Författningen har upphävts / ska upphävas 2001-04-01 genom SFS 2001:99

Uppgiftsskyldiga

1 § Skyldiga att lämna uppgifter om sin verksamhet enligt denna lag är
1. den som driver jordbruk, skogsbruk, husdjursskötsel eller trädgårdsodling,
2. den som äger mark där någon annan driver verksamhet som avses i 1,
3. en näringsidkare som tar befattning med sådana varor som avses i 1-12, 15-25, 28, 31, 35 och 38 kap. i bilaga 1 till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, samt
4. en näringsidkare som levererar varor som används vid framställning av sådana varor som avses i 3. Lag (1997:199).

Uppgiftsskyldighetens omfattning

2 § Skyldigheten enligt 1 § 1 gäller uppgifter om

1. namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt ägar- och arrendeförhållanden i fråga om den fastighet eller den del av en fastighet där verksamheten bedrivs,
2. registerbeteckning, areal och markanvändning i fråga om den fastighet där verksamheten bedrivs,
3. byggnader och andra anläggningar,
4. maskiner och andra inventarier,
5. husdjur,
6. produktion,
7. använd arbetskraft, och
8. energianvändning.   För en fysisk person gäller uppgiftsskyldigheten också tillträdesår, utbildning och tidigare sysselsättning.
   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får föreskriva att ytterligare uppgifter skall lämnas, om uppgifterna behövs för verksamheten vid Statens jordbruksverk eller Statistiska centralbyrån.

3 § Skyldigheten enligt 1 § 2 gäller uppgifter om namn och adress på den som bedriver verksamhet på fastigheten och uppgift om den areal som används för verksamheten.

4 § Skyldigheten enligt 1 § 3 och 4 gäller uppgifter om import, export, produktion, inköp och försäljning samt de uppgifter i övrigt som behövs för att belysa förhållandena på livsmedelsområdet och följa utvecklingen inom detta område. Lag (1997:199).

Användning av uppgifterna

5 § Uppgifter som samlats in med stöd av denna lag får användas av Statens jordbruksverk i dess verksamhet och av Statistiska centralbyrån för statistiska ändamål och för förande av register av lantbruksföretag.
   Används insamlade uppgifter för framställning av officiell statistik gäller, med undantag för uppgiftsskyldigheten, lagen (1992:889) om den officiella statistiken. Lag (1997:199).

6 § Uppgifter som samlats in med stöd av 2 och 3 §§ får användas för beräkning och utbetalning av bidrag på jordbrukets område. Uppgifterna får också utnyttjas för jordbrukets beredskapsorganisation eller för annan beredskapsplanläggning.
   Varje enhet för lantbruksfrågor eller annan enhet med motsvarande funktion inom en länsstyrelse skall för sin verksamhet på jordbrukets område ha tillgång till uppgifterna. Lag (1997:199).

Insamlande myndighet

7 § Uppgifterna skall lämnas till den myndighet som regeringen bestämmer.
   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om de uppgifter som skall lämnas samt om sättet och tiden för uppgiftslämnandet.

Kontroll m.m.

8 § Kontroll av att uppgifter som samlas in med stöd av lagen är riktiga utövas av Statens jordbruksverk.
   Jordbruksverket har rätt att på begäran få de upplysningar och handlingar som behövs för kontrollen. Jordbruksverket har också rätt till tillträde till lokaler och andra utrymmen samt rätt att göra fältmätningar och fältbesiktningar. Jordbruksverket har dock inte med stöd av denna lag rätt till tillträde till bostäder. Lag (1997:199).

9 § Den myndighet som en uppgift skall lämnas till får meddela de förelägganden som behövs för att uppgiftsskyldigheten enligt lagen skall fullgöras. I beslut om förelägganden får myndigheten sätta ut vite.

Ansvar m.m.

10 § Till böter döms den som
1. inte fullgör uppgiftsskyldighet enligt denna lag eller
2. uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar oriktig uppgift.
   Till ansvar skall inte dömas om gärningen är belagd med straff enligt brottsbalken.
   Om ett vitesföreläggande har överträtts, döms inte till ansvar för en gärning som omfattas av föreläggandet.
   Allmänt åtal får väckas bara efter anmälan av den myndighet som uppgiften har eller skulle ha lämnats till.

Övergångsregler

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993, då förordningen (1968:111) om uppgifter för lantbruksstatistiken och lantbrukets företagsregister och lagen (1991:911) om uppgiftsskyldighet för näringsidkare inom livsmedelsområdet skall upphöra att gälla. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om uppgifter som har eller skulle ha lämnats före utgången av år 1992.
2001:99
I mål och ärenden om vite, där föreläggande har beslutats före den 1 april 2001 enligt lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område eller lagen (1992:889) om den officiella statistiken, tillämpas den lagen.
SFS 1992:888

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-06-04

Upphävandedatum:
2001-04-01

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1997:199