Den ekonomiska zonens omfattning

1 § /Upphör att gälla U:2018-03-01 genom förordning (2018:76)./ Sveriges ekonomiska zon omfattar vissa havsområden utanför Sveriges sjöterritorium och sträcker sig enligt följande:
1. i Skagerrak i området närmast gränsen mot Norge intill storcirkelbågar mellan punkten 58<gr>45& 39;41,3”N, 10<gr>35& 39;40,0”O, punkten 58<gr>30& 39;41,2”N, 10<gr>08& 39;46,9”O och punkten 58<gr>15& 39;41,2”N, 10<gr>01& 39;48,1”O.
2. i Skagerrak i området närmast gränsen mot Danmark och i Kattegatt intill räta (geodetiska) linjer mellan punkten 58<gr>15& 39;41,2”N, 10<gr>01& 39;48,1”O, punkten 58<gr>08& 39;00,1”N, 10<gr>32& 39;32,8”O, punkten 57<gr>49& 39;00,6”N, 11<gr>02& 39;55,6”O, punkten 57<gr>27& 39;00,0 ”N, 11<gr>23& 39;57,4”O, punkten 56<gr>30& 39;32,3”N, 12<gr>08& 39;52,1 ”O, punkten 56<gr>18& 39;14,1”N, 12<gr>05& 39;15,9”O och punkten 56<gr>12& 39;58,9”N, 12<gr>21& 39;48,0”O.
3. i Öresund mellan punkten 56<gr>12& 39;58,9”N, 12<gr>21& 39;48,0”O och punkten 55<gr>20& 39;14,2”N, 12<gr>38& 39;31,0”O intill den demarkationslinje som fastställts i deklarationen den 30 januari 1932 mellan Sverige och Danmark angående vissa gränsförhållanden i Öresund eller senare ändringar däri,
4. i södra och mellersta delen av Östersjön intill räta (geodetiska) linjer
a. mellan punkten 55<gr>20& 39;14,2”N, 12<gr>38& 39;31,0”O, punkten 55<gr>18& 39;30,0”N, 12<gr>38& 39;20,0”O, punkten 55<gr>15& 39;00,0”N, 12<gr>40& 39;38,0”O, punkten 55<gr>10& 39;00,0”N, 12<gr>47& 39;41,6”O, punkten 55<gr>03& 39;54,0”N, 13<gr>03& 39;20,0”O, punkten 55<gr>00& 39;35,2”N, 13<gr>08& 39;45,0”O,
b. mellan punkten 55<gr>00& 39;36”N, 13<gr>09& 39;26”O, punkten 55<gr>01& 39;15”N, 13<gr>47& 39;08”O, punkten 54<gr>57& 39;52”N, 13<gr>59& 39;15”O,
c. mellan punkten 54<gr>57& 39;49,1”N, 13<gr>59& 39;40,0”O, punkten 55<gr>18& 39;44,0”N, 14<gr>27& 39;36,0”O, punkten 55<gr>41& 39;29,4”N, 15<gr>02& 39;34,4”O, punkten 55<gr>21& 39;18,6”N, 16<gr>30& 39;29,7”O, samt
d. mellan punkten 55<gr>21,640& 39;N, 16<gr>32,000& 39;O, punkten 55<gr>30,000& 39;N, 17<gr>00,000& 39;O, punkten 55<gr>35,235& 39;N, 17<gr>22,680& 39;O, punkten 55<gr>46,985& 39;N, 18<gr>00,000& 39;O, punkten 55<gr>55,293& 39;N, 18<gr>21,800& 39;O, punkten 55<gr>52,876& 39;N, 18<gr>54,000& 39;O och punkten 55<gr>52,788& 39;N, 18<gr>55,545& 39;O,
5. i mellersta Östersjön intill en rät (geodetisk) linje mellan punkten 55<gr>52,793& 39;N, 18<gr>55,760& 39;O och punkten 55<gr>53,482& 39;N, 18<gr>56,777& 39;O,
6. i mellersta och norra Östersjön intill räta linjer (loxodromer) mellan punkten 55<gr>53,482& 39;N, 18<gr>56,777& 39;O, punkten 55<gr>57,300& 39;N, 19<gr>04,049& 39;O, punkten 55<gr>58,863& 39;N, 19<gr>04,876& 39;O, punkten 56<gr>02,433& 39;N, 19<gr>05,669& 39;O, punkten 56<gr>15,000& 39;N, 19<gr>13,565& 39;O, punkten 56<gr>27,000& 39;N, 19<gr>21,070& 39;O, punkten 56<gr>35,000& 39;N, 19<gr>25,070& 39;O, punkten 56<gr>45,000& 39;N, 19<gr>31,720& 39;O, punkten 56<gr>58,000& 39;N, 19<gr>40,270& 39;O, punkten 57<gr>14,192& 39;N, 19<gr>53,565& 39;O, punkten 57<gr>26,717& 39;N, 20<gr>02,160& 39;O, punkten 57<gr>33,800& 39;N, 20<gr>03,965& 39;O, punkten 57<gr>44,000& 39;N, 20<gr>14,139& 39;O, punkten 57<gr>54,691& 39;N, 20<gr>24,920& 39;O, punkten 58<gr>12,000& 39;N, 20<gr>22,502& 39;O, punkten 58<gr>29,000& 39;N, 20<gr>26,590& 39;O och punkten 58<gr>46,836& 39;N, 20<gr>28,672& 39;O,
7. i norra Östersjön och Ålands hav intill räta (geodetiska) linjer mellan punkten 58<gr>51,776& 39;N, 20<gr>28,276& 39;O, punkten 59<gr>26,701& 39;N, 20<gr>09,200& 39;O, punkten 59<gr>47,501& 39;N, 19<gr>39,497& 39;O, punkten 60<gr>11,501& 39;N, 19<gr>04,992& 39;O och punkten 60<gr>14,115& 39;N, 19<gr>06,162& 39;O,
8. i Bottenhavet och Bottenviken intill räta linjer mellan punkten 60<gr>22,3& 39;N, 19<gr>09,5& 39;O, punkten 60<gr>40,7& 39;N, 19<gr>14,1& 39;O, punkten 62<gr>42,0& 39;N, 19<gr>31,5& 39;O, punkten 63<gr>20,0& 39;N, 20<gr>24,0& 39;O, punkten 63<gr>29,1& 39;N, 20<gr>41,8& 39;O, punkten 63<gr>31,3& 39;N, 20<gr>56,4& 39;O och punkten 63<gr>36,6& 39;N, 21<gr>16,8& 39;O, mellan punkten 63<gr>38,1& 39;N, 21<gr>22,7& 39;O, punkten 63<gr>40,0& 39;N, 21<gr>30,0& 39;O och punkten 65<gr>21,8& 39;N, 23<gr>55,0& 39;O och mellan punkten 65<gr>27,5& 39;N, 24<gr>03,2& 39;O, punkten 65<gr>30,9& 39;N, 24<gr>08,2& 39;O och punkten 65<gr>31,8& 39;N, 24<gr>08,4& 39;O.
   Koordinaterna i 1 § är angivna enligt följande:

Koordinater Koordinatsystem eller geodetiskt datum

Koordinaterna i 1 § 1, 2, 4 a European Datum 1950 (ED 50) och c

Koordinaterna i 1 § 4 b Gradnät i svenskt sjökort nr 83

Koordinaterna i 1 § 4 d World Geodetic System 1972 (WGS 72)

Koordinaterna i 1 § 5 och 6 Svenskt koordinatsystem (RT 38)

Koordinaterna i 1 § 7 World Geodetic System 1984 (WGS 84) Förordning (1995:951)

2 § /Upphör att gälla U:2018-03-01 genom förordning (2018:76)./ För den tiden till dess överenskommelse om den ekonomiska zonens yttergräns har träffats med annan stat sträcker sig ekonomiska zonen utanför Sveriges sjöterritorium i andra områden än som anges i 1 §, enligt följande:
1. i södra delen av Östersjön intill räta linjer
a. från punkten 55<gr>00& 39;35,2”N, 13<gr>08& 39;45,0”O till punkten 55<gr>00& 39;36”N, 13<gr>09& 39;26”O,
b. från punkten 54<gr>57& 39;52”N, 13<gr>59& 39;15”O till punkten 54<gr>57& 39;49,1”N, 13<gr>59& 39;40,0”O, samt
c. från punkten 55<gr>21& 39;18,6”N, 16<gr>30& 39;29,7”O till punkten 55<gr>21,640& 39;N, 16<gr>32,000& 39;O,
2. i norra Östersjön som rät linje (loxodrom) mellan punkten 58<gr>46,836& 39;N, 20<gr>28,672& 39;O och punkten 58<gr>47,680& 39;N, 20<gr>25,264& 39;O,
3. i norra Östersjön som rät linje mellan punkten 58<gr>47,680& 39;N, 20<gr>25,264& 39;O och punkten 58<gr>51,776& 39;N, 20<gr>28,276& 39;O.

3 § Paragrafen har upphört att gälla. Förordning (1995:951).

4 § Paragrafen har upphört att gälla. Förordning (1995:951).

5 § /Upphör att gälla U:2018-03-01 genom förordning (2018:76)./ Vissa avsnitt där gränsen för Sveriges ekonomiska zon sammanfaller med den svenska territorialgränsen regleras särskilt i författningar om Sveriges sjöterritorium och Sveriges riksgräns.

6 § /Upphör att gälla U:2018-03-01 genom förordning (2018:76)./ Sjöfartsverket skall se till att den yttergräns som gäller för Sveriges ekonomiska zon märks ut på sjökort som är tillgängliga för allmänheten.

Marinvetenskaplig forskning

7 § Marinvetenskaplig forskning får inte bedrivas inom Sveriges ekonomiska zon från utländska forskningsfartyg utan tillstånd från Kustbevakningen. Om det finns särskilda skäl, får Kustbevakningen besluta om undantag från kravet på tillstånd.
   Kustbevakningen får meddela ytterligare föreskrifter i frågor om tillstånd. Förordning (1996:531).

Tillsyn

8 § Kustbevakningen skall till skydd för den marina miljön utöva tillsyn över sådana verksamheter som avses i 5 och 9 §§ lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon i enlighet med vad som sägs i 11--14 §§ samma lag. Förordning (1995:951).

9 § För utforskning av kontinentalsocken gäller vad som föreskrivs med stöd av lagen (1966:314) om kontinentalsockeln. Förordning (1994:6).

SFS 1992:1226

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-12-03

Först inlagd:
1992-12-28

Senast ändrad:
2018-02-20

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:76