Författningen har upphävts / ska upphävas 2006-03-31 genom SFS 2006:97
   Utlänningar, som den 1 januari 1992 har vistats i riket i minst arton månader eller, om ansökan gäller en familj med barn som är sex år eller äldre, minst ett år efter att en ansökan om uppehållstillstånd gjorts men inte slutligt prövats, får beviljas uppehållstillstånd om inte särskilda skäl talar däremot.
SFS 1991:1999

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-12-19

Upphävandedatum:
2006-03-31

Uppdaterad: