Den ekonomiska zonens omfattning

1 § Har upphävts genom förordning (2018:76).

2 § Har upphävts genom förordning (2018:76).

3 § Paragrafen har upphört att gälla. Förordning (1995:951).

4 § Paragrafen har upphört att gälla. Förordning (1995:951).

5 § Har upphävts genom förordning (2018:76).

6 § Har upphävts genom förordning (2018:76).

Marinvetenskaplig forskning

7 § Marinvetenskaplig forskning får inte bedrivas inom Sveriges ekonomiska zon från utländska forskningsfartyg utan tillstånd från Kustbevakningen. Om det finns särskilda skäl, får Kustbevakningen besluta om undantag från kravet på tillstånd.
   Kustbevakningen får meddela ytterligare föreskrifter i frågor om tillstånd. Förordning (1996:531).

Tillsyn

8 § Kustbevakningen skall till skydd för den marina miljön utöva tillsyn över sådana verksamheter som avses i 5 och 9 §§ lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon i enlighet med vad som sägs i 11--14 §§ samma lag. Förordning (1995:951).

9 § För utforskning av kontinentalsocken gäller vad som föreskrivs med stöd av lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Förordning (1994:6).

SFS 1992:1226

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-12-03

Först inlagd:
1992-12-28

Senast ändrad:
2018-04-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:76