den, och
3. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder.   Om tillsynsmyndigheten inte får del av handlingar, tillgång till utrustning eller tillträde till ett område, en lokal eller ett utrymme trots att myndigheten enligt första stycket har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten, efter ansökan av tillsynsmyndigheten, besluta om särskild handräckning. Lag (2007:352).

2 § /Träder i kraft I:2016-06-01/ Den myndighet som regeringen bestämmer ska utöva tillsyn över att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag följs. Lag (2016:362).

3 § /Ny beteckning 5 § U:2016-06-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning skall
1. ersätta tillsynsmyndigheten för kostnader för kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen inte uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet, eller
2. få ersättning för kostnader i samband med kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet. Lag (2007:352).

3 § /Träder i kraft I:2016-06-01/ Tillsynsmyndigheten har rätt att i den utsträckning som behövs för tillsynen

1. få del av upplysningar och handlingar,
2. hos den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning, få tillgång till utrustning för att kontrollera den, och
3. få tillträde till områden, lokaler och andra utrymmen, dock inte bostäder. Lag (2016:362).

4 § /Ny beteckning 6 § U:2016-06-01/ Om det är påkallat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.
   Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite. Lag (2007:352).

4 § /Träder i kraft I:2016-06-01/ Om tillsynsmyndigheten inte får del av handlingar, tillgång till utrustning eller tillträde till ett område, en lokal eller ett utrymme trots att myndigheten har rätt till det enligt 3 §, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning efter ansökan av tillsynsmyndigheten. Lag (2016:362).

Ansvarsbestämmelser /Rubriken upphör att gälla U:2016-06-01/

5 § /Ny beteckning 9 § U:2016-06-01/ Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 1 §. Lag (2007:352).

5 § /Träder i kraft I:2016-06-01/ Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att den som tillverkar, saluför, hyr ut eller till Sverige för in utrustning skall
1. ersätta tillsynsmyndigheten för kostnader för kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen inte uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet, eller
2. få ersättning för kostnader i samband med kontroll av utrustning, om utrustningen vid kontrollen uppfyller kraven för elektromagnetisk kompatibilitet. Lag (2016:362).

6 § /Ny beteckning 10 § U:2016-06-01/ Ansvar enligt denna lag skall inte dömas ut om gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller om överträdelsen är ringa. Lag (1999:1378).

6 § /Träder i kraft I:2016-06-01/ Om det är påkallat från skyddssynpunkt får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet meddela de förelägganden och förbud som behövs för att föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag skall efterlevas.
   Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite. Lag (2016:362).

Sanktionsavgift /Rubriken träder i kraft I:2016-06-01/

7 § /Ny beteckning 11 § U:2016-06-01/ Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet. Lag (1999:1378).

7 § /Träder i kraft I:2016-06-01/ Regeringen får meddela föreskrifter om att en sanktionsavgift ska betalas av den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 1 §. Lag (2016:362).

Överklagande och verkställighet /Rubriken upphör att gälla U:2016-06-01/

8 § /Ny beteckning 12 § U:2016-06-01/ En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
   Beslut om förbud gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft. Lag (1999:1378).

8 § /Träder i kraft I:2016-06-01/ Frågor om att ta ut en sanktionsavgift prövas av förvaltningsrätt efter ansökan av tillsynsmyndigheten. Ansökan ska göras hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets tillsynsmyndigheten ligger. Lag (2016:362).

Ansvarsbestämmelser /Rubriken träder i kraft I:2016-06-01/

9 § /Träder i kraft I:2016-06-01/ Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot en föreskrift som regeringen har meddelat med stöd av 1 §. Lag (2016:362).

10 § /Träder i kraft I:2016-06-01/ Ansvar enligt 9 § ska inte dömas ut om
1. gärningen är belagd med straff i brottsbalken eller överträdelsen är ringa, eller
2. gärningen omfattas av bestämmelser om sanktionsavgift enligt 7 §. Lag (2016:362).

11 § /Träder i kraft I:2016-06-01/ Den som har åsidosatt ett vitesföreläggande döms inte till ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet. Lag (2016:362).

Överklagande och verkställighet /Rubriken träder i kraft I:2016-06-01/

12 § /Träder i kraft I:2016-06-01/ En tillsynsmyndighets beslut enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
   Beslut om förbud gäller omedelbart och får verkställas utan hinder av att det inte vunnit laga kraft. Lag (2016:362).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1995:1725
Denna lag träder i kraft den 1 maj 1996 men tillämpas inte i de fall där det första beslutet i ärendet fattats dessförinnan.
SFS 1992:1512

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-12-17

Först inlagd:
1993-01-07

Senast ändrad:
2016-05-03

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2016:362