Författningen har upphävts / ska upphävas 2001-04-01 genom SFS 2001:100

1 § Uppgifter enligt 2 och 3 §§ lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område skall lämnas till Statistiska centralbyrån.
   Uppgifter enligt 4 § lagen om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område skall lämnas till Statens jordbruksverk. Förordning (1997:387).

2 § Närmare föreskrifter om uppgifter som avses i 1 § första stycket samt om sättet och tiden för uppgiftslämnandet meddelas av Statistiska centralbyrån efter samråd med Jordbruksverket.
   Närmare föreskrifter om uppgifter som avses i 1 § andra stycket samt om sättet och tiden för uppgiftslämnandet meddelas av Jordbruksverket efter samråd med Statistiska centralbyrån. Förordning (1997:387).

3 § Statistiska centralbyrån får efter samråd med Jordbruksverket föreskriva att också andra uppgifter än sådana som anges i 2 § lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område skall lämnas, om uppgifterna behövs för verksamheten vid någon av dessa myndigheter. Förordning (1997:387).

4 § Uppgifter som Statistiska centralbyrån samlar in enligt denna förordning skall ingå i registret över företag som driver jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling (lantbrukets företagsregister).
   Uppgifter i lantbrukets företagsregister skall efter prövning enligt 9 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) kunna användas av Statistiska centralbyrån för att mot avgift
-- avisera andra register om ändringar av uppgifter i registret (ändringsavisering),
-- komplettera och kontrollera uppgifter i andra register,
-- göra urval av uppgifter ur registret (urvalsdragning).

5 § Lantbrukets företagsregister förvaras hos Statistiska centralbyrån. Jordbruksverket och varje enhet för lantbruksfrågor eller motsvarande funktion inom en länsstyrelse har för sin verksamhet på jordbrukets område tillgång till uppgifter ur registret i maskinläsbar form.
   Jordbruksverket får efter samråd med Statistiska centralbyrån besluta att uppgifter ur lantbrukets företagsregister får användas för beredskapsplanläggning.

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Förordning (1998:1119).

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

1992:1032
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993, då förordningen (1991:916) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet skall upphöra att gälla.
1995:265
Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
1997:387
Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1997. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
SFS 1992:1032

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-10-29

Upphävandedatum:
2001-04-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1998:1119